Verslag raad 28 september 2006: Welstand, Sociale Zaken, Verkiezingen 2e Kamer

Steun
voor ?Welstands?-motie van CAB

Vooruitlopend op een andere invulling welstandscommissie

Tijdens de debatten over de kadernota in juni heeft Groen
Drimmelen samen met de VVD voorgesteld om de Welstandscommissie radicaal anders
op te zetten of desnoods volledig op te heffen. Redenen daarvoor zijn de bijna
ontelbare klachten van mensen die in aanraking komen met deze commissie. Dit
najaar wordt de werking van de welstandscommissie ge?valueerd. Daar zullen we
besluiten moeten nemen over een toekomstige inrichting er van.

Vooruitlopend daarop stelde het CAB dat de
welstandscommissie vanaf nu al wel duidelijker te werk kan gaan. Zodat mensen
begrijpen wat er in een advies van de welstandscommissie is afgekeurd en welk
deel van een plan wel in orde is. Natuurlijk zijn wij niet vies van directe
verbeteringen vandaar dat we de motie van het CAB hebben gesteund.

 

Tweede
Kamerverkiezingen

Opnieuw stemmen in elk stembureau

Ook bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer is het
voor iedereen in de gemeente Drimmelen weer mogelijk om in elk willekeurig
stembureau in de gemeente zijn of haar stem uit te brengen. Het experiment dat
in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden, is succesvol geweest.
Met name de service richting de inwoners is een punt dat voor Groen Drimmelen
als zeer positief wordt ervaren. Groen Drimmelen kon dan ook volledig instemmen
met het voorstel om deze vernieuwende service ook in november weer aan te
bieden aan onze inwoners.

 

Beleidsverslag
Sociale Zaken

Wethouder Vos: meer objectieve werkwijze bij bezwarenprocedure
mogelijk?

Groen Drimmelen wethouder Marijke Vos verdedigde het
verantwoordingsverslag en beleidsverslag Sociale Zaken over 2005. Het verslag
werd door de voltallige gemeenteraad aangenomen en vastgesteld. De wethouder
heeft in haar eerste maanden goed gekeken naar verbeterpunten voor de
werkwijze. Op dit moment word er onderzocht of de bezwarencommissie op een
andere wijze vorm kan worden gegeven. Nu toetsen college en ambtenaren als het
ware hun eigen uitvoering tijdens zo?n bezwarenprocedure. De wethouder zou
liever zien dat er door externen toetsing plaatsvindt om meer objectiviteit te
waarborgen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal