Verslag raad 27 januari 2005: Windenergie, Smitsplein, Minimabeleid

In de raadsvergadering van 27 januari zaten een aantal, in
de ogen van Groen Drimmelen, zeer interessante agendapunten. En dat waren:

  • Beleidsvisie
    windenergie;
  • Herontwikkeling
    Burgemeester Smitsplein;
  • Nota
    minimabeleid;

 

Windenergie

In de beleidsvisie windenergie wordt gesproken over de
mogelijke plaatsing van windmolens langs de eerste weg. Een idee dat al
jarenlang boven de markt zweeft. Een aantal jaren geleden was het zelfs al
vertaald in een bestemmingsplan, maar de provincie was het destijds niet met de
locatie eens en onthield haar goedkeuring. Nu is na onderzoek gebleken dat deze
locatie toch echt de beste en meest acceptabele is. Het blijkt dat 6 windmolens
genoeg energie leveren voor 6000 huishoudens!

Groen Drimmelen is altijd al van mening geweest dat onze
gemeente haar bijdrage, hoe klein ook, moest leveren aan het wereldwijde
milieuprobleem. Ook andere vormen van alternatieve energiemogelijkheden zullen
onze aandacht vragen en krijgen. Bij de vernieuwbouw van ons gemeentehuis zal
dat ook één van onze aandachtspunten zijn.

 

Burgemeester Smitsplein

Een plein dat nodig opgeknapt dient te worden. Het ziet er
verlaten en laveloos uit. Na maanden van moeilijke onderhandelingen met andere
partijen heeft de gemeenteraad het sein op groen gezet voor het college van
B&W. Op basis van een aantal randvoorwaarden, die met name het financi?le
risico betreffen, kan het college verder. Het plan is appartementenbouw, in
totaal 58 wooneenheden, waarvan de helft in de huursector. Uitstekend!

Het college heeft toegezegd de gemeenteraad actief te zullen
informeren over de ontwikkelingen. Uiteraard moeten ook omwonenden en andere
belanghebbenden regelmatig over de ontwikkelingen ge?nformeerd moeten worden.

 

 

Minimabeleid

In de nota minimabeleid is het beleid van het komend jaar
duidelijk uiteengezet al zitten er weinig veranderingen in het pakket. Als de
nieuwe  ?Wet Maatschappelijke
ondersteuning?

in 2006 zijn intrede doet zullen alle regelingen opnieuw
onder de loupe worden genomen.

Belangrijke toevoeging in het minimabeleid is de aparte
inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten; we krijgen
hiervoor extra geld van het Rijk.

Daarnaast is er extra aandacht beteed aan het ondersteunen
van groepen ouderen.

Hierbij kwam met name ter sprake de afsluiting van een
collectieve ziektekostenverzekering en het invoeren van de Drimmelenpas.

De voordelen van de ziektekostenverzekering zijn wat
moeilijk aan te geven daar de bijzondere bijstand de meeste kosten voor zijn
rekening neemt ; daarnaast zijn de invoerings-

kosten momenteel te hoog.

De voordelen van de Drimmelenpas zijn duidelijker in beeld
te brengen en Groen Drimmelen vindt dat we deze in moeten voeren ; niet alleen
voor de ouderen maar voor alle minima  in
onze gemeente. Dit is echter niet in de begroting 2005 opgenomen en het College
is thans niet bereid daar extra geld voor uit te trekken. Wij willen wel deze
twee ondersteunende maat- regelen voor de minima aan de orde stellen bij de
bespreking van de kadernota voor 2006

Tenslotte vinden wij het jammer dat we het geluid van
betrokkenen zo weinig gehoord hebben en stellen dan ook voor om het ??Platform
sociale zaken? meer inhoud te geven door deze clientenraad uit te breiden met
meerdere disciplines.

 

Gemeenteraadsfractie Groen Drimmelen

Cor van Meel

Elly Prinse

Marijke Vos

 

Voor meer informatie, kijk op www.groendrimmelen.nl

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal