Subsidiebeleid moet transparant en eerlijk

Subsidies zijn nu een ratjetoe!

De kerntakendiscussie is volop gaande. Het subsidiebeleid van de gemeente is een belangrijk onderwerp. Worden de gemeentelijke gelden eerlijk verdeeld? Moeten er gezien de financiële stand van zaken geen nieuwe keuzes worden gemaakt?

Na de herindeling heeft de gemeente op allerlei beleidsterreinen de regelingen van de drie voormalige gemeenten gelijkgetrokken. De daarbij behorende middelen zijn verdeeld op basis van het voor het betreffende beleidsveld beschikbare budget. Deze werkwijze heeft er toe geleid dat er allerlei verschillende verdeelmethodes zijn ontstaan.

Jongeren stimuleren mee te doen.
Groen Drimmelen (VP/D66) vindt het erg belangrijk dat onze jeugd de kans krijgt aan activiteiten deel te nemen. Het subsidiebeleid moet dan ook vooral op onze jeugd gericht zijn. Groen Drimmelen (VP/D66) wil dan echter wel dat alle jeugd zoveel mogelijk gelijk wordt behandeld. Deelname van jongeren mag niet worden belemmerd door financiële beperkingen. Naast een goed minimabeleid, is een gericht subsidiebeleid daarvoor een noodzaak. Deelname van jongeren aan allerlei activiteiten levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling tot gezonde en maatschappelijk betrokken volwassenen.

Aandachtspunten subsidiebeleid
Groen Drimmelen (VP/D66) kiest ervoor in principe te stoppen met het direct subsidiëren van de hobby’s van volwassenen. Dit betekent dat de meer algemene subsidies zouden ophouden en dat de subsidies op basis van jeugd(leden) verdeeld worden. Het vangnet dat Groen Drimmelen (VP/D66) hierbij wil spannen is het minimabeleid.
Voor sommige activiteiten betekent dit dat de gemeente geen subsidie meer gaat verstrekken. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is er een uitzondering voor de EHBO-verenigingen. De gemeente verlangt dat bij tal van activiteiten EHBO aanwezig is. Dan kan het niet zo zijn dat de subsidie voor deze verenigingen zou verdwijnen. Zo kunnen er meerdere zaken zijn waarvan Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat die subsidies in stand zouden moeten blijven.

Muziekverenigingen
De muziekverenigingen zijn al aanzienlijk getroffen door het stopzetten van de subsidie aan de muziekschool. Zij hebben zich vervolgens gezamenlijk gebogen over de vraag hoe nu verder en zijn met voorstellen gekomen die al een aanzienlijke besparing kan opleveren. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft daarom uitgesproken geen verdere bezuinigingen op deze verenigingen door te voeren.

Naar een nieuw subsidiebeleid
Tijdens de tweede opinieronde heeft Groen Drimmelen (VP/D66) steun gegeven aan een onderzoek naar de mogelijkheden te komen tot een nieuw en vooral transparant subsidiebeleid. Een subsidiebeleid waarin in ieder geval bovenstaande uitgangspunten worden meegenomen.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal