2020: een wenkend perspectief

Toekomstvisie Groen Drimmelen (VP/D66) sluit goed aan bij rapport Ordina

Hieronder de inbreng van de fractie tijdens de Opinieronde van 23 december jl.

Onze fractie zou het heel kort kunnen houden en u het verkiezingsprogramma van onze partij in enigszins aangepaste vorm aan kunnen bieden. Die aanpassing zou grotendeels bestaan uit de vervanging van het logo van onze partij in dat van de gemeente Drimmelen.

Dat zou echter zonde zijn van deze avond. Alle gekheid op een stokje, ik wil hiermee eigenlijk alleen maar aangeven dat Groen Drimmelen allang over een toekomstvisie voor onze gemeente beschikt en dat onze conclusie is dat onze visie grotendeels moeiteloos aansluit bij de gegevens die in het rapport van Ordina naar voren komen.

Onze fractie heeft zich gebogen over de vraag wat verwacht het college nu van ons. Het antwoord luidt dat het college van ons wil weten wat er volgens ons in de toekomstvisie van de gemeente moet komen te staan

Wij zijn begonnen met het beantwoorden van de vraag: wat wij – Groen Drimmelen – onder een blauw groene gemeente verstaan. In onze ogen zijn voor een blauw-groene gemeente de volgende elementen van belang: In de eerste plaats vormt duurzaamheid het alles overkoepelende thema in onze gemeente.

Voor ik verder ga wil ik stilstaan bij ONZE definitie van duurzaamheid. De telos driehoek staat hierbij centraal. In deze driehoek staan de drie p-’s van people, planet en profit met elkaar in verband en houden deze elkaar (als het goed is) in balans. Dit vertaalt zich in de navolgende definitie van duurzaamheid:

“Het beleid dat we nu voeren heeft ook gevolgen voor de toekomst. De positieve resultaten van het beleid moeten niet alleen merkbaar zijn voor de huidige generatie, maar ook de volgende generatie moet er van kunnen profiteren, op zowel materieel als immaterieel gebied. De negatieve effecten van het huidige beleid mogen we echter niet doorschuiven naar volgende generaties of naar ons omliggende gebieden.”

Verder is het in een blauw-groene gemeente voor jong en oud prettig wonen, terwijl de vrijetijds economie de voornaamste pijler van economisch beleid is. Om het groene karakter te stipuleren schenkt de gemeente aandacht aan natuurontwikkeling. Tenslotte biedt de gemeente een vangnet voor inwoners die buiten hun schuld onvoldoende zelfredzaam zijn.

Bovenstaande visie biedt inwoners van de gemeente voor de komende decennia houvast en kan voor het gemeentelijk beleid heel goed als toetsingskader dienen. Dat daarbij samenwerking in de regio van groot belang is, is in onze ogen vanzelfsprekend

Vervolgens komen we bij de vraag: Waar staan we in 2020?

Om te beginnen; in ons beeld bestaat de gemeente Drimmelen in 2020 nog altijd als zelfstandige gemeente. De gemeente Drimmelen speelt echter wel een vooraanstaande rol in de diverse samenwerkingsverbanden die er op vele gebieden zullen zijn en die er toe bijdragen dat de dienstverlening aan onze inwoners op een hoog niveau ligt. De gemeente krijgt voor die dienstverlening minimaal een 7,5.

Verder leggen we ons niet voetstoots neer bij de voorspelde krimp. Op het moment dat statistische berekeningen bepaalde ontwikkelingen in beeld brengen moet je gaan nadenken wat je kunt doen om bij te sturen zodat ontwikkelingen in de gewenste richting gaan. Uiteraard kunnen we niet alles beïnvloeden, maar de mogelijkheden die er zijn moeten we met beide handen aangrijpen. Groen Drimmelen is er van overtuigd dat, als we ervoor zorgen dat de betaalbare woningvoorraad voldoende kansen biedt aan starters op de woningmarkt, deze voorspelde krimp tenminste kan afvlakken en de ontgroening kan beperken. Tegengaan zal niet lukken, maar je kunt wel proberen alles in het werk te stellen jongeren aan je te binden.

Dit biedt vervolgens weer perspectief aan de leefbaarheid in de kernen. Immers jonge gezinnen zorgen voor aanwas van onderaf, waardoor de scholen levensvatbaar blijven, waardoor het verenigingsleven in stand gehouden kan worden etcetera.

Kortom in 2020 zijn er voldoende betaalbare woningen beschikbaar voor starters op de woningmarkt. En of dat uit nieuwe woningen of vanuit de bestaande woningvoorraad komt; het zal ons een zorg zijn!!

Activering van inwoners is één van de punten die onze bijzondere aandacht verdient. Ondanks het feit dat 75 % van de inwoners aangeeft vrijwilligerswerk te verrichten, moeten we ons zorgen maken over de bereidheid van inwoners om actief bij te dragen aan de directe leefomgeving. Dorpsgericht werken is daarbij van groot belang. Dit instrument moet nog beter worden benut om inwoners intensiever bij hun eigen leefomgeving te betrekken. Dorpsgericht werken is echter niet het enige voertuig. Moderne communicatiemiddelen moeten eveneens benut worden om inwoners doelgericht te kunnen bereiken. De digitale snelweg biedt steeds meer mogelijkheden om inwoners te bereiken. Twitteren, facebook, hyves, linkedin, e-mail het zijn allemaal al breed ingeburgerde communicatiemiddelen bij jong en oud! De ontwikkelingen staan niet stil. Het is daarom van groot belang dat ook de gemeente Drimmelen deze ontwikkelingen actief volgt.

Door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen ben je als organisatie ook veel beter in staat duidelijk te maken wat de gemeente wel doet en wat de gemeente niet doet. Door die duidelijkheid te scheppen zullen inwoners veel sneller tot de ontdekking komen dat zijzelf in actie moeten komen, om het eigen stoepje schoon te vegen. Inwoners moeten er van doordrongen worden dat zij niet voor van alles en nog wat een beroep op de gemeente kunnen doen. Uit de reacties op de enquête blijkt dat juist die onduidelijkheid voor de inwoners aanleiding is om ‘achterover te leunen’. Zij zeggen: “dat is niet mijn taak, daar betaal ik de gemeente voor”.

Kortom: door het nog beter benutten van dorpsgericht werken en het gebruik van de meest moderne communicatie middelen is in 2020 de overgrote meerderheid van de inwoners actief betrokken bij de handhaving van de kwaliteit van de eigen woonomgeving.

Een aantrekkelijke woongemeente staat of valt met voldoende voorzieningen in de directe omgeving. In het onderzoek wordt aandacht gevraagd voor basisvoorzieningen in alle kernen. In onze ogen is in dit verband van belang dat met name aandacht wordt geschonken aan brede-schoolontwikkeling, waarin ruimte is voor de jeugd van 0 tot 12 en voor een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. In iedere kern zal dit concept er wellicht anders uitzien. Het gaat dan ook niet primair om een fysieke brede school. Dit kan ook in een netwerk van voorzieningen zijn opgenomen. Omdat het in kleine kernen veelal niet haalbaar zal zijn het voorzieningenniveau gelijk te laten oplopen met dat van grotere kernen, zal veel aandacht uit moeten gaan naar de bereikbaarheid van voorzieningen. Deze bereikbaarheid kan deels met openbaar vervoervoorzieningen in stand gehouden worden, maar binnen een sociaal netwerk moet dit ook realiseerbaar zijn.

Ten aanzien van het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid vervult de gemeente een regiefunctie. Dit betekent dat de feitelijke verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie bij andere instanties ligt.

Ons uitgangspunt is dat in 2020 in alle kernen ontmoetingsfuncties beschikbaar zijn binnen het concept brede school en dat daarnaast alle andere voorzieningen op één of andere manier goed bereikbaar zijn voor de inwoners van de gemeente.

De gemeente Drimmelen moet ook aantrekkelijk zijn om de vrije tijd door te brengen. Drimmelen moet daarbij putten uit de aantrekkingskracht van het water en van de ruimte in het buitengebied. Dit betekent dat in het buitengebied ruimte moet zijn voor recreatieve ontwikkelingen. Kampeerboerderijen, bed en breakfast, fiets- en wandelroutes, het zijn zaken die van invloed zijn op de aantrekkingskracht van onze gemeente. Goede voorzieningen in de jachthavens, met voldoende informatiepunten in de nabijheid van de ligplaatsen. En uiteraard onze Biesbosch als parel in ons gebied moet voldoende aantrekkingskracht op toeristen uitoefenen.

Ook op dit gebied vervult de gemeente de regierol en zijn het met name de ondernemers die invulling geven aan de vrije tijds economie. Daar waar de gemeente moet investeren zal dit voor een belangrijk deel bekostigd moeten worden uit de toeristenbelasting.

De derde piketpaal die we hebben geslagen, hebben we met de term natuurontwikkeling benoemd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de agrarische sector. Uiteindelijk zijn het de boeren die een groot deel van de buitenruimte beheren. Zij vervullen daarmee een spilfunctie op dit onderdeel. Natuurontwikkeling in samenhang met biodiversiteit draagt in belangrijke mate bij aan de doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid, een aantrekkelijke leefomgeving en de vrije tijds economie.

Voor ons is het uitgangspunt dat in 2020 de gemeente Drimmelen als blauw-groene parel in West-Brabant op de kaart staat en dat het daardoor een grote groep recreanten op zoek naar rust, ruimte en natuur weet aan te trekken.

Tenslotte de zwakkere in onze samenleving. Helaas zal er altijd een groep inwoners zijn die op één of andere manier is aangewezen op een vangnet. Het zij in financiële zin, het zij in de zin van bepaalde voorzieningen, waaronder ook mantelzorg begrepen kan worden. Groen Drimmelen heeft deze zorg hoog in het vaandel staan. Als deelname aan sport- of culturele activiteiten duurder wordt, zullen deze ook minder goed bereikbaar worden voor de minima. Voorkomen moet worden dat deze groep inwoners in een sociaal isolement terecht komen. Er zal daarom op één of andere manier ondersteuning mogelijk moeten blijven.

De stijging van de kosten voor deelname aan dit soort activiteiten kan in onze ogen overigens voor een belangrijk deel worden beperkt door meer zelfwerkzaamheid binnen verenigingen. Zelfwerkzaamheid die vervolgens ook weer een sterkere sociale band oplevert. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Ten aanzien van inwoners die zijn aangewezen op zorg, is de route die met de kanteling van de WMO is in gezet een juiste. Zorg op maat is van het grootste belang. Maar ook aandacht voor de mogelijkheden voor mantelzorg. Vrijwilligerswerk dat vaak in stilte en achter de schermen plaatsvindt en dat onmisbaar is in onze samenleving.

Kortom in 2020 kunnen alle inwoners deel nemen aan activiteiten van tenminste één sport – of culturele vereniging en hoeft er niemand buiten de boot te vallen omdat er te weinig inkomsten zijn. In 2020 ontvangen alle inwoners die behoefte hebben aan een of andere vorm van zorg deze zorg op maat. In 2020 zijn er voldoende mensen in de gemeente beschikbaar om naar behoefte mantelzorg te kunnen verlenen.

Hiermee komt ik tot een afronding. De verwachting is dat in de toekomst het vrijwilligerswerk in toenemende mate onder druk komt te staan, terwijl de behoefte aan vrijwilligers steeds groter wordt. In het rapport van Ordina komt het al naar voren: in de gemeente is een grote groep inwoners actief als vrijwilliger. Er is een grote groep die op vele terreinen actief is. Hoe herkenbaar is dit voor ons als raadslid. Sommige inwoners komen we bij drie, vier, of vijf verenigingen tegen. Daarentegen is er ook een (te) grote groep inwoners die er de voorkeur aan geeft thuis voor de buis te blijven zitten. Ze leveren hun kinderen enkele keren per week bij bijvoorbeeld de sportclub af en halen het vervolgens na de training of wedstrijd weer op, als ze het kind niet thuis laten brengen. Maar ze zijn niet te porren om iets mee te organiseren, of mee te helpen met klusjes bij de club, laat staan mee te helpen de buurt er een beetje netjes uit te laten zien. Die groep inwoners zal meer en meer tot het besef moeten worden gebracht dat alleen de zon voor niets opkomt. Wat zou het mooi zijn als in 2020 deze groep inwoners tot een minimum beperkt is.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal