Groen Drimmelen legt zich niet neer bij voorspellingen

Op
3 maart gaat u weer naar de stembus. Daar rekenen wij tenminste wel op. Het is
immers uw recht om te bepalen welke partijen na 3 maart de gemeente gaan
besturen. Groen Drimmelen (VP / D66) is druk bezig zich voor deze nieuwe
raadsperiode klaar te stomen. Het programma is zo goed als klaar om door de
leden te worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de kandidatenlijst.  

 

11
nov
ember a.s. organiseert Groen Drimmelen (VP / D66) een heel belangrijke  ledenvergadering binnen een periode van vier
jaar. Het is namelijk de ledenvergaderi
ng waarin de lijsttrekker voor de
komende verkiezingen wordt aangewezen en waarin de volledige kandidatenlijst
wordt vastgesteld. Het is ook de vergadering waarin de leden het
verkiezingsprogramma 2010-2014 vaststellen.

De
basis voor het verk
iezingsprogramma is gelegd in een notitie die reeds aan de
leden is toegestuurd. In deze notitie schetst de programmacommissie een visie
op Drimmelen in 2030. E
en vergezicht derhalve in plaats van een plan voor de
komende vier jaar.

Groen
Drimmelen (VP / D66) is van mening dat je beleid alleen maar kunt voeren als je
een visie op de verdere toekomst hebt. Als je daar een beeld van hebt weet je
wat je moet en kunt doen om dat beeld te realiseren en wat je moet doen om
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In dit document sch
etsen we 5 ambities
voor 2030, waarvan wij vinden dat we die als gemeente moeten nastreven.

 

Eén
van deze ambities is dat de gemeente Dri
mmelen in de toekomst een echte
woongemeente is. Drimmelen als groene long tussen alle industrie om ons heen. Dit
kunnen we samen zeker bereiken! Drimmelen is immers een gemeente waar het
volgens de inwoners, volgens de burgerenquête, fijn wonen is. Eén van de
voorwaarden om dit te bereiken is dat we er samen voor zorgen dat we in de
gemeente Drimmelen blijven wonen.

 

In
alle toekomstvoorspellingen staat d
at de gemeente Drimmelen de komende jaren
minder inwoners krijgt. Deze krimp wordt door sommige politieke partijen al als
een feit geaccepteerd. Groen Drimmelen (VP / D66) doet dat niet. Als je weet
dat met het huidige beleid het inwonertal gaat krimpen, dan moet je gaan
nadenken over de vraag, wat je moet doen om deze krimp te voorkomen.

 

Krimp
is  niet goed. Het brengt de leef
baarheid
in vooral de kleinste kernen in gevaar. Krimp maakt het voor verenigingen
moeilijker om zich te handhaven. Krimp gaat ten koste van de middenstand en dus
van de economische vitaliteit van onze gemeente. Kortom er is ons alles aan
gelegen om krimp te voorkomen. Groen Drimmelen (VP / D66) zal in het programma
daarom ook ideeën presenteren die het beleid moet richten op het voorkomen van
een teruglopend aantal inwoners.

 

Groen Drimmelen (VP /
D66): wij geloven in een groeiende gemeente Drimmelen waar de leefbaarheid
centraal staat. Wij zijn er met en voor onze inwoners!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal