GROEN DRIMMELEN (VP/D66) HEEL TEVREDEN OVER DE BEGROTING 2018

9 november 2017 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2018 vastgesteld. 

Daarin stellen we alle doelen en beleid voor 2018 vast en daarbij stellen we het geld beschikbaar aan het college van Burgemeester en Wethouders om dat beleid uit te voeren. Groen Drimmelen (VP/D66) is als één van de coalitiepartijen trots op de begroting 2018, de laatste alweer in deze raadsperiode. Met de verkiezingen van 21 maart 2018 voor de deur, hield fractievoorzitter Jürgen Vissers het volgende betoog:
 
Begrotingsbehandeling 2018
Voorzitter, 6 november 2014 stonden we hier ook. De behandeling van de eerste begroting vanuit het coalitieakkoord “Samen investeren in Drimmelen”. Ik sprak toen namens Groen Drimmelen (VP/D66) de woorden uit:
Ambitieus
Realistisch
Financieel voorzichtig
Gratis geld bestaat niet

Ik gaf toen namens Groen Drimmelen (VP/D66) onze speerpunten aan in het eerder dat jaar afgesloten coalitieakkoord en in de voorliggende begroting en dan hebben wij het over de thema’s:
Verenigingen en vrijwilligers
Dorpsgericht werken
Onderwijs
Jeugd
Zorg voor de kwetsbaren
Duurzaamheid

En voorzitter, we zijn nu vier jaar verder. De rode of voor ons liever groene draad van die woorden hebben we in die vier jaar steeds bevestigd en consequent gehanteerd in alle onderwerpen. En nu ligt de laatste begroting in deze periode voor. Met dezelfde coalitie op basis van dat akkoord van 2014: “Samen investeren in Drimmelen”.

Met dezelfde coalitie, voorzitter, en dat mag gezegd worden, want dat is in vorige perioden anders geweest. Nu maken we de vier jaar vol, met horten en stoten, met soms stevige woorden, maar uiteindelijk met hetzelfde doel voor ogen: dingen beter maken voor onze inwoners.

En dus moet dit hier het feestje van de coalitie zijn, het feestje van de hele raad eigenlijk, een feestje zeker ook voor Groen Drimmelen (VP/D66).

En de begroting 2018 sluit voorzitter, met positieve structurele saldi voor de komende jaren. Mooi, want dat betekent dat we goed overdragen naar de nieuwe coalitieperiode. We zetten nieuw beleid in de steigers, investeren verder waar we dat nu nog nodig vinden, maar nemen geen ingrijpende nieuwe beslissingen meer die over de verkiezingen heen gaan.

Hoe kijken wij dan tegen onze speerpunten aan, wat hebben we bereikt en wat gaan we doen in 2018?

Groen Drimmelen (VP/D66) wil verenigingen helpen en dat hebben we gedaan bij scouting Zwalaho, Madese Boys, SV Terheijden, de Amerhal in Made en de Cour in Terheijden. En we gaan verenigingen ook in 2018 weer helpen. Wat ons betreft wordt de Amerhal uitgebreid met een goede vergaderruimte voor de verenigingen en zorgen we ervoor dat de huidige exploitanten, de heer en mevrouw Segeren, dat nog een aantal jaren zo kunnen blijven doen. Zodat we de sociale functie die de Amerhal heeft in de Madese gemeenschap borgen. College, gaat u met hem samen aan de slag om dit te realiseren?
En voorzitter, we hebben de zwembaden gered! Nog zeker 25 jaar blijven deze behouden voor Drimmelen! Samen met LHB en VVD dienen wij daarvoor een wijziging op de begroting in om de sportlessen bij de zwembaden voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 nog in elk geval twee jaar te verzorgen. Een zeer positieve ontwikkeling.

Groen Drimmelen (VP/D66) gaat al 5 jaar vol voor dorpsgericht werken. Samen aan de slag is een succes. En wat ons betreft gaan we daarmee door; we gaan het dorpsgericht werken verder uitbreiden en zorgen dat dit in al het beleid in dit huis wordt meegenomen en geborgd. Capaciteit en middelen moeten we daar dan gewoon voor gaan regelen! Samen met onze inwoners werken aan nog mooiere dorpen, ondersteunen van initiatieven vanuit de inwoners en meedenken als gemeente over wat wel kan. Daar staat Groen Drimmelen (VP/D66) voor!

Groen Drimmelen (VP/D66) staat voor goed onderwijs in goede scholen
De verbouwing van het Dongemond College is gerealiseerd zoals wij wilden. Ook de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) is in volle gang. Groen Drimmelen (VP/D66) wil hiermee vooraan staan. Alles van 0 tot 12 jaar moet op elkaar afgestemd worden binnen één visie. Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, consultatiebureaus etc. En ook in 2018 gaan we door! De nieuwe peuteropvang wordt lokaal vorm gegeven samen met de opvangorganisaties. Gelijke kansen voor alle kinderen wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft! De problemen rondom De Schittering in Hooge Zwaluwe worden samen met het schoolbestuur opgelost. Tegelijkertijd vragen wij het college scherp te gaan en blijven kijken naar het aantal basisscholen in vooral Made en Terheijden en de huisvesting daarvan in de toekomst.

Groen Drimmelen (VP/D66) en zorg en jeugd
Maatwerk, keuzevrijheid, bereikbaarheid en eigen verantwoordelijkheid. Daar gaan wij voor. En we doen het best goed. We investeren in innovatie, in welzijn en preventie en vooral in ons armoedebeleid (Leergeld, eigen bijdragen minima, nu al 50k extra beschikbaar gesteld voor verstevigen minimabeleid). Investeren in armoedebeleid gaat ons zoveel opleveren in de toekomst, wij zijn daar van overtuigd! Gelijke kansen voor iedereen, gelijke kansen voor onze jongeren! 
Wij willen voor 2018 alvast twee belangrijke aandachtpunten meegeven. Ten eerst willen wij dat u de bereikbaarheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vergroot en uitbreidt. Hiermee kan de verbinding met verenigingen en vrijwilligers verbeteren. Juist in de avonduren en in de weekends zijn verenigingen en vrijwilligers actief in onze dorpen. Dan moet het CJG ook bereikbaar zijn, voorzitter!
Ten tweede, voorzitter, er bereiken ons geluiden dat cliënten bij de keuze voor een huishoudelijke hulp min of meer gestuurd worden richting een alfahulp en dat dit ten koste gaat van lokale werkgelegenheid. Hoe borgt u die voor ons zo belangrijke waarde? Keuzevrijheid voor onze inwoners als het om zorg gaat is voor ons een groot goed. Daarnaast moet dit voor uw college een belangrijk punt zijn als het ook de lokale werkgelegenheid aangaat. Wij zullen binnenkort met meer vragen over dit onderwerp komen, maar willen alvast een reactie op deze uitgangspunten.

Groen Drimmelen (VP/D66) en duurzaamheid, behoeft het nog uitleg: op naar een energieneutraal Drimmelen
Voorzitter, Groen Drimmelen (VP/D66) durft vooruit te kijken en verder dan één of twee jaar. Investeren in echte duurzaamheid levert op de lange termijn veel geld op. Windmolens zijn daar een mooi voorbeeld van. Er ligt nu een plan voor ruim 100 MW windenergie langs de A16. En ja, Drimmelen krijgt wel heel veel van de overlast, maar het college doet er alles aan om zoveel mogelijk te compenseren. Dat moet ook, want wij snappen dat het voor de betrokkenen in Lage Zwaluwe een hard gelag is! Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we op het gebied van duurzaamheid de grote winnaar zijn! En ik heb echt genoten van de reacties op krantenartikelen en op Facebook van inwoners. “Liever wat meer windmolens, dan een nieuwe kolencentrale”. Zo waar, voorzitter! Groen Drimmelen (VP/D66) blijft die 
insteek koesteren! Niets doen is geen optie en iedereen die nog steeds denkt dat dat wel zo is, slaat de plank volledig mis.

Wat is nog meer groen en duurzaam, voorzitter, wat gaan we nog meer doen? 
We moeten het gebruik van de fiets stimuleren en dat doen we onder andere door veel en goede fietspaden. Het fietspad langs de Vaart naar Drimmelen gaan we aanpakken, vernieuwen en verbreden, tegelijkertijd een aanwinst op toeristisch-recreatief gebied.
Groen Drimmelen (VP/D66) is daar trots op, voorzitter, dat zijn weer mijlpaaltjes die we samen bereiken. En over vervoer gesproken, de proeven met zelfrijdende duurzame busjes hebben ook onze volle aandacht.

Als we het overigens over een toeristisch-recreatieve aanwinst hebben. Complimenten aan wethouder Van Oosterhout en de VVD fractie voor hun vasthoudendheid voor het pontje bij Lage Zwaluwe. Wij zijn om, u krijgt gelijk!

Afval en de vervuiler betaalt, ook duurzaamheid voorzitter, ook in 2018. Het vastrecht van zowel riolering als afvalstoffenheffing dalen in 2018 weer. Iets waar Groen Drimmelen (VP/D66) al heel veel jaar op hamert. De vervuiler betaalt, nog meer in 2018. De groene kliko gratis, de grijze kliko wat duurder. Wie afval beter scheidt, betaalt niet meer maar minder. Helemaal in lijn met wat deze raad wil! En allemaal bedoeld om die stip aan de horizon te halen. 0% restafval in 2030! 

En onze inwoners kunnen straks in 2018 gebruik maken van de duurzaamheidslening. -Inwoners die hun woning willen verduurzamen, maar dit niet kunnen betalen, kunnen dit lenen en kunnen met de lagere energielasten die lening aflossen. Energiebesparende maatregelen, HoogRendementInvesteringen, warmtepompen, zonnepanelen en ga zo maar door, we maken het allemaal mogelijk. Groen Drimmelen (VP/D66) wil dat we blijvend verduurzamen.

We gaan kappen met kappen. Bomen en groen zijn onmisbaar in onze samenleving. Door goede bomenkaarten per dorp op te stellen, zetten we duidelijke regels weg en behouden we al het waardevolle groen in onze gemeente. We beheren meer en meer bermen ecologisch, gaan het aantal ecologische verbindingszones uitbreiden en initiatieven als Kiemkracht die vanuit de samenleving ontstaan verdienen navolging vanuit de gemeente!

En we doen nog heel veel meer, voorzitter. We knappen wegen in onze dorpen op en dat doen we duurzaam, we komen steeds dichterbij oplossingen voor de verkeersproblematiek Hooge en Lage Zwaluwe, we zijn volop aan de slag met onze havens en ga zo maar door.

Voorzitter, samenvattend, Groen Drimmelen (VP/D66) is heel tevreden met de voorliggende begroting. Wij herkennen heel veel van onze inbreng in die begroting. Wij gaan ook voor 2018 en verder de uitdaging aan om samen zo veel mogelijk te bereiken voor de inwoners van Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal