Onderhandelingen voor een nieuwe coalitie

Op donderdag 4 maart hebben bestuur en (steun)fractie de eerste piketpaaltjes gezet voor de nieuw te vormen coalitie. In deze bijeenkomst hebben we vijf uitgangspunten geformuleerd, welke voorwaarden voor onze partij zijn voor deelname aan een coalitie. Deze voorwaarden zijn:

  • onderling vertrouwen;
  • samenwerking (inclusief gedrag onderling);
  • erkenning van de financiële knelpunten;
  • geen uitsluiting van enig onderwerp bij de kerntakendiscussie;
  • een stabiel bestuur.

Dezelfde avond hebben we in een openbare vergadering onder leiding van de vertegenwoordiger van de grootste fractie met alle partijen om tafel gezeten voor een eerste bespreking. Tijdens dit overleg bleek dat het CAB, de PvdA en het CDA samenwerking met LHB uitsloten. Alleen de VVD, GroenLinks en onze fractie wilden in eerste instantie zover niet gaan.

In reactie op onze uitgangspunten liet Lijst Harry Bakker doodleuk weten op al onze voorwaarden in te gaan. Kiezersbedrog van de eerste orde dus!  Een voor het dorp Terheijden belangrijk onderwerp (het Puzzelbad), dat op woensdag nog een breekpunt was, was 24 uur later alweer bespreekbaar. Hoezo?: een betrouwbare partner???

Vervolgens is geconcludeerd dat er geen mogelijkheid is om een coalitie met LHB te vormen, waarna het CAB als op een na grootste fractie is gevraagd het initiatief te nemen om verder met partijen afspraken te maken.

Dit heeft geleid tot een eerste procedure overleg met CAB, VVD, Groen Drimmelen (VP/D66), PvdA, CDA en GroenLinks over de vervolgstappen.

Het vervolgoverleg is gepland op maandagavond 8 maart om 20:30 uur  in het gemeentehuis. Dit overleg zal niet openbaar zijn. Na afloop zal via de griffie een perscommuniqué worden verzonden.

Voorafgaand aan dit overleg wil de fractie om 19:30 met de steunfractie overleggen over de inzet bij deze onderhandelingen die vooralsnog door Jürgen en Ricus gevoerd zullen worden.

Wij begrijpen heel goed dat de mensen die op LHB hebben gestemd, zich in de steek gelaten voelen. In de eerste plaats al door het feit dat ‘hun’ partij nu niet mee kan doen. Maar ook doordat de populairste politicus buitenspel staat. Het beeld dat is ontstaan is dat Harry buitenspel is gezet. Dit klopt echter niet met de werkelijkheid. Dat beeld willen we graag wegnemen, ook al zal dat niet meevallen.

De onderhandelaars namens Groen Drimmelen (VP/D66)

Jürgen Vissers

Ricus Tiekstraundefined
undefined


 


 


 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal