Programma

Voor iedereen

We zijn er voor iedereen. Iedereen in de gemeente Drimmelen doet ertoe en telt mee. We werken actief aan een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt en kan meedoen. Discriminatie en haat hebben geen plek in onze gemeente. We kijken naar wat inwoners zelf kunnen en als iemand hulp nodig heeft, dan biedt de gemeente de zorg en ondersteuning die nodig is.

Waar staan we voor?

Wat willen we bereiken?

 • We willen dat werken loont en bijdraagt aan financiële onafhankelijkheid en het actief meedoen in onze samenleving.
 • We willen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving door te zorgen dat de gemeente waar nodig inwoners steunt zolang dat nodig is.
 • We zorgen dat misbruik van regelingen wordt voorkomen, maar willen daarbij wel dat de gemeente oog heeft voor specifieke situaties.
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn voor de samenleving erg belangrijk, en daarom minstens zo waardevol als betaald werk. We willen dan ook dat de gemeente dat waardeert en stimuleert.


Wat gaan we doen?

 • We helpen onze inwoners bij het zoeken naar werk door samen met hen te kijken naar hun talenten en mogelijkheden.
 • Als werken niet mogelijk is, kijken we samen naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of mantelzorg.
 • Bij wie dit allemaal echt niet lukt, heeft de gemeente de taak om sociale en financiële problemen te voorkomen.
 • We gaan onze gemeenschapshuizen inzetten om sociale activering verder te stimuleren.
 • We zorgen er voor dat fraude niet aantrekkelijk is, gaan uit van het goede in de mens, maar treden hard op tegen écht misbruik.
 • We zien Midzuid als belangrijke leverancier van de gemeente voor de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt o.a. met leerwerktrajecten.

Wat willen we bereiken?

 • We willen dat de gemeente Drimmelen één van de meest gezonde gemeenten wordt.
 • We willen onnodige zorgkosten voorkomen en zetten daarbij in op de rookvrije omgeving en het voorkomen van obesitas.
 • We voorkomen (misbruik van) drugs- en alcoholgebruik.
 • De buurtsportcoach wordt een partner van verenigingen om mensen structureel aan het bewegen te krijgen.
 • We willen zoveel mogelijk initiatieven voor bewegen ondersteunen.


Wat gaan we doen?

 • We blijven onze verenigingen subsidies per jeugdlid geven om zo de jeugd te stimuleren om te gaan bewegen.
 • We ondersteunen activiteiten en initiatieven die veel mensen aan het bewegen krijgen. Voorbeelden zijn de Wandelchallenge, het Wandelommetje en de verschillende Wandelvierdaagsen in onze dorpen, maar ook activiteiten georganiseerd door verenigingen.
 • Met het onderwijs gaan we in overleg om zoveel mogelijk gymnastiekdocenten op onze basisscholen in te zetten.
 • We blijven vol inzetten op de Rookvrije Generatie met onze verenigingen, scholen, kinderopvang etc.
 • We zetten gerichte interventies in om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen en gebruiken daarbij goede voorbeelden uit het land en de regio. We betrekken het onderwijs hierbij en blijven de leefstijldag organiseren samen met Dongemond College.
 • We behouden onze buurtsportcoaches, breiden uit waar mogelijk en wenselijk en zoeken de verbinding met onze verenigingen.
 • We zorgen er samen met SWO, ouderenorganisaties, zorginstellingen en buurthuizen voor dat er nóg meer inwoners in beweging komen.
 • We stimuleren gezonde voeding. We bezien samen met huisartsen, verenigingen en lokale ondernemers de mogelijkheden om hier vol op in te zetten.
 • Samen met onze partners zetten we in op mentale gezondheid voor onze inwoners. speciale aandacht gaat hierbij uit naar o.a. cyberpesten op sociale media.

Wat willen we bereiken?

 • We willen in onze gemeente goede zorg bieden door samen met maatschappelijke partners de het kwaliteitsniveau te bepalen en dit actief te bewaken.
 • Eenzaamheid willen we bestrijden voor alle doelgroepen, waarbij eenzaamheid onder ouderen en jongeren extra aandacht krijgt.
 • We willen goede zorg bieden, waarbij de draagkracht van degene die zorg ontvangt mede kan bepalen op welke manier die zorg wordt betaalt.
 • We zorgen voor een netwerk van professionals en organisaties waarmee de gestelde doelen meetbaar bereikt worden en waarmee bestaande en nieuwe problematiek herkend wordt.
 • We benutten de kansen om gezond leven en zorg te verbinden.
 • We willen de waardering voor de zorg die via de gemeente wordt geleverd beter kunnen bewaken door vaker en uitgebreider te meten welke effecten het beleid heeft, en betrokkenen te vragen naar hun ervaringen.


Wat gaan we doen?

 • We werken samen met onze belangrijke partners zoals SWO, De Wijngaerd, St. Antonius Abt, De Ganshoek en Sovak.
 • We geven meer aandacht aan de overgang van de Jeugdwet naar WMO (18- / 18+).
 • We hebben meer aandacht voor multiproblematiek en casusregie daarop (bijv. combinatie zorg en armoede of WMO, werk en kinderen).
 • We stimuleren innovatie en slimme en goedkopere voorzieningen die de gestelde kwaliteitsdoelen halen.
 • We werken met projecten aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en jongeren.
 • We gaan met enquêtes en andere middelen meten wat het effect van de aangeboden zorg is en hoe betrokkenen deze zorg ervaren. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken stellen we ons beleid bij waar dat nodig is.

Wat willen we bereiken?

 • Drimmelen is een gemeente waarin iedereen zich vrij en geaccepteerd voelt en waar niemand wordt buitengesloten.
 • Door ons beleid willen we zorgen dat inburgeraars onze taal zo snel mogelijk kunnen leren, onderdeel van de samenleving worden en weten waar zij moeten zijn als zij vragen hebben of hulp nodig hebben.
 • We bieden iedereen dezelfde kansen om zich te ontwikkelen.
 • Er zijn geen drempels (fysiek of mentaal) om mee te doen. Onze gemeente is toegankelijk.


Wat gaan we doen?

 • We zetten het bestrijden van discriminatie en ongelijkheid actief op de agenda.
 • We zorgen voor een duidelijk loket voor inburgeraars, waar zij alle nodige informatie kunnen krijgen.
 • We zorgen voor voldoende aanbod van taal en werk (gecombineerd) voor inburgeraars, zodat zij een goede basis krijgen voor hun inburgering en iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen.
 • We maken samen met onze inwoners een plan om fysieke en mentale drempels weg te nemen. Dit sluit perfect aan bij het project inclusiviteit.
 • Onze verenigingen en de gemeente zelf zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot voorzieningen, door fysieke drempels weg te nemen.

Wat willen we bereiken?

 • We voorkomen de armoedeval, dat wil zeggen dat werken altijd moet lonen, zowel financieel als sociaal.
 • We willen het taboe op armoede doorbreken en het bespreekbaar maken om zo stille armoede eerder aan te kunnen pakken.
 • Kinderen mogen nooit in armoede leven en kunnen altijd sporten, naar culturele activiteiten, muziek maken, dansen, toneel spelen en op schooluitje.
 • De gemeente biedt hulp voor iedereen die dat echt nodig heeft en zo lang als nodig is.
 • We zetten actief in op participeren en meedoen.


Wat gaan we doen?

 • We behouden de mogelijkheden om te kunnen sporten en boeken te kunnen lenen bij de bibliotheek voor iedereen die dat nodig heeft.
 • We zetten extra in op de signaleringsfunctie bij het WMO-loket om armoede tijdig op te sporen, bijvoorbeeld bij ouderen.
 • We zetten in op preventie en hulp bij schulden om vroeg in te kunnen grijpen en helpen.
 • We willen de kansen aangrijpen om het armoedebeleid te verruimen, maar doen dat alleen als we daarmee armoedeval zo veel mogelijk voorkomen.
 • We behouden zolang dit nodig is de voedselbank in de gemeente.
 • We bieden maatwerk in oplossingen en kijken naar individuele inwoners en hun mogelijkheden en behoeften.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal