Fractie scoort in laatste raad 2007

De laatste raadsvergadering was voor Marijke, Hans en J?rgen een groot succes. De fractie heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de discussie bij diverse agendapunten, zoals de afvalstoffenheffing, het plan Lage Zwaluwe West en de Visie op de toekomst van bedrijventerrein Stuivezand. De drie belangrijkste punten in deze vergadering.
 
Afvalstoffenheffing
Het college wilde in eerste instantie de hogere kosten van het inzamelcontract via een verhoging van het vastrechtbedrag aan de burgers doorberekenen. Onze partij was het daar absoluut niet mee eens en had hier tijdens de begrotingsbehandeling al een motie over ingediend. Deze motie had de steun van de voltallige raad. Dus moest het college wel met een alternatief komen. Dat alternatief voldeed bijna volledig aan de wensen van de fractie. In de afgelopen raadsvergadering wist J?rgen de toezegging van het college te krijgen dat gedurende de looptijd van het huidige contract het vastrecht bevroren blijft en dat alle prijswijzigingen de komende periode alleen in het variabele deel van de tarieven worden verrekend. Daarmee heeft onze fractie bereikt dat het uitgangspunt ?de vervuiler betaalt? ook de komende jaren vorm krijgt.
 
Lage Zwaluwe West
Al zo?n 10 jaar lang wordt er gesteggeld over een nieuwe sporthal en over nieuwbouw voor de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Tijdens een informatieavond enkele weken geleden was er vooral van de zijde van het CAB volop kritiek te beluisteren op de concept-exploitatieovereenkomst met WSG en Goed Wonen. In de gecombineerde commissievergadering Inwoners/Grondgebied. Werd deze kritiek nog een keer herhaald. Onze fractie heeft tijdens die vergadering duidelijk gemaakt dat voor Groen Drimmelen de balans toch duidelijk doorsloeg naar de positieve kant: Een hypermoderne sporthal, een Brede school, waarin alle noodzakelijke voorzieningen een plaats kunnen krijgen, een modern Verzorgingshuis en maar liefst 283 nieuwbouw woningen waarbij ook veel aandacht is voor starters en ouderen. Wat wil je nog meer?
 
Gelukkig hebben ook alle andere raadsleden zich laten overtuigen en dus gaan, om Hans te citeren: ?de mouwen omhoog en de spades de grond in.?
 
Bedrijventerrein Stuivezand
In september heeft onze fractie ingestemd met het vestigen van een voorkeursrecht op een aantal percelen binnen het plangebied en ten oosten daarvan. In de raadsvergadering lag een voorstel om een keuze te maken uit een viertal visies. Onze fractie vond dit te ver gaan, net als onder andere de Lijst Harrie Bakker en de PvdA. Een motie van die strekking hebben wij dan ook ondersteund, waarbij dankzij de inbreng van onze fractie is besloten dat na afronding van de nodige onderzoeken niet nu al is vastgesteld uit welke alternatieven een keuze wordt gemaakt. De komende maanden moet Marijke onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan verdere uitbreiding van het areaal aan bedrijventerreinen en welke mogelijkheden daar vervolgens voor zijn.
 
Groen Drimmelen beseft dat door het voorkeursrecht te verlengen, de betrokkenen nog langer in onzekerheid blijven, maar onze fractie vindt, dat die langere onzekerheid ruimschoots opweegt tegen een zorgvuldige keuze, op basis van gedegen onderzoek.
 
Succes voor Marijke
Hoewel Marijke het voorstel over Stuivezand niet ongeschonden door de raad heeft gekregen, viel er toch nog een succes voor haar te noteren. In de vergadering van november staakten de stemmen  over de statutenwijziging van WAVA/!GO. Op basis van de toen afwezige raadsleden was de verwachting dat dit voorstel het ditmaal niet zou halen. Door de raad van extra informatie te voorzien, zijn de tegenstanders echter overtuigd en werd het betreffende voorstel ditmaal unaniem door de raad gesteund. Daardoor kan het Algemeen Bestuur haar toezichthoudende taak op de directie van WAVA/!GO tenminste goed en met passende statuten als basis uitvoeren.
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal