Programma

Duurzaamheid

Het beleid dat we nu voeren, bepaalt onze toekomst. De positieve resultaten van ons beleid voor de mens en natuur moeten niet alleen merkbaar zijn voor de huidige generatie, maar ook de volgende generaties.

Waar staan we voor?

Wat willen we bereiken?

 • We gaan samen met agrariërs zorgen dat duurzaamheid en de toekomst van de sector hand in hand gaan.
 • We zorgen dat agrariërs/boeren zich welkom blijven voelen in onze gemeente, en leggen het belang van duurzame landbouw uit aan onze inwoners.
 • De kleine natuurgebieden willen we met elkaar verbinden, zodat een netwerk van natuur ontstaat in heel de gemeente.
 • We versterken de samenwerking met boeren, natuurorganisaties zoals ZLTO, Kiemkracht, AmerkantOp en Stichting BEI, de ANV, volkstuinverenigingen, inwoners, duurzame ondernemers en andere betrokkenen.


Wat gaan we doen?

 • We leggen bloemrijke akkerranden aan en zorgen voor meer braakliggend terrein waar natuur zich kan ontwikkelen.
 • We promoten kleine landschapselementen en leggen die als gemeente ook actief aan.
 • We zetten de subsidieregeling landschap voor agrariërs voort.
 • Regionale en Europese subsidies gaan we optimaal benutten en gemeentelijke subsidieregelingen worden daarop afgestemd.
 • We gaan de agrarische sector door samen te werken helpen om de verduurzaming van ons buitengebied vorm te geven en biodiversiteit te stimuleren, onder andere ten aanzien van weidevogels en insecten.
 • Als gemeente gebruiken we geen schadelijke bestrijdingsmiddelen en stimuleren we anderen om dit ook niet te doen.
 •  We leggen nieuwe ecologische verbindingszones tussen gebieden aan en zorgen voor voldoende groen in onze dorpen.
 • Natuurgebieden blijven rustgebieden voor o.a. vogels.

Wat willen we bereiken?

 • We willen de recreatieve vaart in de Biesbosch verduurzamen, zodat deze vorm van recreatie ook in de toekomst mogelijk blijft.
 • We willen de druk op de Biesbosch door toerisme en recreatie verminderen door actief te kijken naar wat wel en niet mogelijk kan blijven.


Wat gaan we doen?

 • We stimuleren watersport met elektrische boten.
 • We gaan in gesprek met alle betrokken partijen om de verhuur van boten in goede banen te leiden zodat onze recreatieve en duurzame doelen kunnen worden bereikt.
 • De stiltegebieden breiden we uit, zodat de natuur de rust krijgt die nodig is voor instandhouding.
 • We verplaatsen recreatie deels naar andere gebieden, bij voorkeur aan onze kant van de Amer.
 • In de havens leggen we elektrische oplaadpunten en lozingspunten voor afval aan.
 • We zetten in op natuureducatie voor de jeugd.
 • Aan de Amerkant leggen we strandjes aan.
 • We gaan streng handhaven op overlast in natuurgebieden.
 • We creëren beleefroutes om de druk in de Biesbosch te verminderen.

Wat willen we bereiken?

 • Zoveel mogelijk mensen hebben zonnepanelen (of maken gebruik van collectieve panelen).
 • We verminderen ons energieverbruik door huizen te isoleren en energiezuinige apparaten te gebruiken.
 • We kiezen voor echte duurzame oplossingen, geen schijnoplossingen. Zo zijn we tegen biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen maar staan we positief tegenover geothermie en andere vormen van duurzame energieopwekking zolang die veilig ingezet kunnen worden in onze gemeente.
 • We moeten zorgen voor haalbaarheid en betaalbaarheid van de transitie: iedereen moet mee kunnen doen en er voordeel bij hebben.


Wat gaan we doen?

 • We breiden het aantal energieambassadeurs uit in samenwerking met het regionaal energieloket.
 • We formuleren een meerjarenvisie op het kassengebied in de gemeente.
 • We blijven bestaande en nieuwe initiatieven van partijen als TEC, opgewekt Drimmelen, STED en Energie neutrale Dorpen actief ondersteunen.
 • Samen met woningbouwvereniging en inwoners verduurzamen we bestaande woningen, waarbij we zorgen dit voor al onze inwoners betaalbaar is en voordelen oplevert.
 • We geven uitvoering aan de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte. Dit doen we samen met onze dorpen in wijkuitvoeringsplannen.

Wat willen we bereiken?

 • We willen minder afval en minder verpakkingsmateriaal gaan gebruiken.
 • We willen verspilling en onnodig gebruik van natuurlijke bronnen voorkomen.
 • We kiezen voor de beste oplossing om afval te scheiden en opnieuw te kunnen inzetten.


Wat gaan we doen?

 • We promoten het verminderen van verpakkingsmateriaal bij onze middenstand en het MKB.
 • We stimuleren hergebruik van materialen en het tegengaan van verspilling door gerichte campagnes en waar nodig beleid.
 • We treden hard op tegen illegale afvaldumpingen.
 • We ondersteunen initiatieven voor het opzetten van repaircafe’s waar inwoners geholpen kunnen worden hun apparatuur en andere spullen te repareren in plaats van iets nieuws te kopen en het defecte apparaat weg te gooien.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om een Kringloop te realiseren bij de milieustraat in Terheijden.
 • Samen met de regio gaan we goede oplossingen voor afvalstromen en inzameling onderzoeken en inrichten.
 • We zorgen voor duidelijke informatie en communicatie over afvalinzameling.

Wat willen we bereiken?

 • We willen dat bedrijven, organisaties en inwoners zelf investeren in klimaatadaptieve maatregelen.
 • We willen de schade door de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken door een slimme inrichting van de openbare ruimte waar groen veel ruimte krijgt.


Wat gaan we doen?

 • We wijzen op de voordelen van groen in plaats van stenen in de strijd tegen klimaatverandering en de voordelen van minder steen voor klimaatadaptatie.
 • We gaan in gesprek met bedrijven, organisatie en inwoners over de investeringen die zij kunnen doen om de gezamenlijke doelen te halen.
 • We subsidiëren groene daken, geveltuintjes, groen voor stenen en andere initiatieven.

Wat willen we bereiken?

 • We willen dat bedrijven vanuit hun eigen verantwoordelijk inzetten op verduurzaming.
 • We willen zoveel mogelijk groene daken of daken met zonnepanelen.


Wat gaan we doen?

 • We gaan in gesprek met de bedrijvennetwerken over hun duurzaamheidsopgave. Indien nodig maken we beleid om deze transitie te ondersteunen.
 • We gaan planmatig het gemeentelijk vastgoed verduurzamen vóór 2040.
 • Bedrijven die groenstroken willen inrichten en of onderhouden gaan we subsidiëren.
 • We investeren in informatie en voorlichting en delen goede voorbeelden actief.

Wat willen we bereiken?

 • We willen voldoende nieuwe woningen bouwen, maar zorgen daarbij wel dat deze bijdragen aan de klimaatdoelen door ze op zijn minst energieneutraal te maken.
 • Woningbouw draagt bij aan het vergroenen van de dorpen door innovatieve vormen van duurzame en ecologische bouw te omarmen en toe te passen.


Wat gaan we doen?

 • We investeren in een team dat kan adviseren over natuurinclusief wonen.
 • Als we kiezen voor uitbreiding aan de randen van onze dorpen, dan zetten we in op volledig duurzame, natuur-inclusieve en energieneutrale 0-op-de-meter-woningen.
 • We kiezen voor groene nieuwbouw en renovatie; groene daken en geveltuintjes worden de norm.
 • We bieden kansen aan ecologische wijken, bijvoorbeeld bij de Plukmadeseweg.
 • Naast duurzame nieuwbouw zorgen we er ook voor dat onze bestaande woningen worden verduurzaamd.
 • Het verduurzamen van een eigen woning gaan we voor iedereen betaalbaar maken door slim beleid en goede subsidieregelingen op te zetten.

Wat willen we bereiken?

 • Alle dieren in de gemeente hebben een waardig leven.
 • Jacht kan in het kader van ecologisch wildbeheer nodig zijn, maar is geen hobby.


Wat gaan we doen?

 • We ondersteunen (lokale) initiatieven om dierenwelzijn te bevorderen zoals het dierenasiel in Breda.
 • We gegeven geen vergunning af voor nieuwe intensieve (pluim)veehouderijen.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om in de milieueducatie aandacht te hebben voor de herkomst van vlees.
 • Via de omgevingsdienst treden we hard op tegen (illegale) broodfokkers.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal