Groen Drimmelen wil nog meer “De vervuiler betaalt”

Motie Afvalstoffenheffing unaniem aangenomen door gemeenteraad
 
Bij de behandeling van de begroting 2008 is de door Groen Drimmelen ingediende motie over de afvalstoffenheffing unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Voor Groen Drimmelen moet het principe “De vervuiler betaalt” nog beter worden doorgevoerd in de tarieven die onze inwoners betalen voor de afvalstoffenheffing.
 
Sinds 1 januari 2003 wordt er in de gemeente Drimmelen afval ingezameld volgens de Diftar-systematiek. Dit betekent dat onze inwoners, naast het vastrecht dat voor iedereen gelijk is, betalen naar rato van het aantal aanbiedingen van de gft- en restafvalcontainers en aanbiedingen bij de milieustraat. De resultaten sinds 2003 tonen aan dat onze inwoners heel goed hun afval scheiden en tegelijkertijd gemiddeld gezien minder hoeven te betalen voor hun afvalverwerking. En dat moet volgens Groen Drimmelen beloond worden.
 
Begin 2007 is de huisvuilinzameling opnieuw aanbesteed. De totale kosten voor het inzamelen zijn hierdoor voor de gemeente flink gestegen. De inzameling moet kostendekkend zijn en dit betekent een stijging van de tarieven. In de begroting 2008 was het voorstel van het college om het vastrechttarief in 2008 met bijna 10% te laten stijgen. Nagenoeg alle hogere kosten worden dus verwerkt in het vastrecht. Groen Drimmelen vindt dat dit absoluut geen recht doet aan het principe “De vervuiler betaalt”! Dit zou immers betekenen dat wie meer afval aanbiedt, meer betaalt. Door verhoging van het vastrecht gaat iedereen meer betalen.
 
Daarom besloot de fractie van Groen Drimmelen deze verwerking van de kostenstijging ter sprake te brengen bij de behandeling van de begroting 2008. Volgens ons moeten de hogere kosten zoveel mogelijk worden doorberekend in de variabele tarieven. Omdat we na een aantal jaren voldoende weten over de hoeveelheden die worden aangeboden, moet het wat ons betreft mogelijk zijn de variabele tarieven aan te passen. In de toekomst zou het vastrecht zelfs moeten kunnen dalen!
 
In december worden de tarieven voor 2008 definitief vastgesteld. Groen Drimmelen heeft voorgesteld om het college dan met een ander voorstel te laten komen dat meer recht doet aan de principes van de afvalinzameling. De andere fracties in de gemeenteraad steunden de door Groen Drimmelen ingediende motie, die daardoor unaniem werd aangenomen.
 
J?rgen Vissers
Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal