Groen Drimmelen over de affaire Elzinga: Aftreden is onvermijdelijk

“Voor de sauwelaars is dit waarschijnlijk een leuk
onderwerp om op door te gaan”, zei burgemeester Jan Elzinga in BN / De
Stem van 24 november jl.. Hoe wrang klinken deze woorden nu, ca. 2 maanden
later, want de sauwelaars zullen er ongetwijfeld op doorgaan, maar op een
geheel andere wijze
dan Dhr. Elzinga toen gedacht moet hebben.
 

De historie mag bekend verondersteld worden : Naar
aanleiding van het onderzoeks-rapport van Dhr. Van Gameren kreeg Dhr. Elzinga
in de raadsvergadering van 15 januari een vrijwel raadsbrede motie van
afkeuring aan zijn broek in verband met de “woningrel Middelmeede”.
Deze motie was niet meer en niet minder dan een “sjieke handreiking”
aan de burgemeester om de eer aan zichzelf te houden. De enige overweging voor
Groen Drimmelen om op d?t moment een motie van wantrouwen n?et te steunen, was
dat Elzinga de wet niet had overtreden, maar “slechts” in ernstige
mate het rechtsgevoel van burgers en openb
aar bestuur had geschaad.

Dhr. Elzinga koos ervoor om de vergadering van 15 januari
niet persoonlijk bij te wonen en groot was onze verbazing toen hij op diezelfde
avond (nog geen uur na de raadsvergadering) de pers op luchtige wijze te woord
stond en verkondigde dat “hij niet aa
n aftreden dacht”, waarmee hij
dus de kracht van de motie al onmiddellijk bagatelliseerde.

Nog groter werd die verbazing toen alle raadsleden op 16
januari een brief van de burgemeester ontvingen met de uitnodiging om de
affaire in besloten kring (in een café in Drimmelen) te komen
bespreken. Een
onvergeeflijke fout die min of meer aantoonde dat Dhr. Elzinga nog steeds niet
begreep
waarom intussen de hele bevolking zo’n beetje op z’n achterste benen
stond.

Ondanks zijn goed bedoelde, laatste pogingen in de
raadsvergadering van 22 januari om het onheil nog te keren, stond voor Groen
Drimmelen toen definitief vast dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk
was. De meerderheid van de raad was het met ons eens en steunde een motie van
wantrouwen, waarmee het onvermijdelijke vertrek van de
burgemeester werd
ingeluid.

Gezien de vele reacties die wij op onze website www.groendrimmelen.nl ontvingen en de
uitslag van de enqu?te op diezelfde website (84% voor het aftrede
n, 16% tegen,
totaal ca. 550 uitgebrachte stemmen) doet de uiteindelijke gang van zaken recht
aan de gevoelens die er onder de inwoners leven en is er nu tijd om een nieuwe
start te maken in een gemeente die een enorme dre
un gekregen heeft. Groen
Drimmelen zal zich voor de volle 100% inzetten om haar steentje bij te dragen
in dit moeilijke, doch uitdagende proces en natuurlijk zijn uw reacties
(bijvoorbeeld via onze website of via het secretariaat) daa
rbij zoals altijd
zeer welkom !

 

Bestuur Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal