Grote zorgen voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt

Fractie ziet ingediende motie over bestuursakkoord aangenomen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een voorlopig bestuurakkoord gesloten met het rijk. Onderdeel van dit akkoord zijn maatregelen die er voor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen een plaats krijgen op de arbeidsmarkt. Zo op het eerste oog een prima idee, maar het akkoord en de uitwerking daarvan heeft in de ogen van de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) onaanvaardbare gevolgen. 

De vooruitzichten waren er al. Het kabinet Rutte heeft er nooit een geheim van gemaakt. De sociale zekerheid zal flink op de schop gaan! Zoveel mogelijk mensen moeten een bijdrage leveren aan de economie. Werken gaat boven een uitkering. Het is allemaal waar. Wat ook waar is, is dat het ontwikkelen van één regeling voor het benaderen van mensen die naar de arbeidsmarkt geleid moeten worden, een prima idee is.
Wat de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) echter tegen de borst stuit is dat op de budgetten die gemeenten voor de uitvoering van deze regeling enorm wordt bezuinigd. Ook de gedachte dat van de 100.000 banen in de sociale werkvoorziening wel 70.000 opgeheven kunnen worden is in de ogen van Groen Drimmelen (VP/D66) een fata morgana. De toelatingseisen voor mensen die op de sociale werkvoorziening zijn aangewezen worden zodanig aangescherpt dat het effect zal zijn grote groepen mede-inwoners veroordeeld zullen zijn tot een daginvulling achter de geraniums in plaats van actief bezig te kunnen zijn.
Met deze maatregelen legt de regering de rekening van de kredietcrisis eenzijdig bij die groepen in de samenleving die part noch deel hebben aan deze crisis.
Reden voor de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) om de gemeenteraad op te roepen het bestuursakkoord op dit onderdeel af te wijzen. Gelukkig stond een meerderheid van de gemeenteraad achter deze motie en zal het college tijdens samen met andere gemeenten in de Regio West Brabant, waaronder Roosendaal, Geertruidenberg en Oosterhout, tijdens het congres van de VNG dit standpunt naar voren brengen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal