Begrotingsbehandeling 2011

Algemene visie

Voorzitter, de begroting 2011. Groen Drimmelen (VP / D66) is de afgelopen jaren heel helder geweest over onze duidelijke visie op de gemeente Drimmelen en de 5 ambities die wij nastreven. En daar starten wij vanavond mee:

1. Duurzaamheid, alle beslissingen die we gaan nemen moeten lang houdbaar zijn en wij worden koploper op het gebied van duurzaamheid. Volgende maand zal er op ons initiatief een eerste bijeenkomst zijn om dit verder vorm te geven.

 Wij hebben onlangs contact gehad met collega raadsleden uit Oosterhout en Geertruidenberg en er liggen hier in Drimmelen echt grote kansen in vergelijking met die gemeenten, wij zijn echt al stukken verder en daar moeten we

 vooral mee doorgaan!

2. Samenwerking is noodzakelijk, met de inwoners, met de regio en binnen de politiek. De West Brabantse samenwerking biedt unieke kansen voor Drimmelen en daar moeten we vol voor gaan!

3. Drimmelen is dé woongemeente in de regio. Groen Drimmelen (VP / D66) weigert aan de negatieve gedachte van krimp vast te houden. Voldoende woningen voor doelgroepen zijn daarbij van zeer groot belang.

 Bij de nep-starterswoningen in Made-Oost willen wij dan ook snelle actie van het college richting projectontwikkelaar, zodat de gemaakte afspraken nagekomen kunnen worden.

 Aan het eind van deze 1e termijn zal ik namens mijn fractie een motie hiervoor indienen.

4. De vrijetijdseconomie als economische pijler en toerisme en recreatie gaan hand in hand met de natuur in onze gemeente. Economie en leefbaarheid in de dorpen zijn hiermee op lange termijn het beste gebaat.

5. Betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers is van groot belang. En ook hier heeft Drimmelen een hele grote voorsprong opgebouwd ten opzichte van de buurgemeenten.

 Laten we het dorpsgericht werken koesteren en verder intensiveren, zodat we het samen blijven doen in onze gemeente met actieve en betrokken inwoners en ondernemers. Daarnaast mogen de mensen die het het hardst nodig hebben

 nooit buiten de boot vallen wat Groen Drimmelen (VP / D66) betreft.

Voorzitter, samenvattend, het moet duurzaam en het moet sociaal, vertrouwend op de eigen kracht van onze inwoners!

Financieel perspectief

Vanuit de landelijke overheid lijkt maar geen duidelijkheid te komen over de financiële gevolgen van de bezuinigingen. Wordt het 4 miljoen of toch 2 miljoen? Groen Drimmelen (VP / D66) rekent zich vooralsnog niet rijk!

Want of we nu 4 of 2 miljoen moeten bezuinigen, leuk wordt het niet voorzitter. En laten we daar dan ook helder in zijn. Er komt een kerntakendiscussie en daarin zal van ons als gemeenteraad worden verwacht

dat we moeilijke keuzes gaan maken. Ook als het dan relatief gezien meevalt, zal ook die 2 miljoen gevonden moeten worden, linksom of rechtsom. En dat redden we niet met het afstoten van een haven,

hoewel wij daar ook kiezen voor verminderen van de risico’s. En uiteindelijk kiest Groen Drimmelen (VP / D66) dus voor een duurzaam en sociaal beleid, maar wel vertrouwend op de eigen kracht van onze inwoners!

Voorzitter, het college heeft de begroting 2011 sluitend. Het meerjarenperspectief is omgeven door onzekerheid, zoals ook uit dit raadsvoorstel blijkt. De kerntakendiscussie moet daarin duidelijkheid gaan geven.

Het coalitieakkoord heeft een duidelijke eerste aanzet gegeven om het jaar 2011 sluitend te krijgen. Veel van de daarin opgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd, een aantal andere wordt volgens afspraak daarin meegenomen.

Wij hebben gesprekken gevoerd met CVK Amadeus over de voorgenomen bezuiniging op het muziekonderwijs en begrijpen de problemen die zij hebben met die kortingen.

Wij moeten echter ook realistisch zijn en kunnen het gewoonweg niet verkopen dat in deze tijd van bezuinigingen elke leerling in het muziekonderwijs ruim € 500 subsidie krijgt, terwijl dit op andere gebieden zoals sport

veel minder is per jeugdlid. Wij stemmen dus in met de oplopende bezuiniging vanaf 2011, maar willen het college wel vragen om in overleg met Amadeus naar de invulling ervan te kijken ook vanaf 2012 en daar ook de frictiekosten

in mee te nemen. Wel vinden wij dat we extra aandacht moeten schenken aan de positie van onze muziekverenigingen in deze.

Ook een deel van het bovenwettelijke geld voor onderwijsbegeleiding wordt geschrapt vanaf 2012, iets waar Groen Drimmelen (VP / D66) moeite mee heeft. Juist het onderwijs zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij

en gelijke kansen krijgt. Daar staan wij voor! Wij vinden echter dat we door onder andere de instelling van het schoolmaatschappelijk werk waarborgen hebben gecreëerd binnen het onderwijs, die deze bezuiniging rechtvaardigen.

Ook het onderwijs zal dan dus de komende jaren creatief moeten zijn met de Rijksmiddelen voor onderwijsbegeleiding. Daarnaast kan in de kerntakendiscussie dit punt nog worden meegewogen, omdat het vanaf 2012 betreft.

Nu voeren we echter de afspraken uit het coalitieakkoord uit.

Wensen en prioriteiten

Voor 2011 en verder heeft het college een wensenlijstje neergelegd in het raadsvoorstel. Een aantal zaken geven wij de prioriteit hoog. Vooral de schuldhulpverlening en ons minimabeleid in het algemeen staan hoog op ons verlanglijstje.

Omdat wij vinden dat we vooral voor de zwakkeren op moeten komen in deze tijd, voorzitter. En die zullen het, ook met de landelijke bezuinigingen op onder andere de Sociale Werkvoorziening,

al weer moeilijk genoeg krijgen door dit a-sociale beleid van het kabinet.

Toch zijn wij van het wensenlijstje ook geschrokken van een aantal posten. Zoals wel bekend, is Groen Drimmelen (VP / D66) geen voorstander van het aanstellen van een stagemakelaar voor de invoering van de maatschappelijke stage.

De wethouder heeft eerder aangegeven hier ook andere mogelijkheden voor te zien en wij wachten dit af. Als er geld beschikbaar gesteld wordt voor een stagemakelaar, zullen wij ons opnieuw beraden op de bezuiniging

op onderwijsbegeleiding.

En dan de post bedrijfsvoering. Wij begrijpen niet dat het college komt met allerlei extra wensen op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is de, reeds eerder door de VVD benoemde, aanleg van verbindingen met de buitendienst.

Maar meerdere kleine posten worden aangehaald. Wat ons betreft moet er op dit moment veel radicaler gedacht worden. Bijvoorbeeld: wat als we de kantoorfunctie van de buitendienst onderbrengen op het gemeentehuis: hé dat kan wel eens

een besparing opleveren in plaats van een extra investering. Daar maken we de gemeenteraad blij mee, want we kijken heel kritisch naar de bedrijfsvoering. Heel zwart-wit gedacht, voorzitter, maar dat is wat wij verwachten

van het college in deze tijd met de discussie die eraan komt. Investeringen in de bedrijfsvoering zullen wij alleen toestaan als ons duidelijk uitgelegd kan worden wat het ons oplevert, in geld of in kwaliteit.

Als wij hierin niet overtuigd worden, stellen wij geen geld beschikbaar.

Visie en kerntakendiscussie

Voorzitter, volgend jaar voeren we de kerntakendiscussie die ons op financieel gebied de nodige lucht moet gaan geven. Groen Drimmelen (VP / D66) wil open deze discussie in gaan en verwacht samenwerking in de gemeenteraad

om tot breed gedragen beslissingen te komen. Binnen die discussie zullen wij vasthouden aan de visie die we hebben op de gemeente Drimmelen. Over de visie komen we overigens in december nog te spreken en wij hopen dat

alle andere fracties dan ook een duidelijke inbreng zullen hebben. Wij zijn er klaar voor! Begin volgend jaar zijn wij uiteraard bereid om met het maatschappelijk veld in gesprek te gaan.

Wij hebben één van de avonden bijgewoond, waar bewoners en instellingen mee hebben gediscussieerd over de visie en wij waren tevreden met het begrip dat daar naar voren kwam om mee te willen denken.

Een ander onderdeel binnen de kerntakendiscussie is de wijze van bezuinigen. Ook daarover kan Groen Drimmelen (VP / D66) duidelijk zijn. Ja er moet bezuinigd worden op onze autonome taken en dit gaan de inwoners merken. Ja, er moet

ook bezuinigd worden op onze wettelijke taken en dan komt waarschijnlijk ook de kwaliteit van de dienstverlening onder druk te staan. Maar laten we niet vergeten dat we ook zullen moeten bezuinigen op de bedrijfsvoering.

Eerder in ons verhaal gaven wij al aan dat wij creativiteit hierin verwachten. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat er verenigingen gekort worden, dat het onderwijs minder geld krijgt, dat het muziekonderwijs nagenoeg

geschrapt wordt en ga zo maar door, maar dat we vervolgens niet kijken naar onze eigen interne bedrijfsvoering. Dit kunnen en zullen wij dan ook niet accepteren.

Gemeentelijke belastingen

Voorzitter, de begroting 2011 laat de lastendruk voor de inwoners dalen en dat is een heel knap resultaat van het college. Dat is in elk geval een eerste handreiking aan onze inwoners voor de offers die gevraagd gaan worden.

Als je de begroting doorleest zie je dat op bijna alle terreinen zuiniger wordt geleefd dan voorgaande jaren. Een goede ontwikkeling.

Vorige week hebben we in de opinieronde discussie gevoerd over het DIFTAR beleid en de afvalstoffenheffing, het geld dat onze inwoners betalen voor hun huisafval. Wij zijn het niet eens met die tarieven en

hebben onze collega’s gevraagd deze niet vanavond maar volgende maand vast te stellen, zoals we overigens altijd doen en dus gebruikelijk is. Wij zijn blij met de bijval die we daarvoor vorige week kregen en willen het

raadsvoorstel dus amenderen op dit punt, Dat betekent dat we punt 4 van het besluit schrappen.

Voorzitter, tot slot wil Groen Drimmelen (VP / D66) nog het volgende inbrengen. Wij staan voor een sociale gemeente Drimmelen en voor een gemeente die er veel aan doet om haar inwoners te motiveren mee te doen.

Drimmelen heeft een goed sociaal beleid, maar het kan altijd beter en dat zit hem soms in de kleine dingen. Wij hebben als gemeente een kwijtscheldingsbeleid voor de minima als het gaat om de gemeentelijke belastingen.

Maar dat geldt niet voor de hondenbelasting. Terwijl een huisdier vaak ook juist voor minima een manier blijkt te zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Groen Drimmelen (VP / D66) wil daarom het voorstel doen om vanaf 2012, dus de volgende begroting, ook voor de hondenbelasting de mogelijkheid tot kwijtschelding op te nemen. Dit hoeft de gemeentelijke begroting niets te kosten,

want dit kan net als bij de andere belastingen worden meegenomen in de tarieven. Wij zijn bereid hiervoor een motie in te dienen.

En dan de eerder aangekondigde motie over de in onze ogen nep-starterswoningen in Made-Oost. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoeveelheid en type woningen en, hoewel niet helemaal tevreden,

zijn wij daarmee destijds akkoord gegaan. Overigens na het herhaaldelijk stellen van vragen en die zijn uiteindelijk bevestigd. De afspraken waren toen dus helder. Nu het plan de realisatiefase ingaat, zijn wij zeer

onaangenaam verrast door de berichten dat er geen sprake is van fatsoenlijk sanitair in de woningen en dat er daarnaast een soort wurgcontracten liggen, die de kopers tot in lengte van jaren opzadelen met afdrachten aan de

ontwikkelaar bij eventuele verkoop. Absoluut onaanvaardbaar voor onze fractie en daarom dienen wij de volgende motie in om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk volgens afspraak gerealiseerd wordt.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal