Groen Drimmelen (VP / D66) blijft vechten voor startersbeleid

Bijna alle voorstellen tot aanpassing
woningvisie unaniem aangenomen

Dankzij
voorstellen van Groen Drimmelen (VP/D66) om woonvisie aan te passen komt er
toch startersbeleid. Groen Drimmelen (VP/D66) kon zich niet volledig vinden in
de concept Woonvisie die donderdag 3 november in de raadsvergadering werd
behandeld. Reden om op een aantal punten aanpassingen in de voorstellen te
verlangen.

Startersbeleid

Al ruim 10 jaar probeert Groen Drimmelen
(VP/D66) beleid voor woningen voor starters vorm te geven. Bij de
coalitiebesprekingen was dit één van de speerpunten die in het coalitieakkoord
werd gehonoreerd.

De fractie was dan ook bijzonder
teleurgesteld toen de woonvisie afgelopen maand dan eindelijk het licht mocht
zien. De titel van de woonvisie was: “Senioren hebben de toekomst” en starters
werden op één hoop ‘geveegd’ met andere inwoners die voor goedkopere woningen
in aanmerking zouden kunnen komen. Verder slechts “hap-snap” proefballonnetjes
voor starters. Logisch dat de fractie met deze woonvisie niet kon instemmen.

De conceptvisie ging uit van een krimpende
bevolking en een sterke vergrijzing. Zaken waar Groen Drimmelen de ogen niet
voor wil sluiten. Deze elementen klakkeloos accepteren is wel het
tegenovergestelde. Groen Drimmelen (VP/D66) is van menig dat krimp helemaal
geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn. Krimp kan worden afgedempt als je
voldoende woningen beschikbaar hebt voor jongeren die de woningmarkt voor de
eerste keer op komen. Woningen die ook voor deze groep beschikbaar moeten blijven. Dit vraagt een heel andere
benadering van de woningmarkt. Tijdens de raadsvergadering heeft Groen
Drimmelen (VP/D66) met succes afgedwongen dat er beleid voor de realisatie van
starterswoningen in de woonvisie zal worden opgenomen.

Toewijzingsbeleid

Ook de wens van Groen Drimmelen (VP/D66) om
het toewijzingsbeleid in ieder geval in stand te houden, voor het geval de
vraag het aanbod bij nieuwbouwplannen overtreft is overgenomen. In de
voorstellen van het college was dit toewijzingsbeleid komen te vervallen.

Ook
huurwoningen zijn nodig!

Waar Groen Drimmelen (VP/D66) wel in is
teleurgesteld, is dat de verhouding te realiseren huurwoningen : koopwoningen
van 40 : 60 is gewijzigd in 25 :75. Groen Drimmelen (VP/D66) verwacht dat
hierdoor een grote groep inwoners ook in de toekomst geen mogelijkheid zal
krijgen een plek op onze woningmarkt te krijgen. Terwijl daarentegen de kans
groot is dat er voor leegstand gebouwd gaat worden. Een gemiste kans. De
wethouder beweerde zelfs dat er geen wachtlijsten voor huurwoningen zijn, iets
waarover de feiten volgens ons toch echt iets anders zeggen. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal