Verslag raad 14 december 2006: Biesbosch Marina, Starterswoningen & WAVA/Go

Herhaling van zetten over OZB-verhoging

Oppositie is niet erg constructief

De laatste raadsvergadering kenmerkte zich door een minder
constructieve sfeer. De oppositie herhaalde haar kritiek op de begroting toen
de verordening van de OZB-verhoging ter sprake kwam. Ook bij de
starterswoningen werd met een motie geprobeerd het college onnodig onder druk
te zetten. Dat bepaalde de sfeer in de raadszaal in grote mate.

De meeste onderwerpen waren hamerstukken. Och zijn er een
4-tal waar we graag even bij stil staan.

 

Biesbosch Marina

Groen Drimmelen wil kanten kiezen: afstoten of volledige
verantwoordelijkheid

 
?Standpuntbepaling beheersmaatschappij? heette dit
raadsvoorstel officieel. In feite draaide het om 3 items: de profielschets voor
nieuwe commissarissen, het schema van aftreden van leden van de raad van
Commissarissen en statutenwijzigingen. Het 4e onderwerp betreft een
verantwoorde risicovermindering voor de gemeente maar dat punt is doorgeschoven
naar 2007.

Nog even terug in de geschiedenis om het onderwerp in een
context te kunnen plaatsen. De nieuwe coalitie heeft aangegeven dat de gemeente
haar risico in Biesbosch Marina wil verminderen (borg van € 10,8 miljoen).
Tevens wil zij als grootaandeelhouder een betere grip op de ontwikkelingen en
de vertegenwoordiging van de gemeente in de Raad van Commissarissen moest
zuiverder geregeld worden. Een wethouder of gemeenteraadslid kan niet tegelijk
de belangen van Biesbosch Marina en de gemeente vertegenwoordigen.

Daarom willen we de commissarissen die namens de gemeente
optreden in Biesbosch Marina niet meer vanuit de raad en het College benoemen
maar onafhankelijke mensen. Vandaar de profielschets en het schema van
aftreden.

 

Ten aanzien van statutenwijziging en risicovermindering
gaven wij in de commissie al aan dat het voor ons kiezen of delen is. Volledig
afstoten of volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Helderheid. We
hebben nu een situatie waarbij we wel risico lopen, beperkte zeggenschap hebben
en een gebrekkig inzicht in de ontwikkelingen. Wij willen niet doormodderen op
deze manier.

Als we Biesbosch Marina volledig afstoten houden we via de
bestemmingsplannen voldoende grip op de ontwikkelingen die plaatsvinden. Op dit
moment is dat ook ons belangrijkste sturingsinstrument.

Wanneer we Biesbosch Marina volledig onder
verantwoordelijkheid van de gemeente brengen hebben, beslissen we zelf in alle
openheid. Als de borg van 10 miljoen aangesproken moet worden hebben we daar in
ieder geval zelf over besloten.   

 

Zolang we nog niet hebben uitgesproken welke richting we
opgaan kunnen we wel de statuten aanpassen zodat we vanaf nu meer grip op de
situatie hebben.

 

Starterswoningen

Belangrijke stap op weg naar startersbeleid is gezet

We hebben deze avond 2 belangrijke besluiten genomen.
Namelijk de definitie van een starter en een starterwoning in onze gemeente.
Dat lijkt niets voor te stellen maar onze wethouders kunnen nu concreet eisen
stellen en afspraken maken met ondernemers en projectontwikkelaars. 

In de markt zijn meerdere bouwvormen beschikbaar om woningen
te bouwen die € 100.000 tot € 150.000 kosten incl. grond. Voor de gemeente is
het relevant dat de starterswoningen er komen. Wij vinden het minder
interessant hoe die woningen er uit zien. Voor een goede instroom en doorstroom
in de woningmarkt is het belangrijk dat er een nieuwe categorie woningen
gebouwd wordt die maximaal € 150.000 waard zijn.

De wethouder werkt hard om zo snel mogelijk goeie
starterswoningen van de grond te krijgen. Extra druk op de inspanningen die hij
pleegt zijn dan ook niet aan de orde. Het zal daardoor echt niet sneller gaan.
Vandaar dat wij de motie van de PvdA op dit vlak niet steunden.

 

Onderhoud kunstwerken wordt weer opgepakt!

Bij de besluitvorming over de tweede tussenrapportage 2006
heeft de raad besloten om een eenmalig bedrag van € 26.000 ter beschikking te
stellen om het achterstallig onderhoud aan de kunstwerken in de gemeente
Drimmelen weg te werken. Op basis van een prima onderhoudsplan van de
Kunstkring werd hiertoe besloten. Tijdens de raadsvergadering van 14 december
jl. ontstond een discussie over een structurele aanpak van dit probleem. Hoewel
we met dit eenmalige bedrag tot en met 2011 alle achterstanden wegwerken, is er
aan structureel budget te weinig beschikbaar om hierna niet weer achterstanden
op te lopen. Groen Drimmelen was één van de partijen die het college verzocht
heeft om na te gaan in hoeverre we gelden vrij kunnen maken om vanaf 2011
structureel middelen te hebben om alle kunstwerken in onze gemeente op een goed
onderhoudsniveau te houden. Hierbij gaven wij onder meer aan om bepaalde
reserves of voorzieningen goed te bekijken, omdat hier misschien wel ruimte
aanwezig is om gelden vrij te maken. Ook het idee van de VVD om te bezien of in
sommige gevallen ?adoptie? van kunstwerken mogelijk is, kan op onze steun
rekenen. Groen Drimmelen vindt het belangrijk dat de kunstwerken in de openbare
ruimte behouden blijven voor onze gemeente en hiervoor moet na het oplossen van
achterstallig onderhoud een structurele oplossing komen.

 

Toekomst WAVA / !Go

Groen Drimmelen:
terug naar de sociale doelstelling!

In de krant is de afgelopen maanden al veel te lezen geweest
over de erbarmelijke financi?le toestanden bij WAVA / !Go, het sociale
werkvoorzieningschap, waarin de gemeente Drimmelen deelneemt. Groen  Drimmelen heeft in de raadsvergadering van 14
december 2006 meer dan duidelijk gemaakt, dat de situatie zoals deze nu is moet
worden verlaten en dat we terug moeten gaan naar de basis van deze regeling.

Doordat het bestuur en de Raad van Commissarissen van !Go
jarenlang adviezen naast zich hebben neergelegd kan er nooit sprake zijn
geweest van fatsoenlijk bestuur. Er is nooit inzicht geweest in financi?le
gevolgen van keuzes die moesten worden gemaakt. En wat nog erger is; door de
zware commerci?le insteek, waarvoor enkele jaren geleden gekozen is, lijkt het
doel van de gemeenschappelijke regeling volledig uit het oog te zijn verloren.
Werk verschaffen aan mensen met een arbeidsbeperking en de zorg hiervoor, daar
dragen we als gemeente de verantwoordelijkheid voor! Groen Drimmelen heeft er
dan ook voor gepleit om ons weer te gaan richten op het doel, zoals zojuist
beschreven. Dit kost geld, veel geld zoals nu blijkt, zeker omdat we een
inhaalslag te maken hebben. Als gemeente moeten we daarom investeren in het
werkvoorzieningschap. Niet alleen in centen, maar ook in het intensiveren van
het gemeentelijk opdrachtgeverschap, daar waar mogelijk. Als gemeente hebben we
immers een voorbeeldfunctie.

Er wordt vanaf nu een nieuwe weg ingeslagen. Weg met de
commerci?le insteek, weg met de verlieslatende activiteiten en terug naar de
basis, terug naar de sociale werkvoorziening. Vanaf 2007 zullen we intensiever
gaan volgen wat de resultaten zijn van het nieuwe beleid. Groen Drimmelen heeft
gevraagd om tussentijdse evaluaties op basis waarvan we beter en vooral eerder
inzichtelijk hebben hoe de stand van zaken is. In 2007 zal er ook een discussie
komen over de vorm waarin de gemeenschappelijke regeling verder moet gaan.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal