Zwembaden blijven open.

Tijd nemen voor visie op zwembaden in de gemeente.
Al vanaf voor de herindeling is er discussie over de noodzaak van twee zwembaden in de gemeente Drimmelen. Groen Drimmelen heeft er nooit een geheim van gemaakt; eerst een visie op het bestaansrecht van een of meerdere openluchtbaden, daarna praten over het al dan niet openhouden van de beide baden. Met het aanvaarden van de begroting en de daarin opgenomen financiële vertaling is er in ieder geval tot en met 2018 duidelijkheid.
De kerntakendiscussie die vorig jaar is gevoerd was cruciaal voor de het voortbestaan van de zwembaden in onze gemeente. In de toenmalige coalitie heeft Groen Drimmelen (VP/D66) steeds op het standpunt gesteld dat sluiting van beide baden onbespreekbaar was. Voor de andere partijen in de toenmalige coalitie was dat helemaal geen uitgemaakte zaak, sterker nog sluiting van in ieder geval het Puzzelbad lag voor de hand. Dankzij Groen Drimmelen (VP/D66) is er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om met zo min mogelijk middelen de zwembaden open te houden. Beide zwembaden verdienden in de ogen van Groen Drimmelen (VP/D66) een gelijke behandeling. Uit die onderzoeken bleek dat openhouden van de baden zonder financiële bijdrage van de gemeente niet mogelijk is.
Groen Drimmelen (VP/D66) is er dan ook trots op dat de opzet is geslaagd, dat beide baden gelijk behandeld zijn en dat er in een goede samenwerking in de nieuwe coalitie een oplossing is gekomen. Structureel is er in de begroting € 250.000,00 beschikbaar voor de exploitatie van de beide zwembaden. Daarmee kunnen de beide baden de komende jaren, tot 2018 in stand worden gehouden. 
De oplossing die nu is gekozen betekent wel dat we ons de komende jaren moeten beraden over de exploitatie van de zwembaden in de gemeente. Na het seizoen 2018 zijn beide baden ‘versleten’ en is vervanging absoluut noodzakelijk. Dat zou kunnen betekenen de bouw van een geheel nieuw zwembad, waarvan de jaarlijkse exploitatie maximaal € 250.000,00 mag bedragen. Tot die tijd blijven de Randoet en het Puzzelbad, dankzij onze vasthoudendheid in de vorige coalitie, open. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal