Groen Drimmelen hekelt gemeentebestuurders

Met twee aangenomen moties van nadrukkelijke afkeuring aangenomen
door de gemeenteraad van Drimmelen, op 15 januari 2004, tegen de PvdA-burgemeester
J. Elzinga en het C.D.A.-raadslid A. Goos in de ?Middelmeedese woningrel? had
GROEN DRIMMELEN de eer aan Elzinga gelaten om zijn functie neer te leggen.

 

Er was een aanzwelling van
geruchten ontstaan over vermeende vermenging van belangen om de kinderen van de
bestuurders Elzinga, Goos en Van Meggelen aan een gewilde koopwoning, voorheen
huurwoning, te helpen. Uiteindelijk hakte de gemeenteraad unaniem de knoop door.
De onderzoeksrechter Mr. H.A. van Gameren deed een onderzoek. Deze rechter kwam
tot het oordeel dat het gedrag van de drie bestuurders niet zodanig was
geweest, dat er sprake was van schending van hun bestuurlijke integriteit. Van
Gameren trok wel de conclusie dat zowel Elzinga als Goos hadden miskend, dat
hun handelwijze bijzonder gevoelig kwam te liggen binnen de gemeente en haar
bewoners. Verstandig zou zijn geweest hierover eerder en vooraf melding te
maken bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Dat is
niet gebeurd.

 

De gemeenteraad nam de conclusies
van de rechter over en verwoordde deze in twee moties. De begrippen
maatschappelijke onrust, onzorgvuldigheid en aantasting van het rechtsgevoel
waren de sleutelwoorden. Het gedrag van zowel A. Goos als J. Elzinga werd door
de raad afgekeurd. De motie van afkeuring aan het adres van Elzinga was
uitgebreider en ingrijpender. De raad wilde zelf beoordelen, zo luidde de
motie, of en hoe het geschonden vertrouwen in Elzinga kon worden hersteld. Hier
lag duidelijk geen enkele rol voor Elzinga zelf. Aan wethouder J. van Meggelen
viel geen verwijt maar wel na?viteit ten deel.

 

GROEN DRIMMELEN ondersteunde beide
moties met kracht en ging in haar toelichting zelfs een stap verder. Zowel
Elzinga als Goos werd verweten wel degelijk gebruik te hebben gemaakt van
informatie uit hoofde van hun functie, die andere gegadigden niet konden hebben.
Beiden waren heel goed op de hoogte van het gemeentelijke beleid met het
principe van loting. Beide bestuurders hebben het rechtsgevoel van de burgers
aangetast en ook het vertrouwen in het openbaar bestuur. Hun wordt een ?nalatig
handelen? verweten tegen over de gemeenteraad en het college. Over ernstige
afkeuring spreekt GROEN DRIMMELEN. Anderen op de overspannen
?starterwoningmarkt? hebben een ongelijke kans gekregen en dat is onverteerbaar.

 

GROEN DRIMMELEN had de stellige
verwachting, dat Elzinga met een dergelijke motie van afkeuring ?de eer aan
zich zelf zou houden? om op te stappen. Dat was de reden, dat GROEN DRIMMELEN,
in het volste vertrouwen in de C.A.B. fractie, de motie van afkeuring mede
ondertekende. Al bij het indienen van de motie werd door de C.A.B. de motie
afgezwakt. Het kwaad was toen al geschied. Achteraf gezien heeft GROEN
DRIMMELEN zich daarin vergist om vooraf de motie te ondertekenen en betuigt ook
haar spijt tegenover de inwoners en de kiezers.

 

Hoogst verbaast en verbolgen was
GROEN DRIMMELEN bij het lezen van de laatste krantenberichten als ware het aan
Elzinga de beurt was gevallen om het geschonden vertrouwen te herstellen.
Elzinga schrijft zelfs aan de fracties, dat hij na overleg met de vice-voorzitter,
de C.A.B.-er Arthur Smits, alle raadsleden uitnodigt daarover van gedachten te
wisselen. Hier ging Smits zijn boekje ernstig te buiten in deze kennelijk
onderhandse actie tussen hem en Elzinga in de geest van: ?doe een sorry en een
excuus en we gaan over tot de orde van de dag?.

 

Let op! Hier werd een raadsbesluit
geweld aan gedaan. De raad wilde immers eerst zelf bezien of en hoe het
vertrouwen in bestuurder en burgemeester Elzinga kon worden hersteld. Dat recht
was door de gemeenteraad niet gegeven aan C.A.B.-er Smits of burgemeester Elzinga.
Anders gezegd: ?Elzinga had gewoon op zijn beurt moeten wachten?. In de
teleurstelling weet GROEN DRIMMELEN zich niet alleen. Gezien de reacties van de inwoners lijkt het haast onmogelijk dat de
vertrouwensbreuk met Elzinga nog hersteld kan worden. Referendum of niet: op de
website van GROEN DRIMMELEN, www.groendrimmelen.nl, is de mogelijkheid om te
stemmen of Elzinga zijn ontslag moet nemen of niet.

Namens het bestuur en fractie van
Groen Drimmelen.

Jan van Vliet (secretaris)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal