Uitkomsten coalitieoverleg

Beste
leden,

Donderdag 6 november was voor de
gemeente Drimmelen een bijzonder trieste avond. Aan het begin van de
raadsvergadering las Karin van den Berg een verklaring voor, waarin zij
meedeelde samen met vier fractiegenoten de Lijst Harry Bakker de rug toe te
keren. Ve
rvolgens verklaarde de VVD-fractie bij de stemming over de begroting,
dat zij deze niet konden steunen en dat hen niets anders restte dan de coalitie
te verlaten. na een korte schorsing diende Karin van den Berg een motie van
wantrouwen tegen wethouder Harry Bakker in. De fractie van Groen Drimmelen heeft
deze motie van wantrouwen gesteund, net als 17 andere raadsleden. De reden
voor de steun aan deze motie lag voor onze fractie in het feit dat Harry Bakker
slecht functioneerde en niet de prestaties heeft geleverd die wij van een
wethouder verlangen.  

Door het uiteenvallen van de Lijst
Harry Bakker ontstond een bizarre politieke situatie. Mede door het vertrek uit
de coalitie van de VVD werd het college nog door 7 raadsleden ges
teund. Dit
gegeven sam
en met de instabiliteit van de volledige Lijst Harry Bakker heeft de
fractie en het bestuur doen besluiten om samen met het CDA de samenwerking in
deze coalitie op te zeggen. Het doel van beide partijen was: zo snel mogelijk
komen tot een nieuwe coalitie waarbij stabiliteit en daadkracht een voorwaarde
zijn.

Vervolgens heeft op zaterdag 8
november, op initiatief van het CDA, een uiterst constructief gesprek
plaatsgevonden
met de beide oppositiepartijen CAB en PvdA. Namens Groen
Drimmelen hebben

Marijke
Vos
,

Hans
Kuijpers
en

Ricus Tiekstra aan dit overleg
deelgenomen. Dit overleg heeft uitgemond in een vervolg bijeenkomst op
maandagavond 10 november. Het resultaat van dit overleg is een nieuwe coalitie,
waarbij alle vier partijen een wethouder leveren. Deze vier wethouders verdelen
drie fte’s, hetgeen betekent dat er één wethouder full-time aan de slag gaat en
drie wethouder op part time basis de beide overblijvende zetels verdelen. Voor
Groen Drimmelen blijft

Marijke
Vos
op haar post. Op hoofdlijnen is er ook overeenstemming over
de portefeuilleverdeling. Tenslotte is er een akkoord over de onderwerpen die in de
resterende raadsperiode prioriteit krijgen.

De nieuwe samenwerking heeft als
motto: stabiliteit en daadkracht. Het zijn deze termen die ook kenm
erkend waren
voor de wijze waarop het overleg is gevoerd: dat was uiterst openhartig en
voortvarend. Pijnpunten zijn benoemd en uit de weg geruimd. Daarna is zeer voortvarend te werk
gegaan, zodat binnen een paar uur het akkoord tussen de afvaardiging van de
partijen tot stand is gekomen.

Rest ons nu nog de opdracht om
jullie, leden van onze partij, te vragen akkoord te gaan m
et deelname aan de
nieuwe coalitie. Tijdens de ledenvergadering van 18 november in de Gouden Leeuw
in Terheijden zullen de onderhandelaars jullie over de bijzonderheden van het
gesloten akkoord informeren. Daarna hoop ik dat jullie, met hetzelfde
gevoel als de drie onderhandelaars, ja zeggen tegen deelname aan de nieuwe
coalitie.

Vanzelfsprekend hoop ik op een grote
opkomst. Fractie, wethouder en bestuur hechten aan een breed gedragen
instemming, daarom:

Tot dinsdag 18 november om 20:00 uur
in Hotel-restaurant De Gouden Leeuw.

Met vriendelijke
groet

Ricus
Ti
ekstra

Voorzitter Groen
Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal