Groen Drimmelen (VP/D66) zegt ja tegen nieuwbouw Stuifhoek

Woningbouw nog een twistpunt in de raad

Opdracht aan het college 

Vorig jaar kreeg wethouder Vissers van de gemeenteraad al voorlopig groen licht om plannen uit te werken voor een nieuwe Stuifhoekschool, waarin naast basisonderwijs ook kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang een plek krijgen. De gemeenteraad verbond daar echter wel een voorwaarde aan vast. Er moest gekeken worden naar de mogelijkheden voor woningbouw in het plangebied, het gebied dat de huidige school met buitenspeelruimte behelst. 

Het plan

Afgelopen week besprak de opinieronde het door het college ontwikkelde plan, waarin een schoolgebouw met een kleiner oppervlakte en ook de door de raad gewenste woningen zijn opgenomen. Dat de school er moet komen, is geen discussiepunt. 
Twistappel is echter wel de woningbouw op deze locatie. Een stedenbouwkundig bureau heeft daar invulling aan gegeven op een manier die volgens onze fractie passend is bij de omgeving. De discussie vloog tijdens de opinievergadering echter alle kanten op, tot zelfs hele alternatieve stedenbouwkundige schetsen toe. 
Groen Drimmelen doet echter niet aan die spelletjes mee. Het nu voorliggende plan zou volgens ons op enkele punten misschien wat kunnen worden bijgesteld. Het type woningen, de verkeerssituatie, de parkeerdruk, de infrastructuur en vooral de hoeveelheid groen in het plangebied zijn belangrijke elementen waar goed naar gekeken moet worden. Een parkeergarage onder de school? Haalbaar en betaalbaar? Het is een punt voor nader onderzoek. Een voorstander van appartementen op de school zijn we niet. Groen Drimmelen vreest dat er dan een groot massief blok wordt weggezet, wat qua stedenbouwkundige opzet volgens ons niet passend is. Iets wat door de experts van het stedenbouwkundige bureau wordt erkend.  
Tegen de woningen aan de oostzijde zeggen wij volmondig ‘ja’. Hierdoor ontstaat een mooie afronding van de al bestaande woningbouw. Gericht naar de school en het schoolplein zorgt het ook voor meer veiligheid in het gebied buiten schooltijden, omdat er daardoor meer toezicht is op het schoolplein. Over het type en het aantal woningen kunnen we nog een discussie voeren, waarbij er uiteraard aandacht moet zijn voor de bezwaren van omwonenden. Bezwaren die we echter niet volledig zullen wegnemen, met als kanttekening dat vrijwel ieder bouwplan een aantasting van het bestaande woongenot betekent en dat er dan geen enkel plan meer doorgang zal vinden.

Het groen

Groen Drimmelen hecht er aan dat er in het gebied zoveel mogelijk groen is en blijft. Helaas kunnen niet alle bomen die er in het gebied staan, behouden blijven. Het is belangrijk dat dat wordt gecompenseerd, zoals ook in het ontwerp is aangegeven. Daarnaast vindt Groen Drimmelen het erg belangrijk dat ook de speelgelegenheid voor de kinderen van de Stuifhoek zo groen mogelijk wordt aangelegd. 

Vervolg

In december zal de raad opnieuw over het ontwerp discussie voeren, waarna we hopelijk snel kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe Stuifhoek. Dat dat noodzakelijk is staat voor Groen Drimmelen buiten kijf.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal