Programma

Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft de toekomst en onderwijs is de basis voor de toekomst van onze kinderen. Ieder kind verdient dezelfde kansen. Daarom investeren we in goede scholen, goede voorschoolse voorzieningen, passend onderwijs en een goede aansluiting van onze voorzieningen op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Taal en taalontwikkeling en muziek, kunst en cultuur maken onderdeel uit van de brede basis die wij zien. We praten mét onze jeugd en betrekken hen en hun ouders erbij. Met de meeste kinderen in onze gemeente gaat het goed en dat willen we zo houden. Kinderen die het nodig hebben krijgen onze hulp.

Waar staan we voor?

Wat willen we bereiken?

 • We streven naar zogenaamde “Frisse scholen”, waarbij aandacht is voor de thema’s energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.
 • Groene, open schoolpleinen met voldoende natuurbeleving worden de norm.
 • De schoolomgeving is verkeersveilig.
 • Alle scholen scoren op de inspectienorm minstens voldoende.


Wat gaan we doen?

 • We stellen met het onderwijs een plan op om te komen tot Frisse Scholen.
 • We zetten met het onderwijs in op het vergroenen van de schoolpleinen en wakkeren zo de liefde en het respect voor de natuur aan bij onze kinderen.
 • De nieuw te bouwen scholen (IKC De Stuifhoek en Den Duin en later te bepalen scholen) worden energieneutraal.
 • We stimuleren met het onderwijs dat kinderen te voet of per fiets naar school komen.
 • De omgeving van de school wordt autoluw en verkeersveilig ingericht.
 • We overleggen met de scholen over de kwaliteit van het onderwijs als daar aanleiding toe bestaat en staan als gemeente open voor ondersteuning als dat nodig is.

Wat willen we bereiken?

 • Iedereen is vrij om te kiezen voor de school van zijn of haar keuze.
 • Sterke basisscholen (PO) in onze dorpen met aandacht voor de doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar.
 • Stevig voortgezet onderwijs (VO) in onze gemeente.
 • Aansluiting basisscholen en voortgezet onderwijs verstevigen (funderend onderwijs tot 16 jaar).
 • Gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs.
 • Onderwijs is een belangrijke schakel en vindplaats in de keten rondom jeugd en jeugdzorg.


Wat gaan we doen?

 • We blijven de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s) in onze gemeente stimuleren en ondersteunen.
 • We voegen naast onderwijs en opvang ook bijvoorbeeld cultuur, muziek en sport aan het aanbod toe en hebben daar in de beginfase financiële middelen voor over.
 • We blijven inzetten op Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) om kinderen al op jonge leeftijd (peuters) het beste onderwijs te bieden.
 • We willen VVE-locaties voor peuters in alle dorpen waar een school is.
 • We zijn blijvend in overleg met het onderwijs over alle belangrijke thema’s in de dorpen.
 • We continueren het schoolbootproject, waarbij alle Drimmelense kinderen minstens één keer De Biesbosch met school bezoeken. Daarnaast vinden we duurzaamheid, natuur, milieu en energie dusdanig belangrijk dat we afspraken maken met het onderwijs daarover. Voorbeelden zijn lessen over afvalscheiding, lessen door imkers over natuurontwikkeling, bijen en het belang van bomen. We maken zo een totaalpakket over het belang van de natuur.
 • We continueren en versterken cultuureducatie, waarbij de cultuur en historie van onze dorpen en de regio een belangrijk thema zijn.
 • We blijven met de scholen de verkeersexamens organiseren om zo alle kinderen een veilige basis op de fiets te bieden.
 • Jongerenparticipatie maakt blijvend onderdeel uit van de relatie gemeente-onderwijs. Democracity en de jongerengemeenteraadsdag blijven we inzetten. We gaan in gesprek met de politieke jongerengroep.
 • We behouden het Dongemond College (VO) in Made in de huidige vorm en onderzoeken mogelijkheden voor verbreding en we faciliteren de samenwerking tussen de basisscholen en het Dongemond College.
 • Samen met het onderwijs in onze gemeente zorgen we voor een optimaal passend aanbod voor alle kinderen in onze gemeente.
 • Kinderen die echt aangewezen zijn op een andere vorm van onderwijs op een andere plaats, faciliteren we en helpen we om ook hun gelijke kansen te benutten. Leerlingenvervoer en passend onderwijs gaan hand in hand.

Wat willen we bereiken?

 • Gelijke kansen voor iedereen om kennis te maken met en zich te ontwikkelen op het gebied van taal.
 • We helpen zoveel mogelijk laaggeletterden zich te ontwikkelen.
 • Een stevige bibliotheekorganisatie in onze gemeente, die innoveert en verder digitaliseert en educatie ondersteunt.


Wat gaan we doen?

 • Alle kinderen en hun ouders in onze gemeente maken via de consultatiebureaus kennis met taal; Boekstart is daarvoor het middel. Zo stimuleren we al vanaf zeer jonge leeftijd (voor)lezen. We verstrekken hier informatie aan ouders en de consultatiebureaus kijken naar de taalontwikkeling van kinderen en zorgen voor actie indien nodig.
 • We hebben en houden bij voorkeur drie vestigingen van de bibliotheek in onze gemeente in Made, Terheijden en Lage Zwaluwe. Wel stimuleren we de verdere digitalisering en innovatie om zo een breed aanbod te houden.
 • We zien de bibliotheek steeds meer als sociale en digitale ontmoetingsplek, liefst gekoppeld aan andere voorzieningen in het dorp. De ontwikkeling van de Bernarduskerk in Made tot sociaal-cultureel dorpshart, met een belangrijke rol voor de bibliotheek, is daarvan een sprekend voorbeeld en ondersteunen wij.
 • We zetten, in combinatie met het onderwijs, de bibliotheek steeds meer in om de ontwikkeling van taal te stimuleren.
 • We stimuleren particulier initiatief zoals minibiebjes in de wijken.
 • We hebben en houden een (digi)taalhuis in onze gemeente, dat voor iedereen bereikbaar is en mensen helpt zich te ontwikkelen op het gebied van taal en digitalisering. Taalmaatjes (vrijwilligers) zijn hierbij essentieel.
 • We herkennen laaggeletterdheid aan de loketten in onze gemeente, ook die van onze welzijnspartners, en werken samen met werkgevers om laaggeletterden zich te laten ontwikkelen.
 • We maken concrete afspraken over het bestrijden van laaggeletterdheid in onze subsidiecontracten met welzijnsinstellingen.
 • We gebruiken als gemeente in alle contacten, zoals o.a. brieven en folders, begrijpelijke taal en beelden (bijvoorbeeld plaatjes en pictogrammen).

Wat willen we bereiken?

 • Onze jeugd voelt zich serieus genomen.
 • Onze jongeren krijgen de kans mee te denken en mee te doen.
 • We zorgen voor voldoende activiteiten voor onze jeugd.
 • We zetten ouders in hun kracht als eerstverantwoordelijke voor hun kinderen en zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid (kunnen) pakken.
 • Met de meeste kinderen gaat het goed en dat willen we graag zo houden.
 • We zorgen voor passende jeugdhulp.


Wat gaan we doen?

 • We gaan standaard met de jeugd in gesprek door het invoeren van een spreekuur.
 • We breiden het jongerenwerk in onze gemeente uit, waarbij alle dorpen voldoende aandacht krijgen.
 • We benaderen hangjongeren en hangplekken positief en denken mee in oplossingen in plaats van in beperkingen.
 • We koesteren particuliere initiatieven voor jeugd, zoals The Outdoor Pact en De Leerfabriek.
 • We zorgen voor voldoende activiteiten voor de jeugd. Dat doen we met het jongerenwerk, de buurtsportcoaches, verenigingen en particuliere initiatieven.
 • Er zijn ook eenzame jongeren. We ondersteunen het project The Social Zone, dat eenzaamheid onder jongeren bestrijdt, permanent.
 • We betrekken onze jeugd nog meer bij de gemeente en haar besluitvorming en geven hen verantwoordelijkheid. Dat doen we bijvoorbeeld met een brief vanuit de gemeente voor iedereen die 18 wordt, Kindertrendrede, 18-jarigen-dag, Democracity, Jongerengemeenteraadsdag. We gaan in gesprek met de politieke jongerengroep in onze gemeente en zetten belangrijke thema’s als de energietransitie ook vanuit de jongeren op de agenda.
 • We gaan het anders doen: we betrekken de politiek bij jongeren in plaats van andersom.
 • Per dorp organiseren we een netwerk rondom jeugd, om preventief te werken en de oren en ogen van het dorp te zijn als het gaat om onze jongeren.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is bekend, is goed bereikbaar en werkt in de basis preventief, in overleg met en ter plaatse bij het onderwijs.
 • We verstevigen de samenwerking tussen het CJG en onderwijs om de signalerende functie nog beter in te vullen en om dingen op te lossen in plaats van steeds meer medisch te maken.
 • We introduceren schoolmaatschappelijk werk 2.0 door zogenaamde Jeugdcoaches op School (JOS) ter aanvulling op de teams op de scholen.
 • Het CJG biedt daarnaast hulp aan kinderen die dat nodig hebben en werkt goed samen met de huisartsen.
 • We zorgen voor praktijkondersteuners bij onze huisartsen om nog betere doorverwijzing naar de juiste zorg te realiseren.
 • We hebben een goed functionerend en betaalbaar jeugdzorgstelsel zonder wachtlijsten en met (snel) de juiste hulpverlening die snel werkt.
 • We zetten vol in op het werven van meer pleeggezinnen.

Wat willen we bereiken?

 • Al onze inwoners mogen en kunnen kennis maken met kunst en cultuur en we vergroten de aandacht hiervoor.
 • Onze muziekverenigingen, zangkoren, toneelverenigingen en heemkundekringen hebben en houden een stevige basis in onze dorpen.


Wat gaan we doen?

 • We behouden cultuureducatie op onze scholen en houden hier geld voor beschikbaar. Onze kinderen maken zo o.a. kennis met de lokale en regionale cultuur van onze dorpen.
 • We staan voor het verder verrijken van het cultureel aanbod en dat doen we voor iedereen.
 • We stimuleren onze muziekverenigingen om door te gaan met de projecten rondom muziek in de klas, waarbij de jeugd kennis maakt met muziek. De subsidieregelingen die we daarvoor hebben, blijven bestaan.
 • We bezuinigen per definitie niet op kunst en cultuur en alle verenigingen die hiertoe dienen.
 • We maken een belevingsroute van alle kunstwerken in onze gemeente om zo de aandacht en kennis van al het moois dat we hebben, te vergroten. Dit doen we met gemeentelijke kunstenaars.
 • We faciliteren kunstenaars in onze gemeente voor het organiseren van exposities.
 • De kunstmanifestatie rondom 75 jaar (+1) bevrijding verdient navolging en daar zetten we op in.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal