Kerntaken en de visie van Groen Drimmelen (VP / D66)

Kerntakendiscussie Gemeente Drimmelen d.d. donderdag 17 april 2011
Voorzitter, vanavond de eerste opinieronde over de kerntakendiscussie. In de eerste plaats wil de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66) dank uitspreken naar de ambtelijke organisatie voor de vele uren werk die gedaan zijn om te komen tot het nu voorliggende document. Wij beseffen dat het niet meevalt om binnen je eigen werk duidelijk te maken wat geschrapt kan worden en wat niet. Laten we eerlijk zijn, het gaat daarbij ook om uren van de mensen die hier werken en dat is nooit leuk, maar hoort helaas wel bij deze hele discussie.
Een lang en intensief traject, ook voor ons als fractie met onze achterban om alle maatregelen door te nemen, heeft ertoe geleid dat onze fractie voor 90% zekerheid denkt te hebben over de te nemen maatregelen.

Het college stelt voor om in 2015 in totaal 2 miljoen structureel te bezuinigen, 1,3 miljoen om het structurele tekort weg te werken en € 700.000 om beleid dat nu blijft liggen uit te voeren, dus om bestaande knelpunten op te lossen. Wij realiseren ons dat we er met 1,3 miljoen niet zijn en zijn dus bereid om mee te denken in een grotere bezuiniging, omdat op dit moment de kans er ligt om de gemeente Drimmelen structureel gezond te maken. Wij willen over 1 of 2 jaar niet dezelfde discussie moeten voeren. Iets waar zeker GroenLinks maar ook het CDA het altijd mee eens is geweest, bij ons was de verbazing dan ook groot dat daar nu heel anders over gedacht wordt. Hoe die extra bezuiniging besteed gaat worden, daar wordt wat ons betreft bij de begrotingsbehandeling over gesproken. Wij zijn dus zeker bereid om te streven naar de 2 miljoen euro structureel, maar als 1,7 miljoen realistisch en verantwoord is, zijn wij daar tevreden mee. Vinden het college en de andere fracties ook dat dit bij de begroting thuis hoort?

Hoe is de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66) de kerntakendiscussie aangevlogen? Wij zijn gestart met het hanteren van onze visie en de uitgangspunten die wij de laatste jaren in elke discussie als leidend hebben gehanteerd:

1. Duurzaamheid.
2. Samenwerking.
3. Drimmelen en haar status als woongemeente.
4. Betrokkenheid en de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners in relatie tot een goed sociaal beleid.
5. De toeristische en recreatieve sector als motor van onze economie.

Ik zal onze overwegingen nu per domein van de kerntakendiscussie toelichten.

Domein Openbare Ruimte
Groen Drimmelen (VP / D66) staat voor een schone en veilige leefomgeving in de gemeente Drimmelen op een financieel duurzame manier. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat daarbij voor ons voorop, ook op het gebied van straatmeubilair, groen en bomen. De openbare ruimte zal dus zo ingericht moeten zijn dat we als gemeente ook het onderhoud daarvan op lange termijn kunnen waarborgen. Schoon, veilig en financieel duurzaam, voorzitter. Op die basis hebben wij onze keuzes gemaakt. Als voorbeeld zullen wij dus niet bezuinigen op het openbare verlichtingsplan (duurzaamheid, veiligheid), maar denken wij wel toe te kunnen met minder geld voor het straatvegen, kiezen wij voor kwaliteit in het bomenbestand en willen wij bijvoorbeeld uit de toeristenbelasting de picknickplaatsen laten onderhouden.
Groen Drimmelen (VP / D66) kiest overigens vol voor bescherming van de natuur en het milieu in onze gemeente. Wij bezuinigen niet op de ecologische verbindingszones, de bijdrage aan de Madese Natuurvrienden voor het beheer van het natuurpark houden wij in stand en wij kiezen voor een andere wijze van het beheer van onze bermen zodat de biodiversiteit wordt bevorderd in onze gemeente. Daarnaast blijven wij ook vol inzetten op milieucommunicatie, energiebeheer en interne milieuzorg.
Voor wat betreft verkeer is Drimmelen een hele veilige gemeente en dat moeten we blijven. Wij bezuinigen dus alleen daar waar het volgens college kan. Wij willen het aantal verkeersborden en de verkeerstellingen verminderen, maar tornen niet of nauwelijks aan maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en educatie op scholen. Daarnaast willen wij dat er een budget vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen beschikbaar komt om bij integrale projecten parkeerproblemen echt te kunnen oplossen.
Ook zijn wij binnen dit domein van mening dat zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen dienen te worden afgestoten. Ook daar is financieel een enorme winst te behalen.
Tenslotte wil Groen Drimmelen (VP / D66) vol inzetten op het dorpsgericht werken en dat waar mogelijk verder intensiveren en meer structureren. We hebben onze inwoners daarvoor keihard nodig.

Domein Sociaal
Het sociaal domein van de gemeente Drimmelen bestaat uit een veelheid aan subsidies, bijdragen en maatregelen. Binnen het sociaal domein benoemen wij de volgende zaken als uitermate belangrijk binnen de kerntakendiscussie.
De verenigingen in de gemeente Drimmelen dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid van de kernen en het welzijn van onze inwoners. Om die reden zullen wij de verenigingen ook grotendeels ontzien in deze hele bezuinigingsronde. Toch denken wij dat het verantwoord is om een tweetal maatregelen door te voeren op basis van de uitgangspunten: stimuleren van de jeugd en zo veel mogelijk betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij willen de opdracht aan het college geven om een nieuwe eerlijke subsidieregeling voor de verenigingen en organisaties te maken waarbij uitgangspunt is dat de jeugd gestimuleerd dient te worden (en daar moet de subsidie dus van afhankelijk gesteld worden), dat volwassenen zelf moeten betalen voor hun hobby’s en dat er waar nodig maatwerk geleverd wordt. De muziekverenigingen en EHBO verenigingen sluiten wij daarbij op voorhand uit van een bezuiniging en de schoolsportdagen blijven we als gemeente zeker faciliteren als het aan Groen Drimmelen (VP / D66) ligt.
De 2e opdracht die we het college willen geven is het besparen door zelfwerkzaamheid van de verenigingen. Dat past prima in de gedachte dat de verenigingen van de leden zijn en dat we een beroep doen op betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid.
Dan het totale beleid op het gebied van onze jeugd. Wij zetten keihard in op de jeugd, want en het is misschien een dooddoener, volgens Groen Drimmelen (VP / D66) heeft de jeugd de toekomst. Wij bezuinigen vooralsnog niet op de gelden van ons jeugdbeleid en van het restant bedrag voor onderwijsbegeleiding blijven we af. Maar, voorzitter, wij nemen wel afscheid van Blitz en willen de gelden anders inzetten en dan met name uitbreiding straathoekwerk en in samenspraak met het onderwijs een goed systeem van signalering wegzetten in preventieve zin en daar kan onderwijsbegeleiding een uitstekende rol in spelen. Het college krijgt van ons de opdracht om het jeugdbeleid (welzijn, zorg en onderwijs) volgens bovenstaande voorwaarden goed in te richten. Kortom we parkeren die gelden voor het jeugdbeleid en zullen later met elkaar praten hoe die precies ingezet gaan worden. Tot dat het nieuwe beleid er is, blijven de gelden voor bijvoorbeeld onderwijsbegeleiding beschikbaar.
Groen Drimmelen (VP / D66) vindt dat het ouderenbeleid van de gemeente Drimmelen gericht moet zijn op de juiste doelgroep en vraagt aan SWO meer focus puur op die doelgroep, op de kerntaken van een welzijnsorganisatie voor ouderen. Of dit leidt tot minder beslag op middelen, laten wij nu in het midden, maar dat kan best de conclusie zijn.
Het bibliotheekwerk zal in de toekomst met minder middelen hetzelfde werk moeten doen. Wij denken dat dit kan, gezien de digitalisering en gezien de bereidwilligheid van het onderwijs om hierin een rol te spelen. Ook op het gebied van huisvesting van de bibliotheek in Made, zijn er wellicht forse besparingen mogelijk.
Het accommodatiebeleid bestaat uit binnen- en buitensport, dorpshuizen en zwembaden. Groen Drimmelen (VP / D66) vindt dit erg belangrijk. Wij denken wel dat het anders inrichten van beheer, onderhoud en exploitatie mogelijk is met minder middelen. Ook hier geven wij het college opdrachten mee om de mogelijkheden te onderzoeken van privatisering, commercialisering en het multifunctioneel gebruik van accommodaties. Een dorpshuisfunctie zal, zeker in de kleine kernen, te allen tijde behouden moeten blijven. De manier waarop, en dat speelt bijvoorbeeld bij de discussie Plexat, daar willen wij over meedenken.
Voor de zwembaden stellen wij een onderzoek voor naar de haalbaarheid van het exploiteren van de zwembaden zonder gemeentelijke bijdrage. Wij willen daarbij dat wij beide zwembaden op gelijke wijze behandelen en onderzoeken of het kan, wat er moet gebeuren en wat daarvoor nodig is om door middel van een stichting of een commerciëlere exploitatie of wat dan ook, de eigen levensvatbaarheid aan te tonen. De exploitatiebijdrage loopt nog door tot en met het zwemseizoen 2012, dus tot en met volgend jaar, en stopt daarna in principe. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij afwegen wat daarvan de gevolgen zijn.
Tenslotte schrappen wij niets als het gaat om het minimabeleid van de gemeente Drimmelen. Stichting Leergeld, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, de voedselbank, wij laten alle maatregelen ongemoeid en houden deze in stand.

Domein Economie
Groen Drimmelen (VP / D66) zet vol in op regionale samenwerking als het gaat om de lokale economie. Op die manier bieden we voor onze inwoners de beste werkgelegenheid. Als we ons focussen op de situatie in de gemeente Drimmelen kiezen wij voor de sector toerisme en recreatie en de vrijetijdseconomie. Het meer profileren van de blauwgroene gemeente Drimmelen is een absolute noodzaak hierbij. De toeristenbelasting is hiervoor een prima middel en over de hoogte hiervan willen wij altijd praten binnen de gemeenteraad. Diezelfde toeristenbelasting blijft overigens ook geoormerkt voor dit doel als het aan ons ligt en kan bij een eventuele verhoging voor extra posten ingezet worden die in deze KTD aan bod komen. Wij willen onze deelname in de nutsbedrijven (Intergas en Brabant Water) afstoten, dit is absoluut geen gemeentelijke kerntaak meer. De havens stoten we als gemeente ook af.

Bedrijfsvoering
Als het gaat om de bedrijfsvoering van de gemeente Drimmelen zijn wij altijd kritisch geweest en dat zijn we nog steeds. In de eerste plaats staat de afspraak dat uren van medewerkers, personeel dus, volgend zijn op de beslissingen die volgen uit de kerntakendiscussie. Wij vragen het college wel om er alles aan te doen, binnen de geldende wet- en regelgeving, cao’s en het sociaal statuut, om de taakstelling die daaruit voortkomt in 2015 of zo mogelijk eerder, gerealiseerd te hebben. Wij kiezen er daarnaast voor om diverse maatregelen te nemen om ook de bedrijfsvoering bij te laten dragen aan het totale bezuinigingsbedrag. Wij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten. Door meer regionale samenwerking zal op termijn de uitvoering van een aantal zaken efficiënter en slimmer moeten gaan. Dit moet op termijn een besparing in kosten opleveren. Het West Brabant huis zal hierin voor wat betreft bedrijfsvoering een belangrijke rol moeten spelen, maar ook de samenwerking op bijvoorbeeld het gebied van de brandweerzorg en GGD zullen hieraan een bijdrage moeten leveren. Het representatiebeleid van de gemeente kan worden versoberd, we hoeven echt niet alles stop te zetten, dat zouden we niet willen, maar we mogen best uitstralen dat we als gemeente zuinig zijn op de centen van onze inwoners. De inhuur van derden moet worden verminderd. Tenslotte ontkomen we er ook niet aan om een soberder personeelsbeleid te voeren. Dit laatste zal uiteraard altijd in overleg met de OR plaats dienen te vinden als het gaat om maatregelen waarin de OR instemmingsrecht heeft.

Tot slot, voorzitter, Groen Drimmelen (VP / D66) denkt met al het voorgaande een duidelijke vertaling te hebben gegeven van de visie die wij hebben op de gemeente Drimmelen en op de rol van de overheid in de 21e eeuw. Met een groot pakket aan maatregelen zorgen we er zo voor dat Drimmelen in de toekomst duurzaam financieel gezond is.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal