Verslag raad 9 november 2006: Behandeling begroting 2007

Coalitie neemt belangrijke besluiten over begroting
2007

Groen Drimmelen staat voor verenigingen en onderwijs

Een half jaar geleden zijn we vol enthousiasme met een groep
?idealisten? aan de slag gegaan om de Drimmelense bestuurscultuur drastisch te
veranderen: Open, eerlijk en transparant wilden we het allemaal hebben na een
periode waarin de ?regenten? aan de macht waren. Echt opkomen voor de belangen
van onze gemeente, onze inwoners. Het moest en het zou anders gaan in onze
mooie gemeente.

Ook wisten we dat we een erfenis mee kregen van het vorige
college en er zou nog meer kunnen volgen. Nou er is meer gevolgd. Dat is voor
iedereen duidelijk. De problemen stapelen zich wekelijks hoger op.

 

We wisten waar we aan begonnen. Groen Drimmelen keurde de
begroting van vorig jaar niet voor niets af. Ten eerste omdat de begroting met
een goede € 6 ton incidenteel geld werd gedicht. En omdat de beruchte bijlage 3
een groot aantal open eindes bevatte. De al even beruchte lijken voor de kast,
zoals die toen door ons werden genoemd.

 

Uitgangspunten Groen Drimmelen

In de coalitie is stevig gesproken over de manier waarop we
met de ontstane tekorten moesten omgaan. Groen Drimmelen hanteerde tijdens die
discussies de volgende uitgangspunten:

 1. We
  kunnen niet verder bezuinigen op sociale en maatschappelijke
  voorzieningen. Ook onderwijs moet buiten schot blijven. Bij de meeste
  verenigingen staat het water aan de lippen.
 2. Achterstallig
  onderhoud moet op orde gebracht worden.

Het baggerplan dat nu wordt
aangepakt is een sprekend voorbeeld van het verstoppen van problemen die we hoe
dan ook een keer voor onze kiezen krijgen. Daarom is fatsoenlijk onderhoud van
al onze gebouwen, groen etc een must.

 1. Nieuw
  beleid nemen we alleen op als dat wettelijk verplicht is.
 2. Alle
  structurele kosten die we kennen moeten we nu nemen. Aan rijk rekenen of
  afwachten hebben we niks. Daar is nog nooit iemand beter van geworden.
  Open, transparant en eerlijk alles op tafel leggen daar staan wij voor.
  Ook als het veel pijn doet.

 

Wij voelden daarom niks voor een 0-meting om eerst alle
problemen in kaart te brengen. Dan zijn we weer een half jaar verder zonder dat
er problemen worden aangepakt. Nee, alles wat we nu weten moeten we nu
aanpakken. We moeten lef tonen en de nu bekende problemen bij de kop pakken.
Thuis zou iedereen op die manier te werk gaan. Een goede ondernemer schuift
problemen toch ook niet voor zich uit? Waarom dan niet hetzelfde doen in het
gemeentehuis?

 

Ons college is in woord en daad open, eerlijk en
transparant. En vooral realistisch. Dat is even wennen. De programmabegroting
is vergeleken met vorige begrotingen veel beter te lezen. De keuzes worden
helder beschreven. Alle problemen die we nu kunnen overzien worden op tafel
gelegd. Dat is voor een deel oud zeer maar betreft ook nieuwe tegenvallers.  Er moesten lastige, moeilijke en vervelende
keuzes worden gemaakt.

 

Steun voor het nieuwe college

Wij hebben ons bewust positief opgesteld richting college.
Van een onervaren ploeg kun je niet verwachten dat zij binnen een half jaar
alles perfect in de vingers hebben. Volgend jaar zullen we beslist kritischer
kijken naar de prestaties van het college.

 

Sinds het aantreden van dit college is al een groot aantal
zaken aangepakt. De extra kosten van het gemeentehuis zijn verwerkt, er is geld
gereserveerd voor het onderhoud van de verlichting, er wordt meer geld
gereserveerd voor het onderhoud van onze wegen, de € 400.000 voor de Brede
school in Hooge Zwaluwe is in deze begroting verwerkt, er is 1,3 miljoen euro
uitgetrokken om zo snel mogelijk te gaan baggeren: dat betekent voor Lage
Zwaluwe dat er nu echt aan de wateroverlast wordt gewerkt.

 

Maar ook is er een begin gemaakt met een beleid voor
starterswoningen, toerisme en recreatie, economische zaken, de arbeidsmarkt, bestuurlijke
vernieuwing, wijkgericht werken. Het milieubeleidsplan komt er aan. Diverse
projecten worden vlot getrokken zoals onder andere Lage Zwaluwe West,
revitalisering bedrijventerrein Stuivezand en de haven Lage Zwaluwe. De
invoering van de WMO ligt goed op schema. Bovendien blijven wij met dezelfde
zorgaanbieders werken. Een prettige gedachte voor onze inwoners.

 

Begroting
is kritisch tegen het licht gehouden.

De coalitie heeft kritisch gekeken naar de voorgestelde begroting. Per
saldo hebben we keuzes gemaakt waardoor het gepresenteerde tekort is
teruggebracht van € 770.000 naar € 250.000. Dat tekort is volledig afgedekt met
een OZB-verhoging. Daarmee verhogen we de inkomsten in onze gemeente
structureel met ruim € 250.000.  Dat is
een forse stap die we maken. En we zijn consequent want een structureel
probleem is met een OZB-verhoging structureel opgelost.

 

Vergeleken met omringende gemeentes hebben wij dan nog steeds het
laagste OZB-tarief! Als wij bijvoorbeeld de tarieven 2006 van Werkendam in onze
gemeente zouden toepassen dan ontvangen wij aan OZB altijd nog ruim 1,5 ton
meer dan ons met 10% opgehoogde tarief voor 2007. 

 10% klinkt enorm veel. Maar wat
betekent dat concreet voor een doorsnee huizenbezitter in Drimmelen? Zij moeten
zo’n € 30,- per jaar meer aan OZB gaan betalen. Heel concreet en realistisch:  Eén avond goed stappen of naar de schouwburg
of uit eten en je bent de totale OZB-verhoging voor meerdere jaar kwijt. Daar
praten we over!

Dat bedrag vinden we verantwoord omdat we daarmee bezuinigingen op
onderwijs, verenigingen en instellingen en bijvoorbeeld de sociale zekerheid
voorkomen.  Het gemeentehuis is straks
netjes afgewerkt, de Brede school in Hooge Zwaluwe kan gebouwd worden en in
Lage Zwaluwe hebben de mensen straks weer droge voeten om maar een greep uit de
werkzaamheden te doen.

 

Volgend jaar ook de laatste problemen op tafel

Dan zijn we er nog niet. Wij verwachten dat nog niet alle
problemen zijn opgelost. Het achterstallige onderhoud aan de gebouwen werd al
aangestipt door het college. Ook het achterstallig onderhoud aan verlichting/
de lantaarnpalen zou nog hoger uit kunnen vallen. We moeten bijvoorbeeld ook
nog een waterplan opstellen waar vermoedelijk veel geld voor nodig is.

Maar wat we nog meer kunnen verwachten is op dit moment
onvoldoende duidelijk. Dat is ook de opdracht aan het college: Onderzoek welke
beren we nog meer tegen gaan komen het komende jaar en zoek naar manieren om
deze tekorten in de begroting op te lossen. Daar willen we zo snel
mogelijk  duidelijkheid over hebben.

 

Intergas-miljoen voor maatschappelijke knelpunten

In de voorstellen is een bedrag van € 1 miljoen uit de
Intergas-gelden vrijgespeeld met als doel de ergste nood te lenigen bij
verenigingen. De afgelopen jaren zijn erg zuur geweest voor veel verenigingen.
In sommige gevallen staat het water aan de lippen maar ook nieuwe initiatieven
komen moeilijk van de grond. Wij denken hierbij aan de nood waarin vv Madese
Boys verkeert, aan SVT, aan de scoutings en hun clubgebouwen, aan de wens van
de jeugd in Terheijden voor een skatebaan.

Groen Drimmelen heeft daarbij aangegeven dat de betrokken
verenigingen zelf ook een duit in het zakje moeten doen door bijvoorbeeld
zelfwerkzaamheid of sponsoracties. Het college komt met een voorstel waarin
criteria staan opgesomd voor verenigingen om een beroep te kunnen doen op
gelden uit dit Intergas-miljoen.

 

Groen Drimmelen is tevreden met de uitkomsten uit deze
begrotingsbehandeling. Onze uitgangspunten zijn allemaal onverkort overeind
gebleven. Daarmee krijgen we de gemeente weer structureel financieel gezond.
Daarna kunnen we ons richten op nieuw beleid.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal