Leden geven fractie groen licht voor nieuwe coalitie

Tijdens een goed
bezochte ledenvergadering hebben de leden van Groen Drimmelen de fractie groen
licht gegeven voor de samenwerking met CAB, PvdA en het CD
A.

Tijdens de
vergadering gaf

Hans
Kuijpers
namens de fractie een toelichting op de recente
politieke ontwikkelingen in onze gemeente. Hans gaf aan dat het functioneren van
Harry Bakker al langere tijd ter discussie stond. Toen een deel van de fractie
van de Lijst Harry Bakker het vertrouwen in hun eigen wethouder opzegde was er
geen houden meer aan en besloot ook de fractie van Groen Drimmelen de motie van
wantrouwen te steunen.

Vervolgens heeft
Hans het daarna gevolgde proces weergegeven. Kern van de zaak was dat er snel
een stabiele en slagvaardige coalitie gevormd moest worden, waarbij er twijfel was over de stabiliteit van de fractie van Karin van den Berg cs. en LHB. Vanuit
de ledenvergadering werd opgemerkt dat het wellicht beter was geweest om toch
eerst met alle partijen om tafel te gaan zitten. Tevens vroegen enkele leden
zich af of, met name, het CAB wel zo?n betrouwbare
partner is. Ook werd de vraag
gesteld of niet mogelijk was geweest om in verschillende rondes de PvdA en het
CAB van elkaar los te weken, waarna vervolgens met Karin van den Berg cs in zee
gegaan had kunnen worden. Hans en Ricus reageerden op deze opmerkingen door er
nogmaals op de wijzen dat de snelle vorming van een stabiele en daadkrachtige
coalitie voorop stond, waarbij de gevoerde gesprekken voldoende
aangrijpingspunten gaven om met vertrouwen de samenwerking aan te gaan. Zij
spraken verder hun twijfels uit over het nut van gesprekken met alle
partijen. Die zouden naar verwachting toch op niets zijn uitgelopen en dus
onnodig tijdverlies hebben opgeleverd. Verder stelden beiden dat zowel van de
zijde van het CAB en de PvdA, als van de zijde van het CDA en Groen Drimmelen de
nodige barri?res geslecht moesten worden, voordat er verder gesproken kon
worden. Dat dit in een openhartige sfeer is gebeurd, gaf aan beide zijden
voldoende vertrouwen om door te praten.

Naast
opmerkingen op de gevolgde procedure, was er een enkel lid dat enige twijfel
uitsprak over de voorgedragen kandidaten, waarbij ook de vraag naar voren kwam,
waarom wethouder Hennekam nu moet opstappen. Ten aanzien van wethouder Hennekam
is aangegeven dat, dat een automatisch
gevolg was van het feit dat de partij
namens wie hij wethouder was, geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie, terwijl
de PvdA en het CAB hun eigen kandidaten naar voren hebben geschoven. Daardoor
was
er domweg geen ruimte om Hennekam als wethouder te handhaven. Waarbij nog
werd opgemerkt dat Hennekam niet bij alle fractie goed lag.

Over het
programma is duidelijk gemaakt dat de be
groting 2009 als basis dient voor de
komende periode. Verder is er
op gewezen dat de vier partijen er van zijn
doordrongen dat de komende anderhalf alles op alles gezet moet worden om een aantal zaken te realiseren. Dat hierbij de nieuwbouw van de
Zonzeel met stip op één staat hoeft niemand te verbazen, op de voet gevolgd door
de bouw van starterswoningen op het f-veld.

Alle aanwezigen
waren het er uiteindelijk over eens dat de beoogde coalitie de minst slechte
oplossing van de gerezen problemen is. Waarna Ricus constateerde dat de fractie
groen licht krijgt om
deel te nemen aan de nieuwe coalitie. Ten slotte wenste
hij namens de leden Marijke, Hans en J?rgen veel succes toe.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal