Verkeersveiligheid: een kwestie van gezond verstand

Komende raadsvergadering, 14 april as., staat de wijziging
van het snelheidsregime van 30 naar 50 km/uur op doorgaande wegen in
Terheijden, Wagenberg, Made, Hooge – en Lage Zwaluwe, weer op de agenda.

Totale kosten : minimaal €225.000 waarschijnlijk
> € 500.000
.

a)    
Meer door de schadeclaims die ingediend gaan worden
omdat, volgens veel bewoners langs de route, de maximale toename
geluidbelasting (dB(A)) overschreden zal worden bij herinvoering 50 km.

b)   
Wethouder Broeders (CAB) heeft tijdens een overleg met
de provincie toegezegd dat de straten die uitkomen op de hoofdroute (50 km)
d.m.v. een uitritconstructie zullen worden uitgesloten. Deze kosten zijn nog
niet opgenomen.

c)    
Ook het opnieuw bestraten van de Raadhuisstraat met
geluidsreducerende elementen zit niet in dit bedrag.

Financiering zal voor een groot deel gebeuren uit het
fonds ?gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid?; geld bestemd voor meer
veiligheid wordt gebruikt om de wegen onveiliger te maken !

 

In
een brief van 20 april 2004 geeft het college de volgende argumenten ter
onderbo
uwing van hun actie:

 

1)    Bij
raadsbesluit van 14 januari 1999 zijn in het kader van het gemeentelijke
verkeersplan ( het GVVP) de wegen binnen de bebouwde kom aangewezen tot
erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Alle wegen zijn aangemerkt als
verblijfsgebied. Niet onderkend is destijds dat de doorgaande routes in
principe gebiedsontsluitingswegen zijn waarvoor normaal op grond van het gvvp
als maximumsnelheid 50km/uur als inrichtingseis is gesteld.

 

Dit is niet juist. Er is
destijds uitvoerig stilgestaan bij de doorgaande routes. In Terheijden werd de
Zeggelaan om die reden weer 50 km. De overige doorgaande wegen in de kernen
werden 30 km omdat de inrichting van de weg zodanig was/is, dat fysiek scheiden
van de verschillende verkeerssoorten niet mogelijk was ( d.m.v. bv.
fiets(suggestie)stroken) . Gekozen werd voor de veiligheid van de langzame
verkeersgebruiker, de fietser en de voetganger. Conform de uitgangspunten van
duurzaam veilig verkeer werd in 1999 dus bewust gekozen voor veiligheid,  voor 30 km op de doorgaande wegen in de
kernen.

 

2)   
Uit de door de gemeente gehouden enqu?te betreffende de
evaluatie 30 km zones doorgaande routes in de gemeente Drimmelen blijkt dat de
overgrote meerderheid van de inwoners voorstander te zijn van een snelheid van
50 km/uur op de doorgaande routes.

 

De enqu?te waaraan
gerefereerd wordt werd door velen als waardeloos bestempeld. Er werd alleen
gevraagd naar de meest gewenste snelheid om door de kernen heen te rijden. Naar
bv. de veiligheid van fietsers en voetgangers, de meest kwetsbare groepen, werd
niet geinformeerd.

 

De juiste reden van de
wens tot aanpassing van het snelheidsregime werd niet genoemd. Een
verkiezingsbelofte, omgezet in een coalitieafspraak, naar aanleiding van de
strengere politiecontrole en de daarbijbehorende vloedgolf aan bekeuringen.

Nu , in april 2005, is de
situatie gewijzigd. De extra strenge controle is eraf; de klachten zijn
nagenoeg verdwenen. Reden, naar de mening van Groen Drimmelen, om de bovenstaande
afspraak te herzien.

 

Wij roepen dan ook de
coalitiepartijen, CAB, VVD, Mayse Partij, PvdA en Gemeentebelangen op om deze
week te gebruiken voor een herbezinning.

Laten we als gemeenteraad
besluiten af te zien van de wijziging van het snelheidsregime en met z?n allen
te kiezen voor veiligheid voor m.n. de fietser en de voetganger en het geld
daarvoor gebruiken waarvoor het bestemd is : meer veilige wegen .

Gebruik je gezond
verstand!

 

Marijke Vos

Fractievoorzitter Groen
Drimmelen

mvos@drimmelen.nl

www.groendrimmelen.nl

 

PS het raadsvoorstel kunt hier vinden

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal