€ 5.000 extra voor minima naar Stichting Leergeld

Voorstel Groen Drimmelen (VP /D66) unaniem aangenomen

Al een groot aantal jaren is de Stichting Leergeld actief in onze gemeente. Groen Drimmelen(VP/D66) vindt het werk van deze stichting van groot belang. Reden voor ons om bij de begrotingsbehandeling te pleiten voor extra geld voor deze stichting.

Op mis voorstel is tijdens de behandeling van de begroting 2013 besloten dat Stichting Leergeld vanaf 2013 €5.000 extra per jaar ontvangt van de gemeente Drimmelen. Het voorstel van Groen Drimmelen (VP / D66) is uiteindelijk door de gehele gemeenteraad gesteund.

Stichting Leergeld is een organisatie in de regio die ervoor zorgt dat kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen mee kunnend.oen op het gebiedvansport”, cultuur en onderwijs. Hundoelstelling luidt: het voorkomen van sociale uitsluitingvia het bevorderen van meedoen.De gemeentelijke finanéiële on-dersteuning aan Leergeld is een belangrijk onderdeel van het minimabeleid van de gemeente Drimmelen. Met relatief weinig middelen kanLeergeld v,eel voor elkaar krijgen en zorgen dat kinderen spullen,voorzieningen,instrumenten etc. krijgen.

Gwen Drimmelen (VP / D66) vindt dat kinderen altijd de kans moeten krijgen om mee te kun-.nen doen in de maatschappij.Om die reden was voor onze fractie deze keuze bij de begroting snel gemaakt. De gehele gemeenteraad steunde ons daar uiteindelijk in, zodat Leergeld het veJe goede werk nog beter kanvoortzetten.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal