Groen Drimmelen kijkt met vertrouwen vooruit

Afgelopen donderdag presenteerde de
nieuwe coalitie zich aan de raad en het publiek. Groen Drimmelen is tevreden
over de uitkomsten van het gevoerde overleg. Er is niet gekozen voor een
uitgebreid programma. De resterende maanden ligt de nadruk op stabiliteit en
daadkracht, dus GEWOON DOEN! Een kreet die ons als partij na aan het hart ligt.

 

Groen
Drimmelen is blij d
at de begroting 2009 als leidraad is gekozen. Van belang
hierbij is dat Drimmelen op voorspraak van onze partij deze begroting door de
inspectie financi?n lagere overheden laat doorlichten. We hebben de afgelopen
2,5 jaar al een aantal belangrijke besluiten genomen op weg naar een financieel
gezonde ge
meente. Deze doorlichting door een objectieve buitenstaander moet ons
helpen om ook de laatste stappen te zetten op naar een huishoudboekje dat op
orde is.

Dat was
voor ons ook de reden om voorlopig geen kerntakendiscussie te beginnen. Eerst
de situatie in beeld krijge
n en dan kijken welke maatregelen getroffen moeten
worden en bovenal rust in de tent!

Verder is
Groen Drimme
len erg blij m
et de gekozen prioriteiten. Het nieuwe college moet
er
voor zorgen dat een aantal projecten vlot getrokken moet worden. Het gaat
dan vooral om: het Oranjeplein in Terheijden; de Starterswoningen op het F-veld
in Terheijden; woningbouw op het Burgemeester Smitsplein in Made, de realisatie
van het plan Lage Zwaluwe West  en de
ontwikkelingen rond de haven van Lage Zwaluwe. De verantwoordelijke wethouders
zullen de huidige situatie in beeld brengen, en aangeven welke activiteiten zij
de komende 15 maanden gaan ondernemen. Daarover wordt de raad proactief ge?nformeerd.

Dit laatste
is de kern van de gemaakte afspraken. De raad zal altijd actief worden
betrokken en g
e?nformeerd over de voortgang van alle relevante projecten. De
raad zal daardoor niet meer worden overvallen met verrassingen zoals bij het
Oranjeplein.

Voor Groen
Drimmelen is ook van groot belang dat de nieuwe coalitie onderwerpen als de verkoop
van de aandelen Biesbosch Marina Drimmelen, wijkgericht werken en bestuur
lijke
vernieuw
ing als belangrijke onderwerpen voor de komende periode heeft
aangemerkt.

Ook de
p
ortefeuilleverdeling stemt Groen Drimmelen tot tevredenheid.

Marijke Vos houdt de
belangrijke onderdelen economische zaken en toerisme, Biesboschzaken, verkeer
en vervoer, havenontwikkelingen in Lage Zwaluwe, Drimmelen en Terhe
ijden. Nieuw
in haar portefeuille is milieuzaken, een onderwerp waar Groen Drimmelen veel
waarde aan hecht.

Tenslotte
zijn
w
ij
erg blij met de toonzetting tijdens de raadsvergadering van
27 november. Ook de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie
verklaarden de voorstellen van het college op hun inhoud te beoordelen. Kortom:
Groen Drimmelen kijkt vol vertrouwen vooruit.

GROEN DRIMMELEN

GEWOON DOEN!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal