Jeugdbeleid gaat verder dan alleen problemen oplossen

Groen Drimmelen leidend in debat over jeugdbeleid
 
Al bij de eerste discussie over de contouren van het jeugdbeleid heeft Groen Drimmelen duidelijk gemaakt dat het volgens haar niet alleen om zorgaspecten mocht draaien. Er werd volgens ons alleen aandacht gegeven aan probleemsituaties. Aan de 80 to 90% van de jeugd waar het goed mee gaat werd geen aandacht gegeven. Een grote groep vrijwilligersorganisaties, zoals scouting en sportverenigingen, stonden daardoor buitenspel. Groen Drimmelen heeft er vanaf het begin op gehamerd dat bij dit onderwerp de nadruk veel meer moest liggen op het welzijnsbeleid. Want voorkomen is beter dan genezen.
 
In de raadsvergadering van 26 juni jl. stond het gemeentelijke jeugdbeleid op de agenda. Een onderwerp waar J?rgen Vissers van Groen Drimmelen zich de afgelopen maanden in had vastgebeten. En niet voor niets. Een discussieavond met diverse geledingen uit ?het veld? bevestigde het uitgangspunt van Groen Drimmelen: je moet er voor zorgen dat, als het met 80 ? 90% van de jeugd goed gaat, het met deze grote meerderheid goed blijft gaan! Vervolgens is het wel van belang ervoor te zorgen dat er ook aandacht is voor de 10 ? 20% jongeren waar het niet of iets minder goed mee gaat.
 
Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van Groen Drimelen bij monde van J?rgen Vissers een breed gesteund wijzigingsvoorstel op het raadvoorstel ingediend. Het voorstel geeft het college opdracht om het komend jaar voorstellen uit te werken voor een samenhangend jeugdbeleid, waarin evewicht is tussen welzijnsaspecten (voorkomen) en zorgaspecten (genezen). J?rgen heeft daarbij duidelijk aangegeven dat het gemeentebestuur bij het formuleren van dit samenhangend jeugdbeleid overleg moet voeren met het gehele veld van instellingen die met jeugd te maken hebben. Daarbij gaat het om zowel professionele organisaties als vrijwiligersorganisaties zoals scouting en sportverenigingen.
 
Groen Drimmelen heeft voorgesteld de beschikbare middelen vooral te besteden aan het schoolmaatschapelijk werk en het straathoekwerk. Daarnaast moet het college, in nauw overleg met hierbij betrokken organisaties, de functie Intern Co?rdinator Peuterzorg nader inhoud geven alvorens deze functie in 2010 in te voeren.
 
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde de voorstellen van Groen Drimmelen, waarmee maar weer is bewezen dat de fractie van Groen Drimmelen een factor van betekenis is in het lokaal bstuur van de gemeente Drimmelen.
 
Groen Drimmelen, Gewoon Doen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal