Verslag raad 3 maart 2005: Nieuwbouw gemeentehuis, Moerdijkse Hoek

Afgelopen donderdag 3 maart
hadden we een raadsvergadering die vlot afgehandeld werd dankzij weinig
discussiepunten. Bij punt 19 werd ons nieuwe commissielid Algemeen Bestuur en
Middelen Jurgen Vissers ( 26 jaar) benoemd. Jurgen proficiat en veel succes !!

 

Uitbreiding toepassing regeling ruimte voor
ruimte

Bij dit agendapunt werd de raad voorgesteld het noordelijke
gedeelte van de Stuivezandsestraat (tot aan de scheerbiesstraat) te Made,
gelegen in het buitengebied, aan te merken tot bouwgrond in het kader van de
regeling ?ruimte voor ruimte?. Dit voorstel druist in tegen het vastgestelde
beleid waarin alleen kernrandgebied (bepaalde plekken) wordt aangewezen t.b.v.
deze regeling. Groen Drimmelen wilde daarom eerst dit beleid onder de loep
nemen om te kijken of a) deze beleidswijziging echt noodzakelijk is ( hetgeen
wij betwijfelen) of b) eventueel ook andere locaties in aanmerking zouden
kunnen komen. Andere fracties wilden deze discussie nu niet aan en gingen
zonder meer akkoord met dit ad hoc beleid dat kan leiden tot precedent werking.

Jammer, want beleid maken (kaders stellen!) is juist één van
de belangrijkste bevoegdheden van de raad en die geef je op deze manier weg.

 

Nieuwbouw gemeentehuis

Groen Drimmelen is akkoord gegaan met het definitief ontwerp
en het bouwkrediet van € 8,5 milj. Het wordt een gebouw zonder veel poespas met
flexibele werkplekken, veel aandacht voor de publieksruimten en een
ondergrondse parkeergarage. We hopen dat door een goede aanbesteding het
volledige krediet niet nodig zal zijn.

Het is een boel geld € 8,5 milj., maar volgens ons wel
noodzakelijk om een goed functionerend apparaat 
( ca 150 mensen) te huisvesten en goed te laten werken. We horen mensen
zeggen dat nu niet de tijd is om te investeren gezien de huidige  bezuinigingen en de financi?le krapte in de
toekomst. We zijn echter  als
gemeente  wel verplicht nu te bouwen want
de barakken moeten verdwijnen ( vlgs de wet ) en voldoen van geen kanten aan de
eisen die je aan een goede werkplek mag stellen.

 

Moerdijkse Hoek

Niet in de raad , maar in de commissie Grondgebiedzaken kwam
gedeputeerde Onno Hoes uitleg geven over de eventuele uitbreiding van het
industriegebied ?Moerdijkse Hoek? naar Drimmelens grondgebied (100 ha rondom
station Lage Zwaluwe). Toen dit in het najaar 2004 ons ten ore kwam, hebben we
als raad het college de opdracht gegeven daar fel op te reageren. En zo
geschiedde. Echter, gedeputeerde staten gingen gewoon verder en als
voorkeurlocaties kwamen de plannen die ons grondgebied behelzen naar voren. Let
wel !! Het zijn plannen die nog niet zijn goedgekeurd door de Provinciale
Staten, dus ze kunnen nog wijzigen.

Ook Groen Drimmelen is nog lang niet overtuigd van de nut en
noodzaak van uitbreiding op ons grondgebied.

Het college van B&W denkt hier anders over. In een brief
aan Gedeputeerde Staten geeft het college zelfs al de voorwaarden aan op basis
waarvan zij medewerking aan het plan wil verlenen. Dit echter zonder overleg
met de raad en of commissie.

Samen met het CDA heeft Groen Drimmelen het college daarover
aangesproken. Helaas zonder resultaat en helaas zonder bijval van andere
fracties.

Wij zullen de zaak zeer kritisch blijven  volgen.

 

Gemeenteraadsfractie Groen Drimmelen

Cor van Meel ( cvmeel@drimmelen.nl)

Elly Prinse
(
eprinse@drimmelen.nl)

Marijke Vos
(mvos@drimmelen.nl)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal