Groen Drimmelen zegt nee tegen de Begroting 2006

Veel
lijken voor de kast

Het college heeft de
gemeenteraad een begroting 2006 voorgeschoteld waarvan ze zegt dat hij sluitend
is (gemaakt met eenmalig geld) maar waar bij nadere bestudering grote
fina
nci?le gaten in zitten.

De programma?s zijn in
het algemeen nog steeds veel te vaag zonder heldere doelstellingen en
duidelijke stappen die ondernomen moeten worden. Groen Dri
mmelen weet dat een
werkgroep bezig is de begroting meer smart (= beter controleerbaar) te krijgen
en dat daarom in november een burgerenqu?te gehouden wordt, maar dat ontslaat
het college niet van de verplichting doelen en te ondernemen stap
pen concreter
te maken.

Groen Drimmelen hoopt
dat de komende jaren, na 7 maart 2006, 
meer vooruitgang geb
oekt gaat worden.

 

De fractie van Groen
Drimmelen is bij de begrotingsbehandeling nauwelijks op de diverse programma?s
ingegaan . Uit ervaring weten we dat daar weinig tot niets uitkomt en wij
vonden en vinden de financi?le effecten van bijlage 3 veel belangrijker. Ee
n
bijl
age waar veel voor de gemeente wettelijk verplichte uitgaven en
onvermijdbare gevolgen van ingezet beleid staan vermeld, maar die niet verwerkt
zijn i
n de begroting en de meerjaren raming.

Een paar voorbeelden:

?       
realistisch
oef
enen brandweer € 30.000 per jaar

?       
opleidingskosten
brandweer, in 2006 € 16.000, verder € 7.500 per jaar;

?       
verplichte
basis
registratie € 290.000 tot 2009;

?       
revitalisatie
Stuivezand, een verplichting aangegaan met de provincie, p.m. opgenomen bij
nieuw beleid! Hier hebben we geen keuze.

 

Groen Drimmelen vindt
het onbegrijpelijk dat het college op diverse onderdelen van deze bijlage de
raad geen mogelijke dekkingsvoorstellen heeft gedaan. Het antwoord : ?daarvoor
moet ruimte gezocht worden in bestaande middelen? is zwaar o
nvoldoende.

 

De afgelopen jaren heeft
Groen Drimmelen constructief meegewerkt om de financi?n o
p orde te brengen. We
hebben begrotingen met tegenzin goedgekeurd omdat daar forse bezuinigingen op
sociaal/cultureel/maatschappelijk terrein inzaten. Moties om die bezuinigingen
te verzachten hebben het niet gehaald.

Ondanks dat, stemde
Groen Drimmelen in met die begrotingen omdat ook wij van me
ning waren dat we
mee moesten werken aan een gezonde financi?le positie van de gemeente nu en in
de toekomst.

 

Donderdag 27 oktober is
een begroting goedgekeurd waar grote gaten in zitten. Het C
ollege heeft geen
voorstellen gedaan om die te dichten, omdat ze van mening is dat de volgende
gemeenteraad/college dat maar moet oplossen.

Groen Drimmelen vindt
dat een laffe, bestuurlijk incorrecte ( zwakjes uitgedrukt) houding.

 

Verbazingwekkend is dat
geen van de coalitie partijen, de CAB, VVD, PvdA, G
emeentebelangen en Mayse
Partij daar geen woord aan vuil maken. Zijn dat de partijen die 3 1/2 jaar
geleden over elkaar heen rolden om maar als eerste te kunnen roe
pen dat het
vorige college z?n financi?le zaakjes niet op orde hadden???

Dat ze zoveel lijken in
de kast von
den!!!!

 

Door het niet invullen
van de financi?le verplichtingen in de begroting 2006 en de meerjarenraming,
zadelen deze partijen nu  een volgende
gemeenteraad op met, weliswaar geen lijken in de kast, maar lijken
netjes opgestapeld voor de kast.

 

Namens de
ge
meenteraadsfractie Groen Drimmelen,

 

Marijke Vos,

fractievoorzitter

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal