Energieneutrale gemeente Drimmelen

Op
3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tijd dus om weer een
verkiezingsprogramma op te stellen.
In
onze visie schetsen we 5 ambities voor 2030, w
aarvan wij vinden dat we die als
gemeente moeten nastreven.

Groen Drimmelen (VP / D66) kiest voor

de volgende vijf
ambities:

  • Drimmelen wordt een energieneutrale gemeente;

  • Drimmelen kiest voor regionale samenwerking;

  • Drimmelen wordt een echte woongemeente;

  • Drimmelen heeft betrokken en verantwoordelijke inwoners;

  • De vrijetijdseconomie is de economische pijler

    van de gemeente
    Drimmelen.

Dit
keer aandacht voor de eerstgenoemde ambitie.

 

Klimaatverandering,
maar vooral de bedreiging van het opraken van fossiele brandstoffen zetten de
huidige energievoorziening stevig onder druk. Algemeen wordt ingezien dat we
fors moeten inzetten op het genereren van alternatieve groene energie. Daarmee
dienen we het klimaat en zijn we voorbereid op een tijd dat fossiele
brandstoffen nagenoeg onbetaalbaar worden. We moeten nu zo snel mogelijk in
actie komen om over 20 jaar het en
ergie- en klimaatprobleem echt het hoofd te
kunnen bieden.

 

Een
Gemeente met een blauwgroene
uitstraling hoort koploper te zijn op het gebied
van duurzaamheid. In 2030 is de Gemeente Drimmelen een energieneutrale
Gemeente. Dat betekent onder andere dat binnen onze Gemeente voldoende groene
energie wordt opgewekt voor eigen gebruik, voor zowel gezinnen als bedrijven.
De zakelijke markt moet actief worden benaderd om eventueel samen met de
Gemeente initiatieven te kunnen ontplooien. Particuliere initiatieven op het
gebied van duurzaamheid steunen wij van
harte.

 

Groen
Drimmelen (VP / D66) voegt
de daad bij het woord en is een actief voorstander
van het plaatsen van windmolens op het grondgebied van onze gemeente. Hiermee
geven we al voor een deel invullin
g aan de ambitie die we hebben.

 

Duurzaamheid
moet daarnaast binnen
de Gemeen
te veel verder en breder gestimuleerd worden en
moet worden verankerd in al ons beleid. Voorbeelden hiervan zijn volgens ons in
elk geval duurzaam bouwen, duurzame ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en
duurzaam inkopen. Daarnaast zullen we moeten zorgen voor een grotere
bewustwording onder de bevolking. Het principe van cradle to cradle (wieg tot
wieg, hergebruik en recycling) zal hierbij als belangrijk uitgangspunt
gehanteerd moeten worden.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal