Groen Drimmelen duidelijk in debat voorjaarsnota

De voorjaarsnota was dit jaar voor Groen Drimmelen aanleiding een aantal belangrijke punten aan te halen. Vanuit een positieve grondhouding maakt Groen Drimmelen duidelijk welke kant het met de gemeente Drimmelen op moet.
 
In de raadsvergadering van 3 juli j.l. werden de kaders voor de begroting 2009 vastgelegd. Voor Groen Drimmelen nog maar eens de gelegenheid om een aantal van haar speerpunten voor het voetlicht te brengen.
 
De vier speerpunten waren: dienstverlening, duurzaamheid, woningbouw en het welzijnsbeleid. Naast een gedegen financi?le onderbouwing heeft Groen Drimmelen nadrukkelijk aangegeven dat het de hierboven genoemde onderwerpen zijn waar de resterende periode van het huidige college energie in gestoken moet worden.
 
De dienstverlening aan u moet duidelijk verbeterd worden. Al in 2007 heeft Groen Drimmelen voorstellen gedaan op welke wijze dit bewaakt kan worden. In 2009 moet dit tot aantoonbare verbeteringen leiden. Brieven moeten op tijd worden beantwoord. Allerlei producten moeten snel beschikbaar komen. De doorlooptijden van aanvragen van allerlei vergunningen moeten tot een minimum worden beperkt en betrokkenen moeten tijdig worden ge?nformeerd als een aanvraag niet binnen de gestelde termijnen kan worden afgedaan. De ambtenaar moet ook uitleggen hoe dit komt en wanneer u wel een beslissing kan verwachten.
 
Duurzaamheid moet in alle beleidsaspecten van de gemeente terugkeren. De gemeente moet hierin het voortouw nemen en het voorbeeld geven. Bij alle bouwprojecten moet gestreefd worden naar klimaatneutrale oplossingen. Groen Drimmelen is ook van mening dat er een eind moet komen aan het taboe op windmolens op ons grondgebied. Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de op dit gebied gestelde doelen.
 
Woningbouw is het volgende speerpunt. Groen Drimmelen heeft gesteld dat woningbouw en Drimmelen meer en meer op een onmogelijke combinatie begint te lijken. Wethouder Bakker zal in de laatste twee jaren van zijn ambtstermijn eindelijk datgene moeten realiseren dat hij heeft beloofd. Bij de realisatie van woningbouwplannen zal de nadruk moeten liggen op de beide doelgroepen die al zo lang wachten op voldoende aandacht: starters en ouderen. In het duurdere segment hebben we de doelen de afgelopen jaren allang gehaald. Groen Drimmelen is duidelijk: het is nu de beurt aan de sociale woningbouw. Groen Drimmelen wil dat de in onze gemeente actieve corporaties nu eindelijk eens hun verantwoordelijkheid nemen en de risico?s niet alleen op de gemeente afwentelen. Bovendien heeft Groen Drimmelen al duidelijk gemaakt dat de tijd van overleg wel zo?n beetje voorbij is en dat er eindelijk gebouwd moet gaan worden.
 
Het vierde speerpunt is het welzijnsbeleid. Groen Drimmelen heeft het college en de andere partijen uitgedaagd keuzes te maken. De WMO dreigt door de financi?le kaders in de knel te komen. De oplossing is niet zo makkelijk. Of het niveau van dienstverlening gaat naar beneden, of u zal naar rato van uw inkomen moeten gaan bijbetalen, of de OZB zal moeten worden verhoogd. Keuzes die niet populair zijn. Groen Drimmelen heeft de collega?s voorgehouden dat waar een wil is, er ook een weg te vinden is, ofwel:
 
GROEN DRIMMELEN: GEWOON DOEN!!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal