Programma

Democratie

Democratie maken we samen. We voeren het gesprek met inwoners en werken met onze inwoners, organisaties en ondernemers aan oplossingen die aansluiten op de behoeften die er leven. De wereld van onze inwoners is onze wereld. We denken in oplossingen en kansen in plaats van regels en procedures. We helpen inwoners om hun wensen mogelijk te maken. We zijn betrokken en daadkrachtig, maar ook transparant en eerlijk: soms is “Nee” ook een antwoord.

Waar staan we voor?

Wat willen we bereiken?

 • Bij de gemeente heerst een cultuur van betrekken en samenwerken met inwoners en organisaties.


Wat gaan we doen?

 • We gaan meer experimenteren met burgerparticipatie bijvoorbeeld met een burgerbegroting, burgeramendementen en burgerberaad en leggen dit goed vast in de verplichte participatieverordening.
 • We gaan gebruikmaken van de ervaringen uit coronatijd door inwoners en jongeren (digitaal) te betrekken bij het gemeentebestuur.
 • We voeren een actief personeelsbeleid gericht op de juiste vaardigheden en investeren in gemeentelijke medewerkers die participatie in hun bloed hebben.

Wat willen we bereiken?

 • We kijken naar de behoeften die er per dorp leven en sluiten daarop aan.
 • In iedere kern heeft de gemeente een of meerdere aanspreekpunten waarmee inwoners bereikt kunnen worden.


Wat gaan we doen?

 • We gaan dorpsgericht werken versterken binnen de gemeentelijke organisatie door het aanstellen van dorpscoördinatoren.
 • Ook inwoners die niet vooraan staan moet naar hun mening worden gevraagd en de kans worden gegeven ideeën aan te dragen.
 • We gaan op zoek naar inwoners die we niet makkelijk kunnen bereiken.

Wat willen we bereiken?

 • We willen effectief zijn in onze samenwerkingen. Als we aan tafel zitten willen we ook invloed hebben om iets te bereiken voor onze inwoners.
 • Gemeenschappelijke regelingen moeten een duidelijke en meetbare meerwaarde hebben voor onze inwoners. Als we iets zelf zonder grotere risico’s beter of goedkoper kunnen, heeft dat de voorkeur.


Wat gaan we doen?

 • We gaan goed kijken welke samenwerkingen meerwaarde hebben voor Drimmelen. In deze samenwerkingen maken we duidelijk wat onze doelen zijn.
 • We gaan de rol en positie van de gemeenteraad ten aanzien van onze samenwerkingen versterken, zodat de gemeenteraad meer invloed kan uitoefenen.

Wat willen we bereiken?

 • We geloven erin dat je aan vertrouwen werkt door elkaar te ontmoeten. Daarom willen we in goed contact staan met de dorpen.
 • Raad en college werken daarom samen in het belang van onze inwoners.
 • Het vertrouwen in de overheid en vooral in ons lokale bestuur willen we vergroten door transparant te zijn en tijdig en volledig te communiceren met inwoners, verenigingen en ondernemers.


Wat gaan we doen?

 • We gaan dorpsbezoeken afleggen om het contact met inwoners te versterken.
 • We gaan openbare en transparante gesprekken organiseren met inwoners en organisaties om uit te leggen wat we doen.
 • We investeren in kennis, opleiding en ondersteuning voor de raad om in een open en transparante relatie met onze inwoners te staan.
 • Standaard is alle informatie open en beschikbaar, tenzij het wettelijk geheim gehouden moet worden.

Wat willen we bereiken?

 • We willen dat raadsleden, collegeleden en gemeenteambtenaren zich bewust zijn van de afhankelijkheidspositie van inwoners.
 • We behandelen de inwoners op de manier waarop zij behandeld willen worden, waarbij we duidelijk zijn over wat wel en niet mogelijk is.
 • We willen dat de uitkomsten van de burgerpeiling ten aanzien van de ervaren dienstverlening aan het einde van 2026 hoger is dan in 2022.


Wat gaan we doen?

 • We maken afspraken over kwaliteitsnormen en afhandelingstermijnen en reactietijden door de gemeente.
 • We investeren in een eigentijds en passend dienstverleningsconcept op maat en trainen medewerkers in goede dienstverlening.
 • We investeren in begrijpelijke taal.
 • Inwoners worden tijdig en volledig betrokken bij projecten of processen die hen aangaan.

Wat willen we bereiken?

 • We willen onze verenigingen ondersteunen maar ook actief laten bijdragen aan doelstellingen van de gemeente zoals tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van gezondheid, bestrijden van discriminatie.
 • Samen met verenigingen willen we onze duurzaamheidsambities realiseren.


Wat gaan we doen?

 • Via ons subsidiebeleid zullen we verenigingen actief ondersteunen om hun rol in de samenleving te kunnen blijven vervullen.
 • Waar mogelijk gaan we via het subsidiebeleid verenigingen aansporen om bij te dragen aan gemeentelijke doelstellingen op verduurzaming en andere terreinen.

Wat willen we bereiken?

 • In elk dorp willen we minstens één ontmoetingsplek.


Wat gaan we doen?

 • We onderzoeken of er met de dorpshuizen, het gemeentehuis en de verschillende locaties van verenigingen voldoende ontmoetingsplekken zijn die voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden. Daarbij is iedereen even welkom.
 • Deze ontmoetingsplekken moeten laagdrempelig en betaalbaar zijn voor onze inwoners en verenigingen. Hierover maken we duidelijke afspraken met uitbaters.

Wat willen we bereiken?

 • We waarderen vrijwilligers en willen verenigingen ondersteunen om voldoende vrijwilligers te vinden en hen faciliteren om drempels ten aanzien van vrijwilligerswerk weg te nemen.


Wat gaan we doen?

 • We bestrijden overbelasting van mantelzorgers met voorzieningen om hen bij te laten komen.
 • We investeren in ondersteuning van vrijwilligers via onze welzijnspartners.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal