Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, op 16 december 2003 (ex.artikel 14 lid 5 Statuten Groen Drimmelen) en laatstelijk gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering op 1 april 2015

HOOFDSTUK 1 LEDEN

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over het lidmaatschap volgens het statutair ARTIKEL 3

1.1.0 AFMELDING

1.1.1 Afmelden als lid van Groen Drimmelen kan mondeling, doch dient bij voorkeur schriftelijk of digitaal te gebeuren, bij het secretariaat van het bestuur. Er vindt geen restitutie van contributie plaatst.

1.2.0 ERELEDEN

1.2.1 De Algemene Ledenvergadering kan iemand de status van erelid toekennen bij bijzondere verdiensten voor Groen Drimmelen.

1.2.2 Ereleden betalen geen contributie.

1.3.0 ROYEMENT

1.3.1 Het bestuur besluit, wanneer een lid wordt voorgedragen voor royement. Het betreffende lid wordt schriftelijk – met redenen omkleed – op de hoogte gesteld van dit voornemen.

1.3.2 In beroep gaan – binnen een maand – is mogelijk, bij de Algemene Ledenvergadering.

1.3.3 Zo niet, dan volgt royement, ingaande op de eerste van de komende maand.

1.3.4 Het lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

1.3.5 Er vindt geen restitutie van contributie plaats.

1.4.0 CONTRIBUTIE

1.4.1 De hoogte van de contributie wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

1.4.2 Het lid geeft aan wie of welke personen van het gezin lid zijn van de partij.

1.4.3 In verband met het bestendig gebruik, dat leden die tevens het gemeenteraadslidmaatschap of wethouderschap bekleden, jaarlijks een bepaalde bijdrage aan Groen Drimmelen afstaan, zijn deze leden vrijgesteld van contributie.

1.5.0 BIJDRAGE

1.5.1 Leden die een kandidatuur aanvaarden voor een raadszetel, verplichten zich om – indien zij gekozen worden een bedrag, gerelateerd aan de totale raadsvergoeding – jaarlijks af te staan aan de partijkas.

1.5.2 Dit bedrag wordt in een bestuursvergadering, waarbij de fractie aanwezig is, in onderling overleg vastgesteld, waarbij tevens wordt afgesproken, hoe men de afdracht jaarlijks wenst te regelen.

1.5.3 Het raadslid dat zich niet aan de betalingsverplichting houdt, kan geen Groen Drimmelen-kandidaat meer zijn voor een volgende raadsperiode.

1.5.4 Een raadslid dat in gebreke blijft, wordt aan het einde van het betalingsjaar schriftelijk gevraagd, alsnog te betalen.

1.5.5 Blijft de betaling ook dan uit, dan wordt na 2 maanden de royementsprocedure gestart.

1.5.6 Bovengenoemde betalingsregeling geldt ook voor een vanuit de partij voorgedragen wethouder.

1.6.0 DE WIJZE VAN BETALING

1.6.1 De contributie wordt voldaan door middel van overschrijving per bank/giro of per kas.

1.6.2 De contributie dient te zijn betaald voor 1 mei van het lopende boekjaar.

1.6.3 Zo niet, dan volgt een herinnering.

1.6.4 Indien de contributie, ook na een tweede herinnering, niet binnen 2 weken wordt voldaan, beslist het bestuur of dit lid van de ledenlijst wordt afgevoerd.


HOOFDSTUK 2 BEGUNSTIGERS

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over de begunstigers volgens het statutair ARTIKEL 4

2.1.0 BEGUNSTIGERS

2.1.1 Personen die belangstelling voor Groen Drimmelen hebben kunnen zich op een zgn. lijst van begunstigers laten plaatsen.

2.1.2 Op deze lijst geplaatste personen krijgen net als de leden alle publicaties van Groen Drimmelen toegestuurd, schriftelijk of digitaal.

2.1.3 Bij het ingaan van het nieuwe of daarop volgende contributiejaar wordt een begunstiger verzocht lid te worden.


HOOFDSTUK 3 DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over de Algemene Ledenvergadering volgens het statutair ARTIKEL 5.

3.1.0 BIJEEN ROEPEN VAN EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

3.1.1 Indien individuele leden een Algemene Ledenvergadering wensen, dan dient het verzoek daartoe schriftelijk, door minimaal 5 leden ondertekend, bij de secretaris te worden ingediend onder vermelding van de gewenste agendapunten.

3.1.2 Het bestuur is in dergelijke gevallen verplicht om binnen een maand de gewenste vergadering te beleggen.

3.1.3 Convocatie geschiedt schriftelijk of digitaal, onder toezending van de agenda.

3.1.4 Indien een meerderheid van de fractie of het bestuur bij belangrijke beslissingen dringend het advies van de leden behoeft, belegt het bestuur binnen een week een ledenbijeenkomst.

3.1.5. De leden worden daarvan schriftelijk of digitaal op de hoogte gesteld, onder toevoeging van de agenda.

3.1.6. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt in de eerstkomende algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd.

3.2.0 STEMMEN

3.2.1 Het bestuur geeft de manier aan waarop een mondelinge stemming dient plaats te vinden.

3.2.2 Bij het staken van de stemmen vindt herstemming plaats, bij het wederom staken van de stemmen vervalt het agendapunt en wordt het in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.

3.2.3 Het tellen van de stemmen bij schriftelijke stemming geschiedt door twee of meer door het bestuur aan te wijzen leden die geen bestuurslid zijn

3.3.0 AGENDA

3.3.1 Het bestuur stelt een agenda op.

3.3.2 Staande de vergadering kunnen agendapunten alleen nog worden toegevoegd indien een meerderheid van de aanwezige leden daar geen bezwaar tegen heeft. Besluiten genomen naar aanleiding van toegevoegde agendapunten kunnen eerst van kracht worden 14 dagen na publicatie.

3.3.3 De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering en kan waar hij dat wenselijk acht een discussieleider aanwijzen.


HOOFDSTUK 4 HET BESTUUR

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over het bestuur volgens het statutair ARTIKEL 7

4.1.0 VOORDRACHT BESTUURSLEDEN

4.1.1 Het bestuur voegt bij de convocatie voor een Algemene Ledenvergadering een voorstel m.b.t. kandidaat-bestuursleden.

4.1.2 leder lid kan schriftelijk – tot voor de aanvang van de vergadering – voorstellen doen voor kandidaat- bestuursleden. Het bestuur attendeert tijdig op deze mogelijkheid.

4.1.3 In principe wordt een bestuurslid voor 3 jaar benoemd. Het bestuur bepaalt jaarlijks een rooster van aftreden. Hij/zij is daarna herkiesbaar.

 

HOOFDSTUK 5 VERGADEREN VAN HET BESTUUR

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over het vergaderen van bestuur volgens het statutair ARTIKEL 8

5.1. De vergadering is toegankelijk voor leden.

5.2 Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.

5.3 Het verslag van een bestuursvergadering kan door leden opgevraagd worden bij de secretaris.

 

HOOFDSTUK 6 FINANCIEN

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over de financiën volgens het statutair ARTIKEL 9

6.1.0 BEVOEGDHEID

6.1.1 Het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van Groen Drimmelen kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

6.1.2 Voor eenmalige uitgaven tot 100 euro kan de penningmeester of de voorzitter, na overleg met de penningmeester, namens het bestuur toestemming geven.

6.1.3 Alle betalingen geschieden door de penningmeester in principe binnen het kader van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting.

6.2.0 VERKIEZINGSFONDS

6.2.1 De penningmeester beheert het verkiezingsfonds waarin reserves worden opgebouwd voor de te voeren verkiezingscampagne bij gemeenteraadsverkiezingen

6.3.0 GOEDE DOELEN

6.3.1 In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor goede doelen.

6.3.2 De Algemene Ledenvergadering bepaalt waar dit geld naar toe gaat.

6.4.0 Giftenreglement

6.4.1. De Algemene ledenvergadering is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

6.4.2. Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker.

6.4.3 Van alle geaccepteerde schenkingen wordt een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s), het bedrag en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

6.4.4 De lijst met schenkingen wordt gepubliceerd op de website van de partij.

6.4.5 Anonieme schenkingen worden niet aanvaard.

 

HOOFDSTUK 7 PARTIJPROGRAMMA

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over het partijprogramma volgens het statutair ARTIKEL 10

7.1.0 PARTIJPROGRAMMA

7.1.1 Het bestaande partijprogramma wordt bij gelegenheid van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen bijgesteld op basis van gewijzigde omstandigheden en nieuwe inzichten.

7.2.0 VASTSTELLING

7.2.1 Het bestuur benoemt tijdig een programmacommissie die een conceptprogramma opstelt.

7.2.2 Het conceptprogramma wordt aan de leden voorgelegd en eventueel geamendeerd.

7.2.3 Ter vaststelling van het partijprograrnma wordt door het bestuur geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen een Algemene Ledenvergadering belegd.

 

HOOFDSTUK 8 KANDIDAATSTELLING

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld over de kandidaatstelling volgens het statutair ARTIKEL 12

8.1.0 KANDIDAATSTELLING

8.1.1. Minimaal 1 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen doet het bestuur een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering over de procedure voor de kandidaatstelling en de vaststelling van de kandidatenlijst.

8.1.2 De Algemene Ledenvergadering stelt deze procedure vast en benoemt op voorstel van het bestuur de commissie die het advies over de kandidaatstelling opstelt.

8.1.3 Op grond van dit advies doet het bestuur een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering, ter vaststelling van de kandidatenlijst.

 

HOOFDSTUK 9 ARCHIEF

9.1.0 DOEL

9.1.1. Ten behoeve van een goede documentatie wordt door de secretaris een archief bijgehouden.

9.1.2. Na overleg met het bestuur hebben leden inzage in alle stukken, die zich in het archief bevinden.

9.2.0 BEHEER

9.2.1. Het bestuur bepaalt welke stukken op welk tijdstip, na overleg met de gemeentesecretaris, overgebracht dienen te worden naar het gemeentearchief. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een bestuursvergadering.

 

HOOFDSTUK 10 SAMENWERKING

10.1.0 Deelname aan coalitie

10.1.1 De partij voert na de verkiezingen overleg met andere partijen uit de gemeenteraad over deelname aan een coalitie;

10.1.2 Het overleg over een te vormen coalitie wordt gevoerd door de fractievoorzitter en de partijvoorzitter, of door de fractievoorzitter en een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid;

10.1.3 De onderhandelingsdelegatie koppelt de resultaten van het overleg terug aan de fractie en het bestuur;

10.1.4 De leden worden na iedere overlegronde over de voortgang geïnformeerd;

10.1.5 Alvorens definitief tot deelname aan de coalitie wordt besloten schrijft het bestuur een ledenvergadering uit waarin de uitkomsten ter instemming aan de leden wordt voorgelegd;

10.2.0 Lijstverbinding

10.2.1 Het bestuur kan de leden een gemotiveerd voorstel doen bij verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan;

10.2.2 Een partijlid kan het bestuur schriftelijk, of via e-mail, en gemotiveerd verzoeken een voorstel aan de leden voor te leggen om een lijstverbinding aan te gaan;

10.2.3 Een verzoek als genoemd in het tweede lid wordt uiterlijk een week voor een uitgeschreven ledenvergadering bij het bestuur ingediend;

10.2.4 Indien het bestuur door een andere partij wordt gevraagd een lijstverbinding aan te gaan, overlegt het bestuur hierover met tenminste de lijsttrekker en de zittende fractie;

10.2.5 Het bestuur is bevoegd een besluit over een in het vierde lid genoemd verzoek te nemen;

10.2.6 Het bestuur informeert de leden zo snel mogelijk over het door het bestuur ingenomen standpunt over het verzoek zoals genoemd in het vierde lid.

Mis niets

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief. Daarmee blijf je op de hoogte van alle activiteiten binnen onze partij.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal