Programma

Wonen, werken en recreëren

In Drimmelen is het fijn wonen, werken en recreëren. We zijn een woongemeente met lokale en kleinschalige bedrijvigheid. We staan voor aantrekkelijke en leefbare dorpen met een eigen karakter en voldoende voorzieningen. Met elkaar richten we de openbare ruimte duurzaam, veilig en groen in. Wij zetten ons in voor wonen voor alle generaties en inkomensgroepen, voor werk passend bij het profiel van onze gemeente en haar inwoners en voor vrijetijdsbesteding die past bij onze inwoners en onze bezoekers.

Waar staan we voor?

Wat willen we bereiken?

 • We zetten in op (buurt)preventie, omdat dit bijdraagt aan een groter veiligheidsgevoel en aan het voorkomen van overlast van kleine ergernissen en criminaliteit.
 • We verbeteren het toezicht op locaties waar drugshandel plaatsvindt, maar zijn geen voorstander van cameratoezicht in de openbare ruimte.
 • We willen dat Boa’s geen taken overnemen van de politie, maar zich focussen op de handhaving zoals door de gemeenteraad wordt vastgesteld.


Wat gaan we doen?

 • We wijzen dorpscoördinatoren binnen het gemeentehuis aan die als aanspreekpunt voor inwoners(groepen) fungeren als het gaat om het voorkomen van overlast van kleine ergernissen en criminaliteit. Deze gebiedscoördinatoren krijgen doorzettingsmacht binnen de gemeentelijke organisatie.
 • We brengen inwonersgroepen en wijkagenten met elkaar in contact, zodat voorlichting kan worden gegeven en informatie kan worden gedeeld om de veiligheid in een wijk te vergroten.
 • Het meldpunt voor overlast zetten we voort en versterken we waar nodig. Opvolging van klachten blijft altijd aandacht krijgen.
 • We brengen prioritering aan in de handhaving, zodat de inzet van Boa’s meer gefocust is.
 • Ondermijnende criminaliteit bestrijden we samen met de samenwerkingspartners in de regio.

Wat willen we bereiken?

 • We krijgen meer grip op de woningbouw zodat de gemeente beter kan sturen op de vraag naar bepaalde woningen en er niet alleen dure koopwoningen worden gebouwd.
 • We kijken naar het ontwikkelen van woningbouwlocaties aan de randen van de dorpen, omdat inbreiding niet altijd de beste oplossing is en altijd ten koste gaat van het openbaar groen in de dorpen. Daarbij wegen we het belang van landbouw, natuur en wonen altijd af.
 • We streven naar het bouwen van natuur-inclusieve, energieneutrale woningen. Daarbij moet ter bevordering van de doorstroming, aandacht zijn voor de doelgroepen starters en senioren.
 • De bestaande woningvoorraad willen we ook snel gaan verduurzamen.


Wat gaan we doen?

 • We verwerven als gemeente gronden voor het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten en oefenen meer invloed uit op de te bouwen woningen en de duurzame, natuur-inclusieve inrichting van de omgeving.
 • In de nieuwbouwplannen nemen we een zelfbewoningsplicht op.
 • We bevorderen CPO-initiatieven waarbij groepen inwoners samen met de gemeente plannen maken voor nieuwe wijken, alsmede de realisatie van ECO-wijken en de bouw van voorzieningen waarin wonen en zorg kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld kangoeroewoningen).
 • We werken aan experimentele en flexibele vormen van wonen (en) zoals Tiny Houses om het woningtekort voor alle doelgroepen terug te dringen.
 • We behouden de starters- blijvers- en duurzaamheidsleningen. Indien nodig storten we extra middelen in de hiervoor beschikbare fondsen.
 • We bouwen naar rato van behoefte in al onze dorpen.
 • We maken plannen om onze inwoners te stimuleren en waar nodig te helpen om hun eigen woning te verduurzamen en hun tuin groener te maken.

Wat willen we bereiken?

 • We behouden de aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit in de openbare ruimte. De openbare ruimte is immers ons visitekaartje.
 • Er is ruimte voor inwoners om het kleinschalige onderhoud van de openbare ruimte voor eigen rekening te nemen, met inachtneming van de eisen van duurzaamheid en biodiversiteit.
 • De verduurzaming van openbare verlichting zetten we voort.


Wat gaan we doen?

 • We handhaven het beleid met aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit en versterken dit waar mogelijk.
 • Bij het onderhoud van het openbaar groen maken we gebruik van de diensten van de verschillende groenpartners, zoals de Stichting Bij, de Madese Natuurvrienden, Agrarische Natuurvereniging, Kiemkracht, D’n AmerkantOp, etc.
 • Samen met inwoners realiseren we in iedere kern dorpsbosjes, waarbij inwoners kunnen meedoen aan een actie ‘adopteer een boom’.
 • We sluiten als gemeente aan bij het project Natuur in de Wijk.
 • We behouden de hanging-baskets in de dorpen.
 • Net als bij het Molenplein in Made, realiseren we in Lage Zwaluwe en Terheijden ook een waterplein.
 • Wij zetten ons in voor de mogelijkheden om in het groen te kunnen spelen en bewegen.
 • Het onderhoud van fiets- en wandelpaden krijgt extra aandacht.
 • Waar mogelijk en wenselijk realiseren we een natuurvriendelijk en energiezuinig verlichtingsniveau. De verlichting in het buitengebied zal zoveel als mogelijk met bewegingssensoren worden geregeld.
 • Het verduurzamen van de openbare verlichting met LED-lampen zetten we voort.

Wat willen we bereiken?

 • Goede en voldoende voorzieningen zijn belangrijk voor de saamhorigheid en leefbaarheid in onze dorpen. Dorpshuizen, sportvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen spelen een grote rol in de dorpen en moeten daarom worden gesteund en behouden.
 • We streven naar levendige centra in met name Terheijden en Made. De investeringen in deze centra moeten optimaal worden benut.
 • Hooge Zwaluwe en Drimmelen zijn levendige dorpen, waar ook nieuwe inwoners zich graag vestigen.
 • In Lage Zwaluwe ontstaat een levendig centrum met voorzieningen voor alle inwoners.
 • In Wagenberg behouden we de bestaande sociaal culturele voorzieningen voor de lange termijn.
 • Het realiseren van speelvoorzieningen in de verschillende dorpen en wijken zetten we voort.


Wat gaan we doen?

 • Dorpshuizen blijven laagdrempelig beschikbaar voor verenigingen die geen eigen accommodatie hebben. Hiervoor maken we duidelijke en bindende afspraken met uitbaters en ondernemers.
 • We stellen ook het gemeentehuis ter beschikking om bijvoorbeeld te vergaderen.
 • Samen met ondernemers en gebruikers van het nieuwe sociaal cultureel dorpshart Made, de kerk en het Gaymantsplantsoen en andere verenigingen werken we aan een activiteitenkalender vol met activiteiten in het centrum van Made.
 • We onderzoeken samen met Bruisend Made de mogelijkheden om het winkelhart van Made te versterken en de Markstraat autoluw te houden.
 • Samen met inwoners van Lage Zwaluwe onderzoeken we op welke wijze we tot een levendig centrum in deze kern kunnen komen.
 • Samen met inwoners van Wagenberg onderzoeken we op welke manier de bestaande sociale voorzieningen voor lange termijn behouden kunnen worden, en we gaan met die plannen actief aan de slag.
 • Samen met inwoners van Hooge Zwaluwe onderzoeken we wat er nodig is om het dorp levendig te houden.
 • Samen met inwoners van Drimmelen zoeken we naar kansen om het dorp aantrekkelijk te houden voor mogelijke nieuwe inwoners.

Wat willen we bereiken?

 • Onze dorpen hebben allemaal een eigen uitstraling die bijdraagt aan onder andere het woongenot voor onze inwoners. Deze eigenheid van de verschillende dorpen moet behouden blijven, ook omdat deze historische waarde bijdraagt aan onze doelstellingen voor recreatie en toerisme.
 • De cultuurhistorie van onze dorpen is het waard om te beschermen. We zetten daarom in op een betere bescherming van monumenten en bijzondere gebouwen en dorpslinten.


Wat gaan we doen?

 • De monumenten, bijzondere gebouwen en dorpslinten beschermen we door afspraken te maken over wat op welke plek mogelijk is en wat niet.
 • De rol van de monumentencommissie gaan we verstevigen en de lokale historische kennis wordt waar nodig gebundeld en betrokken bij adviezen en beslissingen.
 • We willen dat de Helkantsedijk een beschermde status krijgt, zodat een verdere aantasting wordt voorkomen.
 • We onderzoeken de bescherming van onze dorpsgezichten en lintbebouwing en maken daar duidelijke afspraken over.
 • We realiseren een beleefroute waarin alle iconen per dorp (bijvoorbeeld de Schans in Terheijden) in opgenomen worden.

Wat willen we bereiken?

 • Kinderen komen zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school en worden niet met auto’s gebracht, zodat de omgeving rond scholen zo veilig mogelijk wordt voor voetgangers en fietsers.
 • Educatie rondom verkeer en veiligheid, maar ook in relatie tot duurzaamheid, levert een belangrijke bijdrage om ook in de toekomst onze dorpen verkeersveilig en bereikbaar te houden. Scholen kunnen een bijdrage leveren door dit thema in hun lesprogramma’s op te nemen.
 • Centra richten we waar mogelijk in als fietsstraat en/of shared space. Fietsers en voetgangers maken daar de dienst uit.
 • We willen parkeerdruk in onze woonwijken verminderen en overlast door verkeerd geparkeerde auto’s verminderen.


Wat gaan we doen?

 • Samen met de scholen bekijken we de mogelijkheden om het gebruik van fiets- of wandelroutes naar school te stimuleren. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd rond scholen.
 • Verkeerseducatie en voorlichting zetten we voort, omdat dit de verkeersveiligheid vergroot.
 • De cursussen die de gemeente organiseert in samenwerking met welzijnsorganisaties voor gebruikers van scootmobielen en e-bikes handhaven we.
 • We letten op de waterdoorlatendheid van parkeerplaatsen als we die aanleggen.
 • We stimuleren het gebruik van deelauto’s, en zorgen dat bij appartementencomplexen of nieuwe woonwijken ruimte is die voor deelauto’s is gereserveerd.
 • Vanwege ons streven naar een inclusieve samenleving leggen we meer invalideparkeerplaatsen aan.

Wat willen we bereiken?

 • We willen goede en veilige fietsroutes tussen onze dorpen maar ook naar omliggende gemeentes. Fietsstraten en snelfietsverbindingen zijn onderdeel van het totale aanbod van mobiliteit en verduurzaming van het verkeer.
 • Openbaar vervoer is belangrijk om onze dorpen bereikbaar te houden en betekent voor veel inwoners dat ze zelfstandig en betaalbaar kunnen reizen. We onderzoeken flexibele vormen van openbaar vervoer om kleine dorpen bereikbaar te houden.
 • We leggen een faciliteit om waterstof te tanken aan.


Wat gaan we doen?

 • In regionaal verband werken we samen om het netwerk voor flexibele vormen van openbaar vervoer uit te breiden.
 • De aanleg van fietsstraten en snelfietsverbindingen richting Breda en Oosterhout, maar ook binnen de gemeente tussen de dorpen, stimuleren we.
 • De realisatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen moedigen we actief aan, zodat het gebruik van elektrische voertuigen een stimulans krijgt.
 • In samenspraak met inwoners in Hooge- en Lage Zwaluwe, Wagenberg en Drimmelen kijken we naar mogelijkheden om doorgaand verkeer tegen te gaan. Bij maatregelen hechten we veel waarde aan eventuele natuurcompensatie en willen we sluipverkeer door de polders voorkomen.
 • De gemeente zet bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark in op elektrische voertuigen.
 • We handhaven het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in onze dorpen.
 • De snelheid voor gemotoriseerd verkeer gaat in de dorpen terug naar maximaal 30 km/u, behoudens enkele doorgaande routes in de grotere dorpen.

Wat willen we bereiken?

 • We willen bedrijven helpen om te verduurzamen. Onze bedrijventerreinen worden versneld voorbereid op een duurzame toekomst.
 • We willen dat het voor ondernemers prettig ondernemen is in Drimmelen


Wat gaan we doen?

 • We stimuleren bedrijven en bedrijventerreinen om te verduurzamen. Dit doen we door dit punt te agenderen bij de bedrijvennetwerken.
 • We organiseren een inspiratiesessie over verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen met goede voorbeelden uit verschillende sectoren.
 • We verstrekken subsidie voor groenstroken en onderhoud van biodiverse natuur indien dit op het bedrijfsterrein wordt gerealiseerd.
 • We sporen bedrijven aan tot het aanleggen van sedumdaken of zonnepanelen op de daken.
 • We faciliteren ondernemers daar waar nodig en mogelijk

Wat willen we bereiken?

 • De Biesbosch is een Natura2000 gebied en van grote waarde voor natuur, maar ook voor de recreatiesector in onze gemeente. We moeten het gebied met zijn allen beschermen en de natuur in stand houden. Dat betekent dat we in overleg met de ondernemers die zich in en rond de Biesbosch bevinden de zones vaststellen voor recreatie.
 • We bevorderen recreatie aan de buitenranden van de Biesbosch en breiden stiltegebieden uit.


Wat gaan we doen?

 • We stimuleren beleid wat past bij het gebied. Bijvoorbeeld zorgen voor laadpalen voor boten, inleverpunten voor afval en voor toiletwater in havens.
 • Non-gemotoriseerd varen promoten we.
 • Ondernemers in de recreatiesector nemen we mee in het toekomstig beleid rondom duurzame recreatie door hen daar op tijd bij te betrekken.
 • We zorgen samen met ondernemers, de recreatiesector en gebruikers van het gebied dat bescherming en groene recreatie samengaan.
 • We vragen veroorzakers van overlast wat ze nodig hebben om hun gedrag te veranderen.
 • We richten het strand aan de Amerkant in voor watersport en iets ‘intensievere’ recreatie. Daarbij letten we op het offer dat daarvoor gebracht dient te worden: de natuur en het landschap aan de Amer.
 • Tussen Hooge Zwaluwe en Drimmelen leggen we een route aan als optie met horeca etc. en een stop halverwege.
 • We ontwikkelen een plan om de druk op de Biesbosch te verminderen, bijvoorbeeld door een nieuw natuurgebied aan onze kant van de Amer in te richten waar recreatie mogelijk is. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en agrariërs.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal