Uitnodiging Algemene ledenvergadering Groen Drimmelen (VP/D66)

Secretariaat
Iepenlaan 4
4921 DR Made
info@groendrimmelen.nl
guus.neefs@groendrimmelen.nl

Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Datum: Woensdag 2 december 2015
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: “Plexat”, sociaal cultureel centrum Wagenberg, Kerkstraat 22, Wagenberg 

AGENDA

1. Opening door voorzitter 
a. Vaststellen agenda
b. Goedkeuren notulen vorige ledenvergadering (zie bijlage)
c. Ingekomen stukken 
d. Algemene mededelingen Bestuur
 

2. Mededelingen van de fractie

3. Toekomst zwembaden Randoet/puzzelbad.

Het exploitatiecontract van de zwembaden loopt 2018 af. Vooruitlopend daarop wil het bestuur van Groen Drimmelen een aanzet geven tot de meningsvorming over de toekomst van beide baden. 
Optisport, de huidige exploitant, en “de vrienden van het puzzelbad” zijn uitgenodigd om informatie te verstrekken over bedrijfsvoering en de vrijwilligers ondersteuning. 
Het meningsvormend deel van de dialoog is van belang om de fractie van informatie te voorzien zodat zij in staat zijn t.z.t.  een afgewogen standpunt  te formuleren dat kan rekenen op draagvlak.   
 
4. Rond de klok van 22.00 uur proberen we de bijeenkomst af te ronden met rondvraag en afsluiting waarna u bent uitgenodigd voor een afsluitend drankje. 

Gezien het belang van het onderwerp en de brede maatschappelijke betrokkenheid erbij hopen wij velen van u te mogen verwelkomen. Ook niet leden uit uw omgeving die belangstelling hebben zijn van harte welkom. Hoe breder de meningsvorming des te completer het beeld. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden bij bovenstaand e-mailadres. 

Namens Het bestuur van Groen Drimmelen 
Guus Neefs, secretaris
  

Gewoon Doen!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal