Behandeling begroting 2008

Groen Drimmelen positief kritisch.
Groen Drimmelen is om meerdere redenen tevreden met de begroting 2008: de (verder) verbeterde leesbaarheid, het verbeterde inzicht in de cijfers vooral ook het feit dat we een sluitende begroting hebben maar vooral dat we in 2008 echt vernieuwingen gaan invoeren. Ook van Groen Drimmelen de complimenten aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van deze begroting.
 
Doel van deze bespreking is vaststelling wat we volgend jaar gaan doen en de financi?le vertaling daarvan. Met die financi?le vertaling zit het wel goed. Bijna halverwege de rit van dit college hebben we een sluitende begroting voor 2008 en volgende jaren. Mede dankzij de optimaliseringsslag die we vorig jaar hebben ingezet en waarvan we nog wat te verwachten hebben. We zijn goed op weg een structureel financieel gezonde gemeente te worden. Groen Drimmelen heeft daar alle vertrouwen in.
 
Tijdens de kadernota vroegen wij om de precieze opdracht van de effici?ncy taakstelling. Daarmee zouden we de voorstellen van het college goed kunnen beoordelen.
 
Het laatste rapport van de Rekenkamercommissie heeft Groen Drimmelen gelijk gegeven: Er is nog veel te verdienen door inschakeling van het Regionaal Inkoopbureau. Net als de toeristenbelasting hebben we hier jarenlang op gehamerd en eindelijk is het bewijs geleverd. Daarmee wordt de taakstelling van de effici?ncyslag naar ons idee ingevuld en is de discussie wat ons betreft gesloten.  Samen met de voorstellen van het college ? die we met de stofkam in de hand binnen de organisatie hebben gevonden – kunnen we nu al meer dan de afgesproken bezuiniging van 4 ton inboeken.
 
In december komt fase 2 van de optimaliseringsslag waarna we volgend jaar fase 3 tegemoet kunnen zien. Wij zijn benieuwd wat dat voor de financi?n van onze gemeente gaat betekenen.
 
We hebben wel enkele kanttekeningen bij een aantal zaken:
 1. Het begroten van bedragen terwijl er nog geen beleid voor is vastgesteld. Als raad kunnen we geen geld uitgeven zonder de juiste afwegingen vooraf. Afspraak is dat we 2 keer per jaar besluiten nemen over financi?n van nieuw beleid. Daarom kunnen we nu nog geen geld uittrekken voor het preventief jeugdbeleid.Ook de stichting Leergeld is nu niet aan de orde. Dat is afhankelijk van de herijking van ons minimabeleid. En we kunnen geen geld bestemmen voor de herijking van de procedure bezwaren sociale zaken.
 2. In de risicoparagraaf zien wij in het vervolg graag minder PM-posten. We begrijpen dat het moeilijk is om overal een exact cijfer in te vullen. Maar een onderbouwde best-guess geeft ons een beter beeld van de risico?s die we lopen. Nu staan er 4 PM-posten bij hoog risico en 4 bij gemiddeld risico. Dat vinden we geen goede zaak.
 3. Ons gevoel zegt ons dat we iets moeten met een solvabiliteits% van boven de 800%, met de stille reserves en de omvang van ons weerstandsvermogen >> geeft dit mogelijkheden tot andere financieringsvormen waardoor we meer investeringsruimte krijgen? Dit willen we nadrukkelijk betrokken zien in de benchmark en mogelijk ook in de nota reserves en voorzieningen die we dit jaar nog bespreken. 
Wat vindt het college van deze 3 kanttekeningen?
Dat wat betreft de structureel financieel gezonde gemeente. Genoeg over de financi?n. Groen Drimmelen is tevreden met de ontwikkelingen op financieel gebied en de inzichtelijkheid waarmee de organisatie de cijfers aan ons presenteert.
 
Het andere onderdeel betreft de activiteiten die we volgend jaar ondernemen. Ook voor volgend jaar hebben we weer het nodige op stapel staan. Naar ons idee is er nog wel een verbeterslag te maken wat betreft inzicht en bruikbaarheid. Als raad moeten we daarbij ook de hand in eigen boezem steken. We komen daar zometeen op terug.
 
Eerst benoemen wij een aantal concrete aandachtspunten waar wij van het college een reactie op verwachten.
 
Jeugd en Jongerenbeleid

Wij gaven net aan dat we nog geen geld in de begroting willen opnemen voor preventief jeugdbeleid. Wij begrijpen dat wethouder Krook deze gelden alvast hier voor opzij wil zetten. Voor die gedachte hebben we absoluut sympathie. Maar Groen Drimmelen vindt een herijking van het totale Jeugd en Jongerenbeleid belangrijk. Een herbezinning op de lappendeken van betrokken instanties en stroomlijning daarvan vinden wij essentieel. Bij de kadernota gaven we dat al aan. We zijn blij met het gegeven dat het jeugdbeleid op de agenda van volgend jaar staat. Maar we willen nu nog geen geld toekennen aan specifieke onderdelen van dit beleid dat nog ontwikkeld moet worden.

 
Eerst willen we een overkoepelende visie en daarna maken we keuzes welke onderdelen van het jeugdbeleid we eerst aanpakken. Dat hoeft niet per definitie preventief jeugdbeleid te zijn. Hoe denkt het college hier over?
 
Woonvisie
Groen Drimmelen maakt zich grote zorgen om de realisatie van de woonvisie naar aantallen maar ook naar soorten. Dat riepen we bij de kadernota en  bij de BERAP die we net hebben behandeld. Die zorg is niet weg genomen door deze begroting.
 
We zien nauwelijks bouwactiviteiten in de verschillende dorpen. Het inzicht hoe ver we staan komt maar moeizaam en alleen op afroep naar ons toe. In de begroting staan strijdige berichten. Er wordt rekening gehouden met de bouw van 267 woningen in 2008 en het groenfonds wordt volgend jaar met € 1718 gevuld. Dat staat gelijk met maximaal 800 m2 bouwgrond waar komend jaar iets op komt te staan.
 
Wij willen van het college graag weten welke projecten er daadwerkelijk de realisatiefase in gaan volgend jaar? Met andere woorden hoeveel woningen en van welk type worden er volgend jaar concreet aan onze woningvoorraad toegevoegd?
 
We hebben in de aanloop naar deze begroting een mooi overzicht gekregen. Dat geeft een klein beetje inzicht maar voor ons niet voldoende. Wij willen het bouwprogramma op hoofdlijnen kunnen volgen met de woonvisie als ijkpunt. Dat lukt nog steeds niet en dat vinden we zo langzamerhand een zeer kwalijke zaak worden. Deze info moet voorhanden zijn in dit huis.
 
Om meer inzicht te krijgen in de realisatie van onze woonvisie willen wij graag bij ieder project zien wat het bijdraagt aan de woonvisie. Dat hebben we eerder gevraagd en het is toegezegd maar nog steeds niet gekomen.
 
Groen Drimmelen is eventueel bereid hier een motie over in te dienen.
 
Duurzaamheid
Als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in een duurzame samenleving.
In het milieubeleidsplan is duurzaamheid nu een prominent item geworden. Daar moeten we de komende periode concreet handen en voeten aan geven.
 

De duurzaamheidsscan is prima om een beter beeld te krijgen waar we aan moeten gaan werken. Maar tegelijkertijd moeten we wel aan de slag. Kleine stapjes werken prima. Wij zien 5 stappen voor komend jaar:

 1. In 2008 verwachten wij een volledige stop op chemische onkruidbestrijding
 2. Verdere verbeteringen van afvalscheiding die kosten neutraal kunnen worden uitgevoerd, worden aangepakt komend jaar. Er lopen op dit moment pilots die succesvol blijken te zijn met het gescheiden inzamelen van plastic.
 3. De regionale doelstelling voor 2010 is de opwekking van 5% duurzame energie. Drimmelen heeft daar nog niets aan bijgedragen. We dreigen onze doelstelling niet te gaan realiseren. Daarom verwachten wij in 2008 initiatieven tot het plaatsen van windmolens op ons grondgebied. Gaat het college hier actief mee aan de slag in 2008?
 4. Bezuiniging op Bedrijfsinterne milieuzorg terugdraaien binnen de optimaliseringsslag. Het milieubeleidsplan heeft duurzaamheid als rode draad. Bij de bouw van het gemeentehuis is het cluster milieu niet betrokken, en nu wordt op dit soort kleine initiatieven bezuinigd, eenvoudigweg omdat het geld toch niet gebruikt wordt. De exploitatie is nog steeds niet volledig in beeld. Naar ons idee zijn er zeker maatregelen te nemen die de duurzaamheid binnen dit huis ten goede komen. Maar dan moet er wel de wil zijn om daar naar te zoeken. Als we ergens beleid op neerzetten horen zelf toch het goede voorbeeld te geven als gemeente?
 5. Dierenwelzijn: wij zijn teleurgesteld dat het college hiervoor geen middelen in de begroting heeft opgenomen. Wij hebben bij de kadernota reeds aangegeven te overwegen met een initiatiefvoorstel hiervoor te komen en dit zullen wij dan ook in 2008 oppakken. Wij zijn benieuwd hoe onze collegapartijen hier in staan.
Graag een reactie van het college op deze 5 punten.
 
Afvalstoffenheffing
Iedereen moet zijn bijdrage leveren aan een schoner milieu. Dus ook onze gemeente.
De  vervuiler betaalt is een principe dat we met zijn allen aanhangen. Dat maakt mensen bewust van hun gedrag. Daarom kunnen wij ons
niet vinden in een verhoging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Naar onze mening kunnen vaste kosten evengoed omgeslagen worden naar een variabele kostencomponent. De egalisatievoorziening is er niet voor niets.
 
Is het college bereid de verhoging van de afvalstoffenheffing in het variabele deel te verwerken?
Eventueel brengen we hier een motie voor in.
 
Indexering subsidies
Onze verenigingen hebben jarenlang op de nul-lijn gezeten met de subsidieverstrekking. Een aantal verenigingen staat het water aan de lippen. Het is zelfs opgenomen in de risicoparagraaf. Vandaar onze vraag afgelopen week wat de kosten zijn om de subsidie aan verenigingen weer te indexeren.
We hebben dat inzicht nog niet gekregen. Daar kunnen we begrip voor opbrengen omdat dat toch wel enig uitzoekwerk vereist.
Als mogelijke financiering zien wij de mogelijke besparingen die we door het inkoopbureau kunnen realiseren.
Graag zien we dat het college hier op terugkomt in één van de commissies in het eerste kwartaal van volgend jaar.
Hoe denkt het college daar over?
 
Recreatie en toerisme als economische motor
Het college stelt voor om de toeristenbelasting met 15 cent per overnachting te verhogen. Daar hebben we geen bezwaar tegen maar dan horen er voor Groen Drimmelen concrete activiteiten benoemd te worden die we daadwerkelijk oppakken. We kunnen niet gaan verhogen omdat € 1,- zo?n mooi rond getal is. De opening van het toeristisch seizoen is bijvoorbeeld van de agenda geschrapt. Terwijl dat een prachtige promotie voor onze gemeente kan betekenen.
 
Ook het beleidsplan is door gebrek aan personeel nog niet van de grond gekomen. Zet het geld dan in om het plan zo snel mogelijk af te ronden. Deze economische motor moet voor onze gemeente meer in beweging komen.
Graag een reactie van het college.
 
Betrokkenheid van onze inwoners
In 2007 zijn we al voorzichtig begonnen met een betere betrokkenheid van inwoners. We zijn bij enkele nieuwe projecten vroegtijdig in gesprek gegaan met omwonenden en betrokkenen. Denk aan het Waterplan, het Milieubeleidsplan, Made Oost en Prinsenpolder.
 
Het wijkgericht werken is een ander punt dat echt vorm krijgt met positieve geluiden vanuit de bevolking. Ons college komt nog met een voorstel hoe we gebruik kunnen maken van het fonds bovenwijkse voorzieningen. Wij verwachten dat onze wijkco?rdinator ook een budget krijgt om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Enige ruimte om zelfstandig te kunnen handelen lijkt ons voor een goed functioneren van de wijkco?rdinator belangrijk.
Hoe staat het college hier in?
 
Daarnaast hebben we dit jaar belangrijke voorbereidingen getroffen om volgend jaar onze inwoners meer en betere inspraakmogelijkheden te geven in onze visie- en beleidsontwikkeling. Vanaf begin 2008 starten we concreet en zetten we grote stappen op het gebied van inwoners-betrokkenheid door anders te gaan vergaderen. Groen Drimmelen is blij met dat resultaat.
 
Het voorstel dat de griffier heeft uitgewerkt is tot stand gekomen door een goede samenwerking van college, ambtenaren met raadsleden. Voor Groen Drimmelen is dit een prachtig voorbeeld hoe we in dit huis als team moeten optrekken om tot goede, breed gedragen voorstellen te komen.
 
Begin volgend jaar starten we er mee met Burgerinitiatief, burgerparticipatie, nieuwe inspraakmogelijkheden voor inwoners, ronde tafelgesprekken en mogelijk ook een sprekersplein. Veel nieuwe zaken die de inwoners ruimte geven om inbreng te hebben. 
 
Goede communicatie is daarom voor Groen Drimmelen essentieel. Iedere inwoner moet op de hoogte zijn van de nieuwe manier van werken en begrijpen welke nieuwe inspraak-mogelijkheden er bestaan. Maar ook moeten alle ambtenaren en raadsleden glashelder kunnen uitleggen wat de nieuwe werkwijze voor inwoners betekent. Desnoods starten we maar iets later dan 1 januari.
 
Dienstverlening aan onze inwoners
Maar ook aan de uitvoerende kant, de dagelijkse contacten die onze inwoners met de gemeente hebben, willen we ons als gemeente verbeteren. De dienstverlening aan onze inwoners is zeker nog voor verbetering vatbaar. De VVD heeft net gepleit voor een structurele aanpak zodat we in 2010 de dienstverlening naar een hoger niveau hebben getild. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Wij vinden dat er op korte termijn ook duidelijke verbeteringen zichtbaar moeten zijn.
 
Daarom stellen wij het volgende Dienstverleningscontract met het College voor:
 1. Wij benoemen vanavond 7 prestatieindicatoren die specifiek de dienstverlening aan onze inwoners meten.
 2. Daar starten we per 1 januari mee en we gaan ze per kwartaal volgen
 3. Wij stellen de volgende prestatieindicatoren voor:
a)       Afdoeningstermijnen brieven en email                 – Programma 1 ? Relatie met de burger
b)       Afname regelgeving doel 2008 – 25%                  – Programma 1 ? Relatie met de burger
c)       aantal meldingen                                              – Programma 3 ? Openbare ruimte
d)       meldingen binnen afgesproken termijn afhandelen – Programma 3 ? Openbare ruimte
e)       Aantal vereenvoudigde/geschrapte regels            – Programma 7 ? Ruimte en Wonen
f)         Doorlooptijd verstrekken bouwvergunning            – Programma 7 ? Ruimte en Wonen
g)       Aantal klachten 2007 minus 10%                       – Programma 9 ? Milieu
 
Groen Drimmelen bedenkt dus geen nieuwe indicatoren maar wil enkele KPI?s uit de programmabegroting nadrukkelijk volgen het komende jaar. Ons doel is een verdere verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners.
 
Samen met de VVD hebben we een motie voorbereid waarin zowel de korte termijn opdracht van Groen Drimmelen als de lange termijn opdracht van de VVD zijn samengepakt.
 
Hoe denkt het college en de andere partijen over de dienstverleningsvoorstellen?
Afhankelijk van de reactie van het college wordt deze motie in tweede termijn ingediend.
 
We hebben een aantal kritische opmerkingen geplaatst bij diverse activiteiten. Dit onderdeel van onze beschouwing sluit ik af met een belangrijke mijlpaal die we volgens Groen Drimmelen vanavond bereiken:
 
De knelpuntenpot
Binnen de begroting is er door het college dekking gevonden voor de uitgaven die de raad heeft gedaan om de maatschappelijke knelpunten in onze gemeente op te lossen. Daar is Groen Drimmelen blij mee. 2008 is dan ook het jaar waarin de eerste door de verenigingen aangegeven knelpunten werkelijk opgelost gaan worden. Na jaren saneren en beknibbelen hebben we nu een aantal positieve zaken voor onze verenigingen en dus ook onze inwoners weten te realiseren. We proeven af en toe weer wat zoet na jaren van verzuring.
 
De hand in eigen boezem
We komen nu terug op het hand in eigen boezem steken van de raad. Wat ons betreft gaat het meer over de vorm waarin we met elkaar samenwerken.
 
Vorig jaar september hebben we veel energie gestoken in een definitie van onze doelen als raad. Als we naar de voorliggende programmabegroting kijken zien we daarin per programma de maatschappelijke effecten, doelen, uitgangspunten, activiteiten en prestatieindicatoren beschreven.
 
Voor Groen Drimmelen is het tot nu toe een papieren excercitie geweest. Alles staat op papier maar het afgelopen jaar hebben we het niet of nauwelijks als leidraad voor ons handelen gebruikt.
 
Wij constateren dat in deze begroting aanpassingen zijn aangebracht in de doelen, activiteiten en uitgangspunten bij diverse programma?s.
 
Wij constateren dat we van geen enkel kengetal een tussentijdse rapportage hebben gehad.
 
Wij constateren dat we het afgelopen jaar op geen enkel kengetal hebben gestuurd.
 
Wij constateren tevens dat een aantal beschrijvingen nog niet voldoen aan onze eigen SMART-criteria.
 
Om hier verbetering in aan te brengen hebben we opnieuw een samenwerkingsverband tussen ambtenaren, college en raad nodig.
Dat vergt inspanningen van iedereen. We hoeven niet alles in één keer aan te pakken. Fasering is zeer goed mogelijk. Maar Groen
Drimmelen wil wel graag een stap vooruit in de weg die we vorig jaar zijn ingeslagen.
 
Een aanpak op dit front helpt iedereen. Uit de sessies van bestuurlijke vernieuwing kwam duidelijk naar voren dat concrete en scherpe doelstellingen en kengetallen iedereen helpt in de uitvoering van zijn of haar werk.
Het geeft richting aan de ambtenaren bij de ontwikkeling van beleid.
Het college kan beter afwegen welke activiteiten prioriteit moeten krijgen.
De raad kan meer op hoofdlijnen sturen en controleren of we de doelen bereiken die we voor ogen hebben.
 
Wat vinden de andere partijen en het college van het idee om hier het komend jaar verbeteringen in aan te brengen? En hoe zou dat vorm kunnen krijgen?
 
Groen Drimmelen sluit de rij in de eerste termijn met nogmaals een welgemeend compliment aan college en ambtenaren voor de overzichtelijke opzet van deze programmabegroting.
 
Wij hebben de eerste anderhalf jaar van deze bestuursperiode veel in beweging gezet. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Gelukkig maar vinden wij, discussies op basis van argumenten leveren de beste resultaten. De vernieuwingen die we voorstaan worden echt zichtbaar.
De eerste vruchten gaan we in 2008 echt plukken. Het jaar 2008 wordt het jaar van Gewoon Doen zoals wij van Groen Drimmelen graag zeggen.
 
Tot zover voorzitter.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal