Groen Drimmelen kiest voor stabiliteit

We hebben in de
politiek een paar bewogen weken achter de rug. Het zijn absoluut niet de
momenten om trots op te zijn, maar soms kom je voor een moeilijke keus te
staan. Dat was nu het geval. Door de opsplitsing van de Lijst

Harry Bakker ontstond een bizarre
situatie. Een korte terugblik hoe de fractie van Groen Drimmelen dit heeft
beleefd.

 

Over het functioneren van

Harry Bakker als wethouder
waren wij en andere fracties al langer ontevreden. De eerste jaren hebben we
Harry de kans gegeven om zich waar te maken. Gaandeweg werd steeds duidelijker
dat er in het woningbouwprogramma van de gemeente geen grote stappen voorwaarts
werden gemaakt. Maar vooral de manier waarop de wethouder de raad over actuele
onderwerpen informeerde (of juist het gebrek daaraan) was niet goed. In zijn
communicatie met de gemeenteraad zat tijdens zijn wethouderschap geen
verbetering. Bij verschillende onderwerpen in de afgelopen periode hebben wij
aangegeven dat we een andere opstelling van de wethouder verwachtten.

 

Als dan in een raadsvergadering zelfs het grootste deel van
zijn eigen fractie het vertrouwen in hem opzegt, is het moment gekomen om een
moeilijk besluit te nemen: het ontslag van

Harry Bakker als wethouder.
Daar waren we als gemeenteraad eensgezind in. Uiteraard met uitzondering van de
raadsleden van LHB. Zo?n ontslag doe je niet zomaar, zeker omdat wij er van
overtuigd zijn dat Harry zich met ziel en zaligheid inzette voor de gemeente.
Maar een goede voetballer is niet per definitie een goede trainer. Als raadslid
heeft Harry het nodige teweeg gebracht, maar daarom is hij nog geen goede
wethouder.

 

Coalitie van 7
raadsleden werkt niet

Door de afsplitsing binnen LHB ontstond er een bijzondere
situatie: het zittende college had formeel nog steun van 7 raadsleden. Dat is
verre van een meerderheid in de raad. Ondanks de toegezegde politieke steun van
de 5 raadsleden die zich afsplitsten van LHB, kon niet meer gesproken worden
van een stabiele meerderheid voor het college. Na alle perikelen die we in onze
gemeente hebben meegemaakt, was stabiliteit in het gemeentebestuur hard nodig.
Daarom lag een tweede lastige beslissing voor ons: de samenwerking in de
coalitie opzeggen, ondanks dat we constructief met elkaar hadden samengewerkt.

Omdat de VVD zich net had teruggetrokken uit de coalitie,
lag het voor de hand om met PvdA en CAB te gaan praten. Samen met het CDA zijn
we op heel korte termijn met deze twee partijen aan tafel gegaan. De vier partijen
waren het er snel over eens dat stabiliteit in het gemeentebestuur van
essentieel belang is en dat we daar een verantwoordelijkheid in hebben te
nemen.

 

Wel of geen
achterkamertjes?

Nee, dit overleg
heeft niet in de openbaarheid plaatsgevonden. Gezien de voorgeschiedenis tussen
deze vier partijen was dat ook niet verstandig. Het was zaak eerst de barri?res
uit het verleden te slechten. Daar is een omgeving voor nodig waar je elkaar
recht in de ogen kunt kijken en ook minder vriendelijke dingen tegen elkaar
moet kunnen zeggen, zonder dat iedereen meekijkt en meeluistert. De pers
schrijft niet voor niets over aartsvijanden die elkaar hebben gevonden.

Na afloop van dat
gesprek zijn de drie niet aanwezige groeperingen over de gesprekken
ge?nformeerd en is een persbericht verzonden. Niets geheimzinnigs; heel
transparant. Voor iedereen zichtbaar en leesbaar.

Maandag 10 november
heeft een tweede gesprek plaatsgevonden. Het resultaat heeft iedereen kunnen
lezen. Dat de vier partijen er zo snel uit zijn gekomen toont aan dat er
partijen om tafel hebben gezeten die, ondanks de tegenstellingen uit het
verleden, de ernst van de situatie hebben ingezien. De ernst van de situatie dwong
alle vier partijen een barri?re te overbruggen om datgene tot stand te kunnen brengen
dat goed is voor de inwoners van de gemeente Drimmelen: een stabiel en
doortastend bestuur! Ook dit is door een persbericht naar buiten gebracht,
nadat de betrokken personen hierover zijn ge?nformeerd. We zijn daarin
zorgvuldig geweest en hebben niets verborgen; open en transparant. Weer voor
iedereen zichtbaar en leesbaar.

Als
gevolg van de vorming van de nieuwe coalitie was ook aan het vertrek van Ben Hennekam
niet te ontkomen. Immers: de partij die hij vertegenwoordigt (Lijst

Harry Bakker) maakt geen
deel meer uit van de coalitie.

 

Wat kost dit de
gemeente?

We weten dat de keuzes die we hebben gemaakt extra geld
kosten. Daar zijn we ons goed van bewust. Toch vinden wij dat deze keuzes in
het belang van de gemeente gemaakt moest worden. Als we niet naar behoren
presteren zal de kritiek ook stevig zijn.

Het beeld dat deze keuzes tonnen extra kosten is niet
terecht. We gaan terug van 3,7 fte naar 3,0 fte. We betalen dus 0,7 fte minder
salaris uit. Aan Hennekam hoeft geen wachtgeld te worden uitgekeerd omdat hij
reeds gepensioneerd is.

Harry
Bakker
krijgt maximaal 2,5 jaar wachtgeld: de periode dat hij
wethouder was. Jan van Meggelen ontvangt nu wachtgeld van de gemeente, maar dat
vervalt omdat hij weer wethouder wordt. Per saldo zal de kostenpost voor
wethouders op korte termijn zeer beperkt stijgen. Op langere termijn zullen de
wachtgelden waarschijnlijk minder kosten.

 

Groen Drimmelen vindt dat zij op deze manier haar
verantwoordelijkheid heeft genomen in de nieuwe politieke situatie in onze
gemeente. We hebben vervelende keuzes moeten maken. Keuzes die snel nieuwe en
duurzame stabiliteit moeten brengen in onze gemeente. Daar zijn we zo
langzamerhand wel aan toe.

 

Wilt u reageren? Kijk op onze website www.groendrimmelen.nl of bel met ons.

 

Hans Kuijpers

Fractievoorzitter

06-42413322

 

Ricus
Tiekstra

Voorzitter

0162-684498

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal