Statuten

Statuten Groen Drimmelen

Groen Drimmelen een federatie van VP en D'66

Artikel 1: NAAM

 1. De vereniging zal een politieke partij zijn en draagt de naam “GROEN DRIMMELEN’.
 2. De vereniging is een federatief samenwerkingsverband van de Vooruitstrevende Partij en Democraten 66, afdeling Drimmelen.
 3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Drimmelen.
 4. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.


Artikel 2: DOEL

 1. De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een milieuvriendelijke, progressieve en democratische politiek in de gemeente Drimmelen op basis van het programma van de vereniging.
 2. Zij streeft naar democratisering en openheid in de gemeentepolitiek, via een samenwerkingsverband van personen, met als uitgangspunt het streven naar een plaatselijke samenleving waarin allen op basis van hun gelijkwaardigheid als mens gelijke kansen krijgen.
 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  – Het uitvoeren van haar beleids- en verkiezingsprogramma;
  – Het houden van openbare bijeenkomsten;
  – De verkiezing van afgevaardigden in de gemeenteraad te bewerkstelligen;
  – Het maken van propaganda in woord en geschrift;
  – Alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk
  kunnen zijn.


Artikel 3: LEDEN

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn inwoners van de gemeente Drimmelen.
 2. Het lidmaatschap vangt aan door aanmelding en eindigt door opzegging bij het secretariaat van het bestuur of door royement, een en ander zoals de wet dit nader bepaalt.
 3. In voorkomende gevallen kan het bestuur aan de eerstvolgende Ledenvergadering de aanwezige leden vragen de aanmelding te verwerpen. Het kandidaat-lid kan tegen een eventuele verwerping in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
 4. Een lid dat handelt in strijd met de letter of de geest van deze statuten of de hieruit voortvloeiende bepalingen kan op voorstel van tenminste drie leden door de Algemene Ledenvergadering worden geroyeerd.
 5. De leden betalen jaarlijks een contributie.


Artikel 4: BEGUNSTIGERS

 1. De vereniging kent begunstigers.
 2. Zij kunnen de vereniging financieel steunen.


Artikel 5: DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de partij.
 2. Het bestuur belegt tenminste één Algemene Ledenvergadering per jaar.
 3. De Algemene Ledenvergadering wordt belegd op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden, behoudens het bepaalde in artikel 2:41 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Elk lid wordt tenminste zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk of digitaal opgeroepen, onder toezending van de agenda.
 5. De Algemene Ledenvergadering is openbaar. Hiervan kan worden afgeweken indien een meerderheid van de aanwezige leden bezwaar maakt tegen de openbaarheid van de gehele of een gedeelte van de vergadering en wanneer een meerderheid van de aanwezige leden bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van één of meer van de aanwezige niet-leden.
 6. Besluiten worden door de op de vergadering aanwezige leden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 7. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
 8. Niet-leden mogen aan de openbare discussie deelnemen.


Artikel 6: VERSLAGLEGGING

 1. Van de Algemene Ledenvergadering wordt een verslag gemaakt.
 2. Het verslag is voor de leden beschikbaar.
 3. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.


Artikel 7: HET BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Het wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit de leden.
 2. De voorzitter wordt gekozen in functie.
 3. De gemeenteraadsleden kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
 4. Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur en/of de leden voorgedragen.
 5. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 7. De schorsing eindigt wanneer de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 10. Het bestuurslidmaatschap eindigt tussentijds door beëindiging van het lidmaatschap, vrijwillig aftreden, zitting nemen in de gemeenteraad of door opzegging van vertrouwen door de Algemene Ledenvergadering.
 11. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
 12. Tenminste eenmaal per jaar legt het bestuur in een Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.
 13. Groen Drimmelen wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan, de voorzitter of secretaris tezamen met een ander bestuurslid.


Artikel 8: VERGADEREN VAN HET BESTUUR

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als tenminste twee bestuursleden dit nodig oordelen.
 2. Besluiten kunnen alleen genomen worden wanneer de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.


Artikel 9: FINANCIËN

 1. De inkomsten van Groen Drimmelen bestaan uit contributies, bijdragen van de fractieleden en andere baten.
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
 3. Van de inkomsten en uitgaven van Groen Drimmelen wordt boek gehouden door de penningmeester. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 4. Telkens na afloop hiervan brengt de penningmeester een schriftelijk financieel verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
 5. Dit verslag wordt mede ondertekend door een kascommissie, bestaande uit twee leden.
 6. De kascommissie wordt jaarlijks gekozen door de Algemene Ledenvergadering uit de leden. Hiervoor komen niet in aanmerking leden van de fractie en leden van het bestuur.
 7. De Algemene Ledenvergadering kan de penningmeester déchargeren.
 8. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering. In deze Algemene Ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.


Artikel 10: PARTIJPROGRAMMA

 1. Het partijprogramma wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.


Artikel 11: GEMEENTERAADSLEDEN

 1. Kandidaat voor de gemeenteraad kunnen worden gesteld die leden, die voldoen aan de voorwaarden voor actief en passief kiesrecht in de gemeente Drimmelen.


Artikel 12: KANDIDAATSTELLING

 1. De wijze van kandidaatstelling voor leden van de gemeenteraad wordt als volgt geregeld:
  – De Algemene Ledenvergadering benoemt een commissie die tot taak heeft een advies voor de kandidaatstelling op te stellen.
  – Deze commissie bestaat uit minimaal drie leden van de vereniging, die zelf geen kandidaat zijn.
  – De opdracht van deze commissie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
  – De werkwijze van deze commissie, de procedure voor de kandidaatstelling en de vaststelling van de kandidatenlijst wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
 2. De leden van de vereniging, gekozen tot lid van de gemeenteraad, vormen de raadsfractie van de vereniging.
 3. De raadsfractie benoemt uit haar midden een voorzitter.


Artikel 13: STATUTENWIJZIGING

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.


Artikel 14: ONTBINDING, LIQUIDATIE, REGLEMENT

 1. Ontbinding of liquidatie van de vereniging vindt plaats met gewone meerderheid van stemmen in een Algemene Ledenvergadering waarbij tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig is.
 2. Is het vereiste twee derde van het aantal leden niet ter vergadering aanwezig dan wordt uiterlijk binnen vier weken, en niet eerder dan twee weken, een hernieuwde Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. De dan aanwezige leden beslissen bij gewone meerderheid.
 3. Wanneer een voorstel tot ontbinding van Groen Drimmelen in een Algemene Ledenvergadering is aangenomen, ontvangt het bestuur de opdracht de lopende zaken af te wikkelen binnen een door de vergadering te bepalen termijn.
 4. Een eventueel voordelig saldo wordt geschonken aan een in die Algemene Ledenvergadering aan te wijzen maatschappelijke instelling.
 5. Alle aangelegenheden die niet in de statuten zijn opgenomen, zullen door het bestuur met inachtneming van deze statuten worden geregeld. Daartoe wordt door het bestuur een Huishoudelijk Reglement voorgesteld aan een Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering stelt bij gewone meerderheid het Huishoudelijk Reglement vast.


SLOT

Waarvan akte is verleden te Terheijden op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

Mis niets

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief. Daarmee blijf je op de hoogte van alle activiteiten binnen onze partij.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal